10 februari 2022

Geliefde van God, vrede zij met u!

Dat “het voor de mens bestemd is eenmaal te sterven”, lijdt geen
twijfel. Wat betreft de tweede helft van het vers (Hebreeën 9:27) –
“…en dan het oordeel”, dat ontkennen velen. Zij denken dat zij niet
degenen zijn waar het om gaat. Oordeel en straf voor de zonden
ontvangt een mens nu al, in het leven en zelfs in de dood!

Laten we terugdenken aan het verhaal van de zonde en de dood van
Ananias en Sapphira. Laten we niet ingaan op de details van wat er
gebeurd is; laten we proberen de vraag te beantwoorden “wat zal hun
lot zijn in de eeuwigheid?” Dit is een vraag die veel mensen die
deze passage in Handelingen lezen zichzelf stellen. Laten we naar een
andere plaats in de Schrift gaan. De apostel Paulus schreef in zijn
opdracht voor het vieren van het Avondmaal: “Laat een mens zichzelf
beproeven, en laat hij op deze wijze van dit brood eten en van deze
beker drinken. Want wie onwaardig eet en drinkt, eet en drinkt
veroordeling voor zichzelf, en beschouwt het lichaam van de Heere
niet. Daarom zijn velen van u zwak en ziek, en niet weinigen sterven”
(1 Korintiërs 11:28-30).

Het blijkt dat niet alleen openbaar zondig gedrag de lichamelijke
gezondheid aantast, maar ook geestelijke verwaarlozing. De apostel
vervolgt: “Want indien wij onszelf geoordeeld hadden, zouden wij niet
geoordeeld zijn; maar geoordeeld zijnde, zijn wij door de Heere
gestraft, opdat wij niet in vrede veroordeeld zouden zijn” (1
Korintiërs 11:32,33). Dus, wij handelen soms op vele manieren
verkeerd. Volgens de natuurkundige wetten die door God zijn ingesteld,
hebben wij reeds vergelding in de vorm van ziekte en zelfs dood.

Wat Ananias en Sapphira betreft: ik denk dat dit een geval is waarin
zij de straf voor hun zonde nu hebben ondergaan, zodat hen die in de
eeuwigheid niet zal worden toegerekend.

Dominee D.M. Vinogradsky 10.02.22

Geef een antwoord