12 september 2022

Geliefde van God – vrede zij met u!

Als we verder nadenken over het verleden van de schepping, moeten we
ons tot de Bijbel wenden. Het eerste vers luidt: “In den beginne
schiep God de hemelen en de aarde” (Genesis 1:1) en vervolgens wordt
in drie hoofdstukken gesproken over het verleden, de prehistorische
periode van de schepping. De schepping van de wereld verliep volgens
wetten die ons nu onbekend zijn, zoals ieder van ons het verschil kan
zien van de huidige toestand van de wereld na de val. De mens is
geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God (Gen. 1:27). Hij was
volmaakt, zondeloos en lichamelijk onsterfelijk, zoals God zelf. Na de
zondeval van de mens verloren wij de lichamelijke onsterfelijkheid,
daarom spreken wij over de verandering van zijn fysieke natuur en
natuurwetten. De figuurlijke onsterfelijkheid van de mens bij de
schepping werd bevestigd door de “boom des levens” in het midden van
het paradijs (Genesis 2:8,9). Wat de boom van kennis van goed en kwaad
betreft, deze symboliseerde en getuigde van het bestaan van het kwaad
in de persoon van de duivel vóór de schepping van de wereld en de
mens. Het spreekt erover dat de mens de vrijheid krijgt om te kiezen:
gehoorzaam zijn, eten van de boom des levens en eeuwig leven, of eten
van de boom der kennis van goed en kwaad en sterfelijk worden. De mens
koos voor het laatste. God had de val van de mens in zonde voorzien
vóór de schepping van de materiële wereld (zie Johannes 17:5) en
had een plan voorzien om de mens te redden en het kwaad uit de wereld
te bannen. De zending van Jezus Christus op aarde was door God in de
eerste plaats ondernomen om de duivel en het kwaad voor altijd te
verslaan. De verlossing van het menselijk geslacht was een gevolg van
de overwinning op het kwaad en de duivel (zie Hebr. 2:14; Kol. 2:15).

Pastor D.M. Vinogradsky 12.09.22
 

Geef een antwoord