18 juli 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Gods belofte van de Heilige Geest werd in ons vervuld toen wij ons tot
de Heer keerden, ons bekeerden en wedergeboren werden in een nieuw
leven. Vanaf dat moment werkt de zalving van de Heilige Geest in het
hart van de mens en brengt de vrucht van heiligheid voort, waarvan het
einde het eeuwige leven is (Rom.6:22).  De vitale vrucht van de
heiligheid van een christen is zowel holistisch als veelzijdig.
Apostel Paulus zegt: “En de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap,
vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid,
zelfbeheersing…” (Galaten 5:22,23). We kunnen zeggen dat dit een
kwalitatief kenmerk is van de reddende vrucht van heiligheid van een
wedergeboren christen. Maar wat is er met “kwantiteit”. De maat van
deze vrucht varieert. Als ik het zo mag zeggen, de mate van heiligheid
is voor iedere christen verschillend. Sommigen dragen het
honderdvoudige, anderen het zestigvoudige, weer anderen slechts het
dertigvoudige. Jezus Christus, die de gelijkenis van de zaaier
uitlegde en sprak over hen die het woord van verlossing aannemen, zei
“…wat op goede grond gezaaid is, dat zijn zij die het Woord horen,
en het aannemen, en vrucht voortbrengen, de een in dertig, de ander in
zestig, weer een ander in honderdvoud”(Mar.4:20). Het is geen toeval
dat hij die dertig maal zoveel vruchten draagt, in de gelijkenis als
eerste wordt aangeduid. Laten we de minder “geestelijke” niet
vernederen door hen met onszelf te vergelijken! 

Dominee D.M. Vinogradsky 18.07.22

Geef een antwoord