15 juli 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Als je nadenkt over de verzoekingen van Jezus na Zijn doop, vraag je
je af wat het doel van de duivel was, en je komt tot de conclusie –
Jezus op eigen houtje te laten handelen, zonder zich te onderwerpen
aan Zijn hemelse Vader. Een verraderlijk plan! Jezus, die het
getuigenis van de hemel had ontvangen – “Gij zijt Mijn geliefde Zoon,
in wie Ik Mijn welbehagen heb” (Marcus 1:11) – wordt op de proef
gesteld: “…indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen brood
worden” (Marcus 4:3). Met andere woorden, zorg ervoor dat je echt de
Zoon van God bent. Na dit wonder te hebben verricht, zou Christus op
eigen houtje hebben gehandeld, hetgeen is waarop Satan zat te wachten.
Maar dit is niet gebeurd. Waarom niet? Het antwoord ligt in de woorden
van Jezus tot de Joden: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: de Zoon kan uit
zichzelf niets doen dan wat Hij de Vader ziet doen; want wat Hij doet,
dat doet ook de Zoon (Johannes 5:19). Alles wat Jezus op aarde deed,
werd door God zelf gedaan. Dit is de betekenis van de woorden: “Gelijk
Gij de Vader zijt in Mij, alzo ben Ik in U” (Johannes 17:21). Eenheid
van de Geest, eenheid van de wil! Amen.

Dominee D.M. Vinogradsky 15.07.22.

Geef een antwoord