15 juni 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

De apostel Paulus, die zijn naaste en trouwe helper Timotheüs
onderrichtte in het geloof, schreef: “Er is één God, één middelaar
tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus, die Zichzelf gegeven
heeft tot verlossing van allen…” (1 Timotheüs 2:5,6). In korte
bewoordingen gaf de apostel uitdrukking aan het doel van de komst van
de Messias (Christus) naar onze aarde. Reeds Mozes was door God
verteld over de Messias die aan de mensheid gegeven zou worden tot
verlossing, net zoals Mozes Israëls Verlosser was geworden uit de
slavernij van Egypte (Deut. 18:15). Christus’ doel is de “verlossing
van allen”. Deze verlossing werd volbracht “toen de volheid des tijds
gekomen was, zond God zijn eniggeboren Zoon … om te verlossen
degenen die onder de wet waren, opdat wij zouden worden aangenomen”
(Gal.4:4,5). De missie van Jezus Christus eindigt daar niet! Hij is de
Bemiddelaar (Voorbidder), ook vandaag nog, voor al Gods uitverkoren
kinderen. De belofte in actie: “Wie is hij die veroordeelt? Christus
Jezus is gestorven, maar Hij is ook opgestaan; Hij zit aan de
rechterhand van God, Hij doet ook voor ons de voorbede” (Romeinen
8:34). Immense glorie en lof aan Hem!

Dominee D.M. Vinogradsky 15.06.22.

Geef een antwoord