1 april 2022

Geliefde van de Heer – vrede zij met u!

Een bekende en vaak in herinnering gebrachte tekst uit de Heilige
Schrift zijn de woorden van Jezus Christus uit de Bergrede: “Maar
zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze
dingen zullen u toegevoegd worden” (Mattheüs 6:33). Laten we eens
kijken naar de nadruk van deze vermaning. Is dit niet een oproep voor
ons om onze prioriteiten in ons leven goed te krijgen. Op de eerste
plaats komt het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid; daarna al
het andere. In tegenstelling tot andere levende wezens is de mens
begiftigd met het rijk van de geest, los van het materiële en fysieke
bestaan, en de prioriteit moet liggen bij het geestelijke leven, in de
waarheid van God. Al het andere dat nodig is voor een normaal
lichamelijk leven, zegt Christus, “zal aan u worden toegevoegd”.

Hoe ga je met deze voorwaarde om? Ik denk dat het een oproep is om op
God te vertrouwen. Wij moeten er echter niet van uitgaan dat alle
materiële goederen voor het leven “als manna uit de hemel” zullen
vallen. Zoals wij moeten zorgen en trachten geestelijke deugden te
verwerven – heiligheid, rechtvaardigheid, reinheid (2 Petrus 1:5-7),
zo moeten wij werken “met onze handen nuttige dingen maken, opdat wij
iets hebben om te geven aan hen die in nood zijn” (Hebreeën 4:28).
Wachten tot alles “gegeven” wordt door geloof en niets doen is geen
geloof, maar een ontkenning van geloof. Zo zegt de apostel Paulus:
“Maar wie zich niet bekommert om de zijnen, en vooral om zijn gezin,
die heeft het geloof verlaten en is erger dan een ongelovige” (1
Tim.5.8).

Pastor D.M. 1.04.22.

 

Geef een antwoord