1 juni 2022

Geliefde van God – vrede zij met u!

“Genade” is een kostbaar woord. 

“O genade, ik ben door u gered” zingen we in een lied. Apostel Paulus
legt uit waarom dit woord ons dierbaar is: “Want door genade zijt gij
behouden, door het geloof, en dit niet uit uzelf; het is een gave van
God, niet uit werken, opdat niemand roeme” (Ef.2:8,9). De genade van
God is niet van ons. Het is Gods geschenk aan de mensheid; het
geschenk van de verlossing. Wat was en is de genade van God? In het
offer van de Zoon van God, voor onze zonden, en “dit is niet van ons”.
Naar Zijn welbehagen, uitverkiezing en roeping, en “dit is niet van
ons”. In onze aanvaarding van Gods genade door geloof, en “dit is niet
van ons”, want ons geloof is dat instrument van aanvaarding van
verlossing, door de Schepper in ons verstand geplaatst, bij de
schepping. Wat is van ons? Het enige geval:..: – Een diep besef van
onze zondigheid en een oprecht berouw. En de vergeving van onze
zonden, uit genade, is de garantie voor redding. Wat betreft goede
werken en rechtvaardig leven, na bekering, dat is ook niet van ons.
Het is een gevolg van de reddende genade. “Want wij zijn Zijn
schepping, in Christus Jezus geschapen tot goede werken, die God ons
wilde laten doen.

Dominee D.M. Vinogradsky 1.06.22.

Geef een antwoord