10 juni 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Laten we ons de vraag stellen: wat betekent het om met Christus te
worden opgewekt? In de brief aan de Kolossenzen lezen we: “Zo gij dan
met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen boven, waar Christus
gezeten is aan de rechterhand Gods; acht de dingen boven, en niet de
aardse” (Kol. 3:1,2). En boven App schreef Paulus: “…in Hem (Jezus
Christus) zijt gij opgewekt door het geloof in de kracht van God, die
Hem uit de doden heeft opgewekt”(Kol.2:12). Het is dus door het geloof
dat wij zijn opgestaan tot nieuw leven, hier op aarde, en eeuwig leven
in de hemel. Het is geloof in Gods barmhartigheid en genade; het is
geloof in het verzoenend offer van de Zoon van God en de vergeving van
zonden, in de naam van onze Verlosser. Paulus bevestigt aan de
gemeente in Efeze dat God ons met Christus levend heeft gemaakt “en
ons met Hem heeft opgewekt en ons in Christus Jezus op hemelse
plaatsen heeft gezet” (Ef. 2,5,6), ook nu. Na deze levendmaking en
opstanding moeten wij dood zijn voor de zonde, maar levend voor God in
Christus Jezus” (Rom. 6, 11). Zo zijn wij met Christus begraven door
de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is
door de heerlijkheid des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens
zouden wandelen” (Rom. 6, 4).

Dominee D.M. Vinogradsky10.06.22

Geef een antwoord