16 september 2022

Geliefden van God – vrede zij met u!

In onze beschouwingen over de wereld komen we tenslotte bij de
toekomst van hemel en aarde. Johannes de Theoloog schrijft in het boek
Openbaring: “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de
vroegere hemel en de vroegere aarde waren voorbijgegaan…”
(Openb.21:1). Let wel, de Goddelijke Openbaring over de nieuwe hemel
en de nieuwe aarde is een waarheid die door God al in het Oude
Testament werd verkondigd ( Jesaja 65:17). De komende wereld is een
nieuwe fysieke wereld en nieuwe fysieke wetten; dit is wat het
nieuwtestamentische boek Openbaring ons vertelt. Het is de droom van
de hele mensheid. Een wereld zonder geweld en vijandigheid, een wereld
zonder zonde en dood. De onsterfelijkheid van de mens in de Nieuwe
Wereld wordt aangeduid door de rivier van levenswater, licht als
kristal en de levensboom die twaalf maal vrucht draagt. Zo schetst
Johannes de Theoloog ons een beeld van de komende wereld (Openbaring
22:1-6). Dit zal mogelijk zijn omdat de duivel en de zonde door de
dood en opstanding van Jezus Christus zullen worden overwonnen.
Wanneer u Openbaring 22 leest, zult u de boom van de kennis van goed
en kwaad, het symbool van zonde en dood, niet aantreffen in de
beschrijving van het “Nieuwe Paradijs”. De prachtige nieuwe wereld zal
worden geërfd door hen die door het geloof in Jezus Christus
gerechtigheid hebben ontvangen, de gave van Gods genade. Voor hen, die
de naam van de Heer eerbiedigen, zal de Zon der Gerechtigheid opgaan.
(Mal.4:2).

Dominee D.M. 16.09.22.

Geef een antwoord