1 februari 2022

Geliefde van God, vrede zij met u!

Laten we eens kijken naar het getuigenis van David.

Hoe verkreeg hij de grote geestelijke rijkdom van gemeenschap met God,
in een boze wereld van zonde en verderf. De Psalmist drukt het
figuurlijk uit, dat de mensheid zich in een verschrikkelijke put van
verderf bevindt, in een slijmerig moeras. Verlossing is alleen
mogelijk door tussenkomst van God zelf. David verklaart: “Lang heb ik
de HEERE verwacht, en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn
hulpgeroep. Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water uit
modderig slijk; Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn
schreden vast. Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang
voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen, en op de HEERE
vertrouwen.” (Psalm 40:2-4).

De wereld waarin wij leven is als een greppel van verderf. De mens, in
de diepe gracht, is in een wanhopige situatie. Zonder het lot van een
ander komt hij er niet uit. Een andere gelijkenis is het modderige
moeras, dat symbool staat voor het zondige leven. Zonde, als een traag
moeras, zuigt het slachtoffer naar binnen en houdt het stevig in zijn
omhelzing. Geen enkele inspanning van ons kan het redden. En hier is
alleen hulp van buitenaf nodig, namelijk de genade van God door de
Heilige Geest, Die wijst op de Heiland welke is Jezus Christus, “de
uitverkoren hoeksteen, het kostbare sieraad; en wie in Hem gelooft,
zal niet beschaamd worden” (1 Petrus 2:6). Op dit stevige fundament
rust de belijdenis en het verdere nieuwe christelijke leven.

God legt een nieuw lied in de mond van de christen,  een lied van
lof, vreugde en overwinning dat tot in de eeuwigheid zal duren.

Dominee D.M. Vinogradsky 1.02.22

Geef een antwoord