15 februari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u!

De eerste martelaar was Stefanus!

Bij het lezen van het getuigenis van zijn martelaarschap (Handelingen
7) sta je versteld van de details van dit verhaal, hoe vergelijkbaar
is het met het proces van Jezus Christus. Kijk naar het Sanhedrin
tijdens de rechtszitting! We lezen: ” … en zij stelden valse
getuigen op, die zeiden: … wij hebben hem (Stefanus) horen zeggen
dat Jezus van Nazareth deze plaats zou verwoesten en de gebruiken zou
veranderen die Mozes ons gegeven heeft (Handelingen 6:13,14). Naar
mijn mening is het waarschijnlijk dat Stefanus, bij het prediken over
Christus, verwees naar de profetieën van het Boek Daniël over de
zeventig jaarweken. Deze unieke profetie verwees naar het exacte
tijdstip van de dood van Jezus Christus, waarna Jeruzalem verwoest zou
worden, het heiligdom ontheiligd, en de offers zouden ophouden omdat
het verzoenend offer van de Zoon van God in werking zou treden.

Dit is de profetie: “Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw
heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te
verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige
gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te
verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven. U moet
weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten
terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst,
verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken. Plein en gracht
zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de
tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal
niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen
zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan
zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog
zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij zal voor velen het
verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij
slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel
zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast
besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.” (Dan.9:24-27).

Laten we de Heere prijzen voor dit “verbond” dat nog steeds van kracht
is!

Dominee D.M. Vinogradsky 15.02.22

Geef een antwoord