17 juni 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Vijf woorden uit de Schrift: “Door genade zijt gij behouden, door het
geloof…” (Ef.2:8). De vraag rijst: door wat worden wij gered, door
genade of door geloof? We horen vaak – het is geloof dat redt! Maar
dat is niet zo. Indien door geloof, dan behoort de verdienste van de
verlossing ons toe. Wij zijn degenen die geloof tonen. Het is ons
gegeven sinds de schepping van de mens. God heeft het in ons verstand
gelegd, samen met de wil en het recht om te kiezen. Het is een
eigenschap van onze persoonlijkheid. Dit moet niet verward worden met
geloof – de gave van de Heilige Geest die aan de geredden wordt
gegeven, en aan ieder in het bijzonder! “Aan de een wordt door de
Geest het woord van wijsheid gegeven, aan de ander het woord van
kennis… aan weer een ander het geloof, door dezelfde Geest” (1
Korintiërs 12:8,9). Het voorwerp van het geloof was noodzakelijk voor
de verlossing, en het werd gegeven door de genade van God, in de
persoon van het verzoenend offer van Jezus Christus, de Zoon van God,
als de gave van God. In de brief aan de Romeinen lezen we: “Want het
loon van de zonde is de dood, maar de gave Gods is het eeuwige leven
in Christus Jezus, onze Here” (Rom. 6, 23). Er is dus geen verdienste
aan onze redding, alleen de goede gave van God. Het is een Geschenk
!!!

Dominee D.M. Vinogradsky 17.06.22.
 

Geef een antwoord