10 oktober 2022

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

De Messiaanse Psalm 110 verdient bijzondere aandacht. Het bevestigt de
godheid van Jezus Christus, Zijn nieuwtestamentische titel, “Heer”!
David schreef: “De Heer zei tegen mijn Heer: ‘Zit aan mijn
rechterhand, totdat ik uw vijanden tot uw voetbank maak'” (vers 1).
Jezus zelf verwees naar deze tekst in Zijn gesprek met de
schriftgeleerden en Farizeeën toen Hij hen vroeg “Wat denkt u van
Christus, wiens zoon Hij is? De drie evangelisten bevestigen dit feit.
Vervolgens wordt, als bewijs dat de Messias (Christus) de Zoon van God
is, deze tekst van de Messiaanse psalm gegeven door apostel Petrus in
zijn kruispreek. Petrus in zijn preek op de dag van Pinksteren
(Handelingen 2:34). En apostel Paulus en de schrijver van de brief aan
de Hebreeën verwijzen, als bewijs van Jezus’ goddelijke wezen als
Messias, ook naar deze Messiaanse psalm (1 Kor. 15:22; Heb. 1:13).
Laten we het “boek der boeken”, dat een schat aan wijsheid en
openbaringen van God bevat, koesteren en koesteren, wat onze ziel
verlevendigt en ons geloof versterkt.

Pastoor D.M. 10.10.22