17 februari 2022

Geliefde van God, vrede zij met u!

Laten we het hebben over de prangende vraag van de onsterfelijkheid
van de ziel.

Welk fundament kunnen we vinden in de boeken van de Heilige Schrift?
Ik moet zeggen dat zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament deze
waarheid aan ons wordt geopenbaard, hoewel het Oude Testament niet zo
duidelijk is. Laten we eens kijken naar de wezen van de menselijke
natuur. “De Heere God schiep de mens uit het stof der aarde en blies
hem de adem des levens in, en de mens werd een levende ziel” (Genesis
2:7). In dit vers staat duidelijk dat de mens een fysiek lichaam heeft
en een geestelijke ziel. Is het fysieke deel – het lichaam –
 zichtbaar, tijdelijk, evenals al het materiaal dat ons omringt, de
ziel daarentegen, die God in ons heeft geblazen, is een deeltje van de
Godheid. Deze is onzichtbaar en eeuwig: “want de zichtbare dingen zijn
tijdelijk, maar de onzichtbare dingen zijn eeuwig”(2Kor.4:18).

Zo is het lichaam van de mens sterfelijk, uit stof op aarde en tot
stof zal het wederkeren (Genesis.3:19). Wat de ziel betreft, die in
zichzelf een goddelijke geestelijke oorsprong heeft, zij keert tot God
terug. De wijze Salomo zei: ” en het stof (lichaam) terugkeert naar de
aarde zoals het was, en de geest (ziel) terugkeert tot God, Die hem
gegeven heeft.” (Prediker 12:7). Dit is het einde van het leven van de
mens op aarde.

Laten we de volgende keer stilstaan bij wat het Nieuwe Testament zegt
over de onsterfelijkheid van de ziel.

Dominee D.M. Vinogradsky 17.02.22

Geef een antwoord