16 februari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u!

De twee koninkrijken zijn het koninkrijk van de wet en het koninkrijk
van de genade, dat in de plaats is gekomen van het koninkrijk dat op
de berg Sinaï werd afgekondigd voor het volk Israël. Het was een
aards, tijdelijk, materieel koninkrijk, waarvan het succes afhing van
de zorgvuldige vervulling van de wet. Maar het koninkrijk van de
genade is dat van de geliefde Zoon van God, Jezus Christus, een
onwankelbaar en eeuwig koninkrijk. Het is voor alle stammen, natiën
en tongen, van eeuwigheid beloofd en beschikbaar voor ontvangst, door
een verbondsrelatie met Jezus Christus. “Zo wij dan het koninkrijk
gestadig ontvangen, laten wij de genade bewaren, waardoor wij God met
eerbied en vreze aangenaam kunnen dienen” (Hebr. 12:28).

“Het koninkrijk van genade ontvangen” is de genade van God voor de
verlossing aanvaarden en deze niet verwerpen. Het is de bron van
geloof, kracht en liefde. Deze genade leidt ons door de Heilige Geest
tot bekering, en vernieuwt ons tot een nieuw leven. Deze zelfde genade
van God houdt de gelovigen in de zaligheid. Laten we ons eraan houden.
Het beste middel om de genade van God in ons te behouden en te
vermenigvuldigen is de beoefening van de grootste christelijke deugd,
namelijk nederigheid, “… want God weerstaat de hoogmoedigen, maar
geeft genade aan de nederigen” (1 Petr.5:5).

In alle nederigheid, door dezelfde genade “…laten we God welgevallig
dienen, met eerbied en vrees”!

Dominee D.M. Vinogradsky 16.02.22

Geef een antwoord