Overdenkingen

 

 

14 november 2022

Geliefden van God - vrede zij met u! De kruisiging van Jezus is de grootste gruweldaad die ooit op aarde is begaan. Anderzijds is er het ondoorgrondelijke mysterie van Gods liefde voor de mensheid. De evangelist Lucas meldt: "Zij leidden twee boosdoeners met Hem naar hun dood. En toen zij bij een plaats kwamen die Golgotha heette, kruisigden zij Hem en de boosdoeners, de een rechts en de ander links. En Jezus zei: "Vader, vergeef het hun; zij weten wat zij doen" (Lucas 23:32-34). Laten we onze aandacht richten op de boosdoeners die met Jezus gekruisigd zijn. Wat hebben deze twee gemeen? Eén zondig verleden, één zin - kruisiging. Ze zijn nu in gelijke positie, omstandigheden, kansen. Wie deze vertelling kent, weet dat de eerste het verhaal verder schurkt - Christus uitscheldt, cynisch bespot: "red jezelf en ons"! Maar de tweede erkent zijn schuld en zegt: "wij hebben ontvangen wat wij naar onze daden verdienen". Hij erkent de rechtvaardigheid van de vergelding - "...wij zijn terecht veroordeeld". Bij een vergelijking van hun gedrag moet worden opgemerkt: de eerste negeert de realiteit van zijn situatie, de tweede daarentegen begrijpt de tragedie van het moment. De eerste toont scepsis en ongeloof -...
Meer informatie

11 november 2022

Geliefden van de Heer - vrede zij met u! De vorige keer hebben we nagedacht over het natuurlijke zaaien en oogsten. Vandaag kijken we naar het allegorische - geestelijk zaaien en oogsten. "Wie vanuit het vlees naar zijn vlees zaait, zal verderf oogsten, maar wie vanuit de geest naar de geest zaait, zal eeuwig leven oogsten" (Galaten 6:8). Zullen we erop letten hoe we in de geest zaaien? "Wie met tranen zaait, zal met vreugde oogsten; wie met geween zaad draagt, zal met vreugde terugkeren, zijn schoven dragend"(Psalm 125:5,6).Zaaien met tranen is leven zonder valse zondige vreugde, vleselijk genot. Het is ijver in een leven van gebed en persoonlijke gemeenschap met God. Het is een dagelijkse waakzaamheid en strijd tegen de zonde. Tranen van vreugde en tranen van verdriet worden vaak vergoten. Vreugde als we succesvol zijn in de geestelijke strijd, droefheid als we verslagen zijn. Geestelijk zaaien is zaaien in tranen, bovendien gaat het door zolang we nog op aarde zijn, waar onvermijdelijk een einde aan komt. De oogst van hen die in tranen zaaien is een eeuwige vreugde. Het begon op de dag van onze bekering tot Christus en zal doorgaan in de eeuwigheid, wanneer we van de...
Meer informatie

9 november 2022

Geliefden van God - vrede zij met u! Vaak horen we het bekende gezegde: "Wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten". Maar wist je dat het door Paulus werd gebruikt in zijn brief aan de Galaten. Het luidt: "Laat u niet misleiden: met God wordt niet gespot. Wie in zijn vlees zaait, zal verderf oogsten, en wie in de Geest zaait, zal eeuwig leven oogsten" (Gal.6:7-8). Het blijkt dat er twee zaaien en twee oogsten zijn. Het eerste is lichamelijk (natuurlijk) en het tweede is geestelijk (allegorisch). De natuurlijke zaaiing en oogst worden bepaald door twee onveranderlijke wetten. De eerste daarvan kan "voortplanting per soort" worden genoemd (wat je zaait, zul je oogsten). De tweede is de "wet van de vermenigvuldiging". Laten we meer aandacht besteden aan de factoren die het resultaat beïnvloeden. Er zijn factoren die van ons afhangen en factoren die niet van ons afhangen - de door God vastgestelde wetten. Wat hen betreft die afhankelijk zijn van de mens, dat is ijver en ijverig werken, met gebed en hoop. Toen de mens uit het paradijs werd verstoten, zei God: "In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij wederkeert tot het land, waaruit...
Meer informatie

7 november 2022

Geliefden van de Heer - vrede zij met u! Toen ik het Evangelie las, viel me de volgende tekst op: "Wie in Hem (Jezus Christus) gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God" (Johannes 3:18). "Reeds veroordeeld" is een uitdrukking die me aan het denken zette. Hoezo? Misschien hoort iemand voor het eerst over Jezus Christus, dat Hij in de wereld kwam als de Redder. Het is een feit dat de mens in de wereld wordt geboren en al veroordeeld is tot de fysieke dood. Dit vonnis werd uitgesproken in de hof van Eden: "Gij zult sterven door de dood" (Genesis 2:17). Ieder mens wordt geboren met een fysiek doodvonnis. Maar Christus is niet gekomen om ons te redden van de fysiologische dood, maar om ons eeuwig leven te geven, in een geestelijk lichaam. Hierboven lezen we: "Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft" (Johannes 3:15). Dus, zolang de mens leeft, kan hij zich altijd bekeren van zijn zonden, en door te geloven in de eniggeboren Zoon van God, eeuwig leven hebben. Dominee D.M. 7.11.22.
Meer informatie

4 november 2022

Geliefden van God - vrede zij met u! De relatie van de mens met God is vanaf het begin van de val bepaald door offers. In de openingspagina's van de Bijbel lezen we: "...enige tijd later bracht Kaïn een offer van de vruchten van de aarde aan de Heer. En Abel bracht ook van de eerstgeborene van zijn kudde..."(Genesis 4:3-5). Het is geen toeval dat de offers ontstonden met de komst van de zonde in de wereld. Een gevoel van schuld tegenover God leidde tot een afrekening. De geschiedenis leert dat zelfs het dienen van valse goden gepaard ging met offers. In Abels offer, door God aanvaard, zien we een type van het verzoenend offer van het Lam van God voor de zonden van de hele wereld. Een oprecht mens vraagt zich altijd af: "Hoe kan ik de Heer ooit terugbetalen? De psalmist zei ooit: "...Ik zal de beker van het heil nemen, en ik zal de naam van de Heer aanroepen, ik zal mijn geloften aan de Heer betalen voor heel zijn volk" (Psalm 115:3-5). Dat verwacht de Heer ook van ons! Pastoor D.M. 4.11.22.
Meer informatie

2 november 2022

Geliefden van God - vrede zij met u! Het doel van Jezus Christus' komst naar de wereld was om mensen met God te verzoenen. God heeft altijd van zijn schepping gehouden. Zijn natuur is LIEFDE; en het initiatief tot verzoening komt van Hem! Soms horen we de tegenwerping: "Ik heb nooit ruzie gehad met God". Ja, misschien heb je nooit verschrikkelijke zonden begaan - moord, roof, enz. Maar ieder van ons is vanaf zijn geboorte vatbaar voor slechte daden. Apostel Paulus schreef aan de Kerk in Kolossenzen: "...u die eens vervreemd en vijandig was, door uw gezindheid tot slechte daden..." bent met God verzoend (Kol.1:21). Vanaf de dag van de zondeval is de mensheid vervreemd van God en geneigd tot slechte werken door de macht van de erfzonde, een verdorven natuur. Hij is een zondaar, niet omdat hij zondigt, maar omdat hij als zondaar geboren is. Die positie is een vijand van God. Om de mens met God te verzoenen, kwam de Heiland als Verlosser, Hogepriester en Voorbidder. Loof Hem! Pastor D.M. 2.11.22.
Meer informatie

31 oktober 2022

Geliefden van God - vrede zij met u! De Heilige Schrift, de Bijbel, werd aan de mensheid gegeven om het mysterie van de schepping en het eeuwige leven te ontdekken. Christus zei ooit: "Bestudeer de Schriften, want gij denkt dat gij daardoor eeuwig leven hebt, en zij getuigen van Mij"(Johannes 5:39). Laten we onze aandacht richten op twee teksten die voldoende zijn om de waarheid te bevestigen van redding en eeuwig leven door de Messias die God heeft gezonden - Jezus Christus. Het eerste staat in het boek Deuteronomium. Mozes, die de verklaring van de openbaring van het Oude Testament voltooit, schreef: "de Here, uw God, zal uit uw midden een profeet doen opstaan, uit uw broeders, zoals Hij mij heeft doen opstaan - luister naar hem" (Deuteronomium 18:15). Een duidelijke profetie over een Verlosser - de Messias!  De tweede tekst waarop ik wil wijzen staat in het drieënvijftigste hoofdstuk van het boek Jesaja.  Het hele hoofdstuk vertelt ons hoe de Messias redding zal brengen.  Hij zal een verzoeningsoffer zijn "voor onze overtredingen, en hij zal gepijnigd worden voor onze ongerechtigheden ... Maar wanneer zijn ziel een verzoeningsoffer heeft gebracht, zal hij zijn nageslacht zien en de wil van de...
Meer informatie

28 oktober 2022

Geliefden van God - vrede zij met u! Laten we, nu we blijven nadenken over de verschillende wegen van het leven, ons concentreren op het smalle pad, het pad van waarheid, goedheid en leven. Christus zei: "...Ik ben de weg, de waarheid en het leven..." (Johannes 14:6). Dit is de weg van verzoening van de zondige mens met God. De enige manier, door het offer van Golgotha van Jezus Christus. De zonde van de mens heeft de toegang tot de boom des levens afgesloten. Het symbolische beeld van het Paradijs van de Cherubijn met het vlammende zwaard dat de toegang tot de boom des levens bewaakt, toont de diepte van de kloof die de mens van God scheidt. Maar vandaag staat de toegang tot Hem open, dankzij het offer van Golgotha. De weg van verlossing begint bij de nauwe poort van het berouw van de mens voor God. Het moet hier op aarde worden voortgezet door de vervulling van Christus' geboden, en de Heilige Geest zal ons door genadevolle kracht naar de gelukzalige eeuwigheid brengen. Laten wij daarom acht slaan op de oproep van de Heer zelf: "Tracht in te gaan door de nauwe poort, want Ik zeg u, velen...
Meer informatie

26 oktober 2022

Geliefden van God - vrede zij met u! Het beeld van de wereld is dubbelzinnig, met een grote verscheidenheid aan economische, politieke, sociale, culturele en religieuze systemen. In werkelijkheid zijn er echter slechts twee perspectieven op het leven, slechts twee wegen: de weg van het goede, de waarheid en het leven en de weg van het kwade, de leugen en de dood. Christus zegt: "Gaat in door de nauwe poort; want de poort is wijd en de weg is gemakkelijk die naar het verderf leidt, en er zijn velen die hem nemen; want de poort is smal en de weg is smal die naar het leven leidt, en er zijn er niet veel die hem vinden" (Mattheüs 7:13-14). Laten we stilstaan bij de brede weg en de kenmerken ervan. Het is de weg van de toegeeflijkheid. Ja, het brengt de mens, voor een tijdje, plezier en extase. Alles wordt daar geoorloofd geacht - losbandigheid, bedelen, drugsverslaving. Er is een hele amusementsindustrie die ervoor werkt. Helaas is het een populaire manier. God zegt: "Volg de meerderheid niet ten kwade" (Jesaja 28:2). Vaak neemt de "psychologie van de massa" de overhand, wat leidt tot kortetermijnbelangen, zonder zich te bekommeren om de gevolgen....
Meer informatie

24 oktober 2022

Geliefden van de Heer - vrede zij met u! De kwestie van Jezus' verraad verdient enige reflectie. Bij de verkiezing van de twaalf was Judas Iskariot, "die toen een verrader werd" (Lucas 6:16), een van de uitverkorenen onder de vele discipelen die Hem volgden. Dit roept de vraag op - waarom werd hij door Jezus gekozen? Ik heb geen antwoord op die vraag! Het lijkt erop dat dit Gods voorzienigheid was. De reden waarom Judas verraad pleegde, staat in de Schrift. Judas werd later een verrader; het blijkt dat, van buitenaf gezien, Judas aanvankelijk niet verschilde van de andere uitverkorenen. Johannes de Evangelist zegt echter dat hij "een dief was" (Johannes 12:6). Maar ik denk dat hij later zowel een dief als een verrader was. Hij werd er een om een reden - ongeloof. Ik vind de basis voor dit oordeel in Johannes 6:64. "...Jezus wist vanaf het begin wie de ongelovigen waren en wie hem zou verraden." Pastor D.M. 24.10.22.
Meer informatie

22 oktober 2022

Geliefden van de Heere - vrede zij met u! Een paar woorden over de onzichtbare God: "Niemand heeft ooit God gezien..." "en niet kan zien" (Johannes 1:18; 1 Timoteüs 6:16). Dit zijn twee getuigenissen van openbaringen over God in het Nieuwe Testament. Het eerste zijn de woorden van Johannes de Doper, het tweede zijn de woorden van de apostel Paulus. Let wel, de openbaring dat God onzichtbaar is, werd aan de mensheid gegeven in het Oude Testament. Toen Mozes vroeg om Gods heerlijkheid te tonen, zei de Heer tegen hem: "Wie Ik genadig ben, zal Ik ontfermen; Mijn aangezicht kunt gij niet zien... want de mens kan Mij niet zien, noch in leven blijven" (Deuteronomium 33:18-20). Dit zegt dat de fysieke mens God niet kan zien omdat..: "God is Geest". Alle spirituele fenomenen zijn niet materieel en onzichtbaar. Zij worden overwogen met de geest en het hart, maar niet met de ogen als zij in het lichaam zijn. De openbaring van het Nieuwe Testament zegt: "Geliefden, wij zijn nu kinderen van God, maar het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Wij weten alleen dat wanneer Hij geopenbaard wordt, wij Hem gelijk zullen zijn, omdat wij Hem zullen zien...
Meer informatie

19 oktober 2022

Geliefden van God - vrede zij met u! De vorige keer hadden we het over het materiële aspect van ons leven, vandaag gaan we het hebben over het spirituele. Hoewel de mens is geschapen uit het stof der aarde, dat zijn materiële rijk bepaalt, mogen we het geestelijke rijk niet vergeten. "God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem"(Genesis 1:27), en "God is geest..."(Johannes 4:24), daarom is de mens niet zonder "geestelijke dingen". De gelijkenis ligt in de geestelijke component van het wezen van de mens, de door God bij de schepping uitgeblazen Geest, die plantaardig noch dierlijk leven heeft. De mens is op unieke wijze toegerust om God te kennen en met Hem samen te werken, en zijn hoogste doel moet zijn God te kennen; dit is Zijn gebod! Apostel Paulus zegt hierover: "Uit één bloed heeft Hij het gehele menselijke geslacht gegeven ... opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem voelden of vonden, hoewel Hij niet ver van ieder van ons verwijderd is"(Handelingen 17:26-27). God kennen is niet alleen mogelijk, maar ook noodzakelijk. Hij is niet ver van ieder van ons. Hij kan gekend worden met het verstand en gevoeld...
Meer informatie

17 oktober 2022

Geliefden van God - vrede zij met u! De vraag die in het leven van ieder weldenkend mens opkomt is het doel en de zin van het menselijk bestaan. We vinden het antwoord door na te denken over de waarheid van de schepping! "De Here God schiep de mens uit het stof der aarde en blies hem de levensadem in, en de mens werd een levende ziel" (Genesis 2:7). Twee aspecten van het leven van de mens op aarde: fysiek (materieel) en spiritueel. Het materiële aspect is "aardse stof", zijn fysieke essentie; het geestelijke aspect is de geest die door God de Schepper zelf is ingeplant. Wat moet de plaats van elk van hen zijn? Deze orde is door God ingesteld bij de schepping: de aarde is de woonplaats van de mens, zij is hem toevertrouwd om te bewerken en te bewaren. We lezen: "Hij heeft hem (de mens) in de hof van Eden gezet, om die te bewerken en te bewaren" (Genesis 2:15). Arbeid en materiële goederen, die noodzakelijk zijn voor het leven, moeten niet het doel zijn, maar slechts een middel om het in stand te houden. Een uiterst ongezonde en progressieve tendens van de huidige tijd is...
Meer informatie

14 oktober 2022

Geliefden van God - vrede zij met u! Vanaf de eerste dag van de zondeval behoort het initiatief om de mensheid te redden toe aan God, want Zijn wezen is Liefde! De Heer zegt tot de profeet Ezechiël: "Zeg hun (het volk): Ik leef, zegt de Here God; Ik wil niet dat de zondaar sterft, maar dat de zondaar zich van zijn weg afkeert en levend wordt. Keer u af van uw boze wegen, waarom sterft u ..."(Ezechiël 33:11). De Heer is bereid elke zondaar te vergeven die zich tot Hem wendt. Het is alleen nodig hun slechte manieren en daden te gedenken, en walging te voelen over zichzelf, vanwege hun ongerechtigheden en gruwelen. Want God zei: "Ik zal uw overtredingen uitwissen om Mijnentwil, en Ik zal uw zonden niet gedenken" (Jesaja 43:25). Als de Heer dus voor "zichzelf" de redding heeft voorzien en verwezenlijkt door het offer van zijn Zoon, dan bestaat er geen twijfel over de doeltreffendheid van de redding vandaag.  Dit is de primaire factor. Alleen ons verlangen om deel te hebben aan Gods verlossing komt op de tweede plaats. Pastor D. M. 14.10.22.
Meer informatie

12 oktober 2022

Geliefden van de Heer - vrede zij met u! God beloont iedereen naar zijn daden. De apostel Paulus schreef aan de Romeinen: "Aan hen die door hun goede werken glorie, eer en onsterfelijkheid zoeken, het eeuwige leven..." (Romeinen 2:7). Volharding in goede werken - hoe kostbaar is het, vooral in het volgen van de Heer, om het eeuwige leven te beërven. Christus riep zijn volgelingen herhaaldelijk op tot volharding in geloof en gebed. De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter komt bij me op, dat we altijd moeten bidden en de moed niet moeten verliezen. Hoewel deze rechter lange tijd niet inging op het verzoek van de weduwe om voorspraak, zei hij uiteindelijk "... in zichzelf: 'Al vrees ik God niet en schaam ik mij niet voor mensen, ik zal mijzelf niet schamen... ik zal haar beschermen...' . En de Heer zei: Hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God niet de uitverkorenen beschermen die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij traag is om hen te verdedigen? Ik zeg je, hij zal ze snel beschermen.  Maar zal de Mensenzoon komen en geloof vinden op aarde" (Lucas 18:1-8). Hoe waardevol is dus standvastigheid in alle geloofswerken, vooral in het gebedsleven...
Meer informatie

10 oktober 2022

Geliefden van de Heer - vrede zij met u! De Messiaanse Psalm 110 verdient bijzondere aandacht. Het bevestigt de godheid van Jezus Christus, Zijn nieuwtestamentische titel, "Heer"! David schreef: "De Heer zei tegen mijn Heer: 'Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden tot uw voetbank maak'" (vers 1). Jezus zelf verwees naar deze tekst in Zijn gesprek met de schriftgeleerden en Farizeeën toen Hij hen vroeg "Wat denkt u van Christus, wiens zoon Hij is? De drie evangelisten bevestigen dit feit. Vervolgens wordt, als bewijs dat de Messias (Christus) de Zoon van God is, deze tekst van de Messiaanse psalm gegeven door apostel Petrus in zijn kruispreek. Petrus in zijn preek op de dag van Pinksteren (Handelingen 2:34). En apostel Paulus en de schrijver van de brief aan de Hebreeën verwijzen, als bewijs van Jezus' goddelijke wezen als Messias, ook naar deze Messiaanse psalm (1 Kor. 15:22; Heb. 1:13). Laten we het "boek der boeken", dat een schat aan wijsheid en openbaringen van God bevat, koesteren en koesteren, wat onze ziel verlevendigt en ons geloof versterkt. Pastoor D.M. 10.10.22
Meer informatie

7 oktober 2022

Geliefden van God - vrede zij met u! Let op de diepe betekenis van de uitdrukking van Paulus in zijn brief aan Timoteüs: "... de godsvrucht is nuttig tot alle dingen, met de belofte van het leven dat nu is en van het leven dat komt" (1 Timoteüs 4:8). Godsvrucht is een leven van eerbied en geloof in God. Het bevat beloften van voorspoed zowel in het huidige leven als in het komende leven. Sommigen denken dat geloof alleen nodig is om het eeuwige leven te beërven. Dit is waar, maar de ware christen getuigt van het feit dat het geloof reeds "leven in overvloed" voortbrengt. Christus zei ooit: "Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloedig leven hebben" (Johannes 10:10). Dit geldt zowel voor het huidige als voor het toekomstige leven in de eeuwigheid. In het heden ziet de gelovige overvloed op zowel het materiële (fysieke) vlak als op het geestelijke vlak van het leven. Een gezond lichamelijk leven is een garantie voor gezondheid en levenswelzijn en succes. Diep geloof is een garantie voor vrede en gemoedsrust: "Door het dal van wenen gaan zij (de wegen die naar God leiden), daarin openen zich bronnen en de regen bedekt...
Meer informatie

5 oktober 2022

Geliefden van de Heer - vrede zij met u! Nogmaals over berouw! Ik las vandaag over Jezus' reactie toen enkele mensen tot Hem kwamen en Hem vertelden over de dood van de Galileeërs, "wier bloed Pilatus had vermengd met hun offers" (Lucas 13:1). Jezus antwoordde door te zeggen: "Denk je dat deze Galileeërs zondiger waren dan alle Galileeërs? Nee, ik zeg u; maar indien gij u niet bekeert, zult ook gij allen verloren gaan" (vers 2,3). Hij herinnerde ons ook aan de dood van de achttien Jeruzalemieten bij de val van de toren van Siloam. Zij waren ook niet zondiger dan de andere inwoners van de stad. Wat wilde de Heer mij persoonlijk zeggen toen ik deze passage las? Het leven is een wisselvalligheid! Verschillende tragische ongelukken zijn mogelijk. Hoe voorzichtig moeten we zijn in zulke gevallen, in het beoordelen van anderen. Mensen zijn niet gegeven om te oordelen, maar om zich te bekeren. Dit betekent dat we in zo'n staat zijn dat we altijd klaar zijn om de Heer te ontmoeten. Voor ons moet berouw een voortdurend levensproces zijn, en tragedies met anderen moeten ons eraan herinneren dat wij in hun plaats hadden kunnen zijn. Laten we ons troosten...
Meer informatie

3 oktober 2022

Geliefden van de Heer - vrede zij met u! Er kwam een lied in mijn gedachten - "Wilt u de zonde overwinnen? Er is kracht in het bloed, in het bloed van Christus"! Het is de kracht van het bloed van Jezus die hieronder zal worden besproken. De apostel Johannes schreef: "Maar als wij in het licht wandelen zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonde" (1 Johannes 1:7). Let op, het bloed heeft een reinigende kracht. Ja, ons geloof is nodig; het is ook nodig ons bewust te zijn van de zonde en ons te bekeren, maar het is het bloed van Jezus Christus dat de schuld wegwast. Voor de Joden was het ooit verleiding, voor de Grieken was het waanzin, maar voor ons die gered zijn is het de kracht van God (1 Kor. 1:18-23). Het is niet de zwakheid van ons geloof, noch de zwakheid van onze wil, die vaak de oorzaak zijn van zonden, die de kracht van het kostbare bloed van Christus kan verhinderen. Alles wat van ons gevraagd wordt is een diep bewustzijn, in Zijn licht, van onze...
Meer informatie

30 september 2022

Geliefden van de Heer - vrede zij met u! De vorige keer hadden we het over Gods plan voor de redding van de zondige mensheid en concentreerden we ons op het feit dat redding een geschenk van God is; het middel tot redding is het offer van Jezus Christus. Wat betreft het geloof in de aangehaalde Schrift, daar staat dat wij gered worden door het geloof (Ef.2:8). Geloof is dus slechts een instrument en een manier om de genade van God - redding - te ontvangen. Bij de schepping schonk God de mens intelligentie. Na de val verloor hij niet zulke eigenschappen als de wil, het recht om te kiezen, zoals beroving van lichamelijke onsterfelijkheid. Zonder deze eigenschappen van het intellect is het ondenkbaar in het dagelijks leven van de mens. Met hen beslist hij over zijn lot in de eeuwigheid, of hij de gave van verlossing aanneemt of niet. De mens is vanaf zijn geboorte begiftigd met het vermogen om te geloven. God "wil dat alle mensen behouden worden..." (1 Timotheüs 2:4). "Want de genade van God, die alle mensen redt, is verschenen" in de persoon van de Zoon van God, Jezus Christus (Tit. 2:11). De mens hoeft slechts...
Meer informatie
1 2 3 4 5 12