1 juli 2022

Geliefde van God – vrede zij met u!

Laten we eens kijken naar een prachtige, bovendien een van de laatste
profetieën over de komst van de Verlosser Jezus Christus in de
wereld. De profeet Haggai, die terugkeerde uit 70 jaar gevangenschap
van het Joodse volk, schreef: “Zo zegt de Here der heerscharen; nog
eenmaal, – en het zal spoedig zijn, – zal Ik hemel en aarde, zee en
land doen schudden, en Ik zal alle volken doen schudden, – en Degene
die door alle volken begeerd wordt, zal komen, en Ik zal dit huis met
heerlijkheid vervullen, zegt de Here der heerscharen”(Hagg.2:6,7). Dit
verwijst naar de herbouwde tempel van Jeruzalem na de Babylonische
verwoesting. De profeet zegt, “En het zal spoedig zijn. Het was meer
dan vier eeuwen geleden dat de profeet Jezus getuigde dat Hij “in het
bedrijf van Mijn Vader moest zijn” (Lucas 2:49). Hoeveel heerlijke
werken, van goddelijke wijsheid, werden door de komende Messias
geopenbaard in Israël, in Jeruzalem zelf. Zij veronachtzaamden de
goddelijke bezoeking en heerlijkheid van de Almachtige, en verwierpen
de Messias. Jezus’ laatste woorden tot Jeruzalem en de tempel waren:
“Zie, uw huis is leeg gelaten” (Mattheüs 23:38). Het duurde niet lang
of deze tempel, die na de Babylonische gevangenschap was herbouwd en
door Herodes de Grote was omvergeworpen, werd volledig verwoest, zodat
er geen steen meer van over was. Dat is het roemloze einde vanwege
Israëls verwerping van de “Gewenste van alle volken”. – hun
Messias!!!

Dominee D.M.Vinogradsky 1.07.22.

Geef een antwoord