14 oktober 2022

Geliefden van God – vrede zij met u!

Vanaf de eerste dag van de zondeval behoort het initiatief om de
mensheid te redden toe aan God, want Zijn wezen is Liefde! De Heer
zegt tot de profeet Ezechiël: “Zeg hun (het volk): Ik leef, zegt de
Here God; Ik wil niet dat de zondaar sterft, maar dat de zondaar zich
van zijn weg afkeert en levend wordt. Keer u af van uw boze wegen,
waarom sterft u …”(Ezechiël 33:11). De Heer is bereid elke zondaar
te vergeven die zich tot Hem wendt. Het is alleen nodig hun slechte
manieren en daden te gedenken, en walging te voelen over zichzelf,
vanwege hun ongerechtigheden en gruwelen. Want God zei: “Ik zal uw
overtredingen uitwissen om Mijnentwil, en Ik zal uw zonden niet
gedenken” (Jesaja 43:25). Als de Heer dus voor “zichzelf” de redding
heeft voorzien en verwezenlijkt door het offer van zijn Zoon, dan
bestaat er geen twijfel over de doeltreffendheid van de redding
vandaag.  Dit is de primaire factor. Alleen ons verlangen om deel te
hebben aan Gods verlossing komt op de tweede plaats.

Pastor D. M. 14.10.22.