11 maart 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Keer op keer wenden we ons tot het profetische woord over de Redder van de wereld – Christus, de door God uitverkoren Redder van de hele wereld. Laten we eens kijken naar de verbazingwekkende eigenschap en het karakter die de methoden van Zijn acties bepalen. “Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; … Hij zal niet schreeuwen, Hij zal Zijn stem niet verheffen, Hij zal Zijn stem op straat niet laten horen. Het geknakte riet zal Hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen; naar waarheid zal Hij het recht doen uitgaan.” (Jesaja 42:1-3). Beter dan deze beschrijving over de bediening op aarde van Jezus, die Zich geheel en al gaf voor onze redding kunnen we niet vinden. Verder spreekt de profeet Jesaja over het doel van Zijn daden – om te oordelen en het Koninkrijk der waarheid op aarde te vestigen. “Hij zal niet uitdoven, Hij zal niet geknakt worden, totdat Hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar Zijn onderricht.” (Jesaja 42:4) Wat is dit anders dan een bevestiging van het universele koninkrijk, zowel voor de heidenen als voor het volk Israël. Een mens is niet geschikt voor deze missie. Wat nodig was, was een Knecht, Die God Zelf bij de hand zou grijpen. “Niemand van hen kan zijn broeder metterdaad verlossen, hij kan God zijn losgeld niet geven. De losprijs voor hun leven is immers te kostbaar.” (Ps. 48:8-9). Hiervoor waren de engelen, als Gods scheppingen, niet in staat om de grenzeloze toorn van God voor alle zonden van de wereld te verdragen. Alleen de eniggeboren Zoon, die in de schoot van de Vader is (Johannes 1:18), is een voldoende middel tot onze redding.

Pastor D. M. 11-03-22.

Geef een antwoord