17 oktober 2022

Geliefden van God – vrede zij met u!

De vraag die in het leven van ieder weldenkend mens opkomt is het doel
en de zin van het menselijk bestaan. We vinden het antwoord door na te
denken over de waarheid van de schepping! “De Here God schiep de mens
uit het stof der aarde en blies hem de levensadem in, en de mens werd
een levende ziel” (Genesis 2:7). Twee aspecten van het leven van de
mens op aarde: fysiek (materieel) en spiritueel. Het materiële aspect
is “aardse stof”, zijn fysieke essentie; het geestelijke aspect is de
geest die door God de Schepper zelf is ingeplant. Wat moet de plaats
van elk van hen zijn? Deze orde is door God ingesteld bij de
schepping: de aarde is de woonplaats van de mens, zij is hem
toevertrouwd om te bewerken en te bewaren. We lezen: “Hij heeft hem
(de mens) in de hof van Eden gezet, om die te bewerken en te bewaren”
(Genesis 2:15). Arbeid en materiële goederen, die noodzakelijk zijn
voor het leven, moeten niet het doel zijn, maar slechts een middel om
het in stand te houden. Een uiterst ongezonde en progressieve tendens
van de huidige tijd is de overheersing van materiële zaken in het
leven boven geestelijke zaken. Christus leerde in de Bergrede: “…
maak je geen zorgen en zeg niet: ‘wat zullen we eten’, of ‘wat zullen
we drinken’, of ‘wat zullen we aantrekken’; want al deze dingen zoeken
de heidenen… . Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn
gerechtigheid, en al deze dingen zullen u worden toegevoegd” (Matteüs
6:31-33).

 D.M. 17.10.22