14 november 2022

Geliefden van God – vrede zij met u!

De kruisiging van Jezus is de grootste gruweldaad die ooit op aarde is
begaan. Anderzijds is er het ondoorgrondelijke mysterie van Gods
liefde voor de mensheid. De evangelist Lucas meldt: “Zij leidden twee
boosdoeners met Hem naar hun dood. En toen zij bij een plaats kwamen
die Golgotha heette, kruisigden zij Hem en de boosdoeners, de een
rechts en de ander links. En Jezus zei: “Vader, vergeef het hun; zij
weten wat zij doen” (Lucas 23:32-34). Laten we onze aandacht richten
op de boosdoeners die met Jezus gekruisigd zijn. Wat hebben deze twee
gemeen? Eén zondig verleden, één zin – kruisiging. Ze zijn nu in
gelijke positie, omstandigheden, kansen. Wie deze vertelling kent,
weet dat de eerste het verhaal verder schurkt – Christus uitscheldt,
cynisch bespot: “red jezelf en ons”! Maar de tweede erkent zijn schuld
en zegt: “wij hebben ontvangen wat wij naar onze daden verdienen”. Hij
erkent de rechtvaardigheid van de vergelding – “…wij zijn terecht
veroordeeld”. Bij een vergelijking van hun gedrag moet worden
opgemerkt: de eerste negeert de realiteit van zijn situatie, de tweede
daarentegen begrijpt de tragedie van het moment. De eerste toont
scepsis en ongeloof – “…als u Christus bent”, de tweede belijdt
Jezus als Heer en bidt: “…gedenk mij, Heer, wanneer u in uw
koninkrijk komt”. Hier is het mysterie van goddelijke liefde in actie.
Jezus zegt: “Waarlijk, Ik zeg u: nu zult u met Mij in het paradijs
zijn” (Lucas 23:39-43).

Pastor D.M. 14.11.22.