Overdenkingen

 

 

16 Augustus 2022

Geliefde van de Heer - vrede zij met u! In de gelijkenis van de tien maagden gaan we verder in op de vijf onverstandigen - wie zijn dat? Naar alle waarschijnlijkheid zijn het nominale christenen. Uiterlijk verschillen zij niet veel van de wijzen. Fatsoen, opvoeding, behoren tot een of andere denominatie, plaatselijke kerk. Zij wonen diensten bij, nemen deel aan riten, zingen en bidden zelfs en beschouwen zichzelf als gelovigen. Wat onderscheidt hen van de wijzen - wat is de reden? De gelijkenis zegt: "De dwazen namen hun lampen en namen hun olie niet mee" (v. 3). "Olie" is een symbool van de Heilige Geest! We moeten aannemen: de dwaze maagden zijn onherboren christenen. Zij hebben geen innerlijk geestelijk leven en hebben dat ook niet. Zij blijven niet in de Heer. Dit betekent dat zij geen persoonlijke gemeenschap met Hem hebben. Zij zijn onverschillig voor het Woord, zij geven er niet om de Bijbel te lezen. De Bijbel heeft op hen geen uitwerking, noch beschuldigend, noch instructief, noch opbouwend. Zulke christenen reageren weinig op de stem van het geweten wanneer zij verkeerde, zelfs zondige dingen doen. Ze zijn heel kalm en tevreden met zichzelf. In hun leven is de vrucht...
Meer informatie

12 augustus 2022

Geliefde van God - vrede zij met u! Iedereen kent de gelijkenis van de tien maagden (Mattheüs 25:1-13). Het begint met: "Dan zal het koninkrijk der hemelen zijn als de tien maagden..." (v.1). "Dan" - op de dag dat de kerk van God haar hemelse Bruidegom zal ontmoeten. Dus de tien maagden zijn de zichtbare kerk op aarde. Alle gelovigen die hartlampen hebben - de essentie van de menselijke persoon, het centrum van de ziel en de geest. Dit is hoe het woord "hart" figuurlijk wordt gebruikt in de Heilige Schrift. Allen hebben dezelfde kansen en omstandigheden, dezelfde doelen en intenties. Allen verwachten de hemelse Bruidegom te ontmoeten. Een belangrijk verschil heeft hen echter in twee groepen verdeeld en tot verschillende gevolgen geleid. Laten we eens kijken naar de vijf wijzen - wie zijn zij? Er staat geschreven: "...de wijzen...namen samen met hun lampen olie in hun vaten" (v.4). Dit zijn wedergeboren christenen die in Christus Jezus hebben geloofd en verzegeld zijn met de beloofde Heilige Geest (Ef. 1:13). Zij hebben wijsheid van boven, die zuiver is, vreedzaam, nederig, gehoorzaam, vol van barmhartigheid en goede vruchten (Jakobus 3:17). Zij onderzoeken zichzelf voortdurend in het licht van Gods Woord en vullen...
Meer informatie

10 augustus 2022

Geliefde van God - vrede zij met u! De vorige keer bespraken we dat wanneer we de zonden van anderen opmerken, we hen niet onmiddellijk moeten veroordelen, maar veeleer goed in ons hart moeten kijken. Wij zijn allen onvolmaakt en zondigen vaak in gedachten of in daden. Het is veel nuttiger om onszelf te beoordelen. Hoe? Door onze intenties en daden te onderzoeken. Welke motieven drijven ons om dit of dat te doen. Als onze motieven onzuiver, zondig zijn, zullen zij ons zeker tot zonde brengen. We moeten niet hypocriet, egoïstisch of verwaand zijn als we iets doen. Ik herinner aan de woorden van de H. Paulus tot de Thessalonische Kerk: "...wij hebben nooit woorden van vertedering tot u gericht, zoals u weet, noch soorten van zelfzuchtigheid: God is onze getuige! Wij zoeken geen roem van mensen, niet van u en niet van anderen..."(1 Thess. 2:5-6). Hier is een voorbeeld van waar christendom. Het is best nuttig om jezelf te beoordelen, niet om jezelf te hoog in te schatten. Het is beter te onderwaarderen; deze aanpak zal ons behoeden voor ijdelheid en verwaandheid. Laten we ons oefenen in nederigheid en minachting. Een voorbeeld zou kunnen zijn de uitspraak van Johannes...
Meer informatie

8 augustus 2022

Geliefde van de Heere - Vrede zij met u! In de Bergrede van Jezus staat het volgende advies: "Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt" (Mattheüs 7:11). Wat is de juiste betekenis van deze vermaning? Het verwijst naar het oordelen over een ander. Let wel, niet oordelen betekent niet toegeven aan zonde of een duidelijke overtreding over het hoofd zien. Ik denk dat dergelijke omstandigheden altijd een aanleiding kunnen zijn voor een kritische analyse van iemands gedrag. Misschien moeten we eerst de balk uit ons eigen oog halen en dan de daden van anderen beoordelen (Mattheüs 7:3-5). Waarom is het niet nodig om snel over anderen te oordelen? Omdat ons oordeel niet altijd onpartijdig is. Wij kennen de werkelijke motieven voor de daden van anderen niet, de bedoelingen van hun hart en uiteindelijk zijn wij misschien zondiger dan de persoon die wij veroordelen. De apostel Paulus schreef hierover: "Gij, die een ander oordeelt, hebt geen spijt, want met hetzelfde oordeel, dat gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf, en met hetzelfde oordeel, dat gij een ander oordeelt, doet gij hetzelfde" (Romeinen 2:1). Wat moet de reactie van een christen zijn op zo'n oordeel. Als wij ten onrechte veroordeeld worden, laat...
Meer informatie

5 augustus 2022

Geliefde van de Heere - vrede zij met u! Laten we denken aan het begin van de missie van Jezus Christus. De evangelist Marcus getuigt: "Nadat Johannes verraden was, kwam Jezus naar Galilea, predikte het evangelie van het koninkrijk Gods en zei: 'De tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabij gekomen; bekeert u en gelooft in het evangelie'" (Marcus 1:14,15). Wat van de mens wordt verlangd om het Koninkrijk Gods te verkrijgen is geloof en bekering. Om hun ongeloof te rechtvaardigen, eisten de mensen, geleid door de Farizeeën, tekenen en wonderen. Christus zei eens: "...deze generatie is bedrieglijk; zij zoekt een teken, maar geen teken zal haar gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want gelijk Jona een teken was voor de Ninevieten, alzo zal de Zoon des mensen zijn voor dit geslacht"(Luk.11:29,30). De mensen zijn verdorven - had Jezus voor die tijd weinig wonderen verricht die tekenen waren? Het is geen kwestie van gebrek aan bevestiging van Jezus' goddelijke boodschapper, maar van verdorvenheid. "Het hart des mensen is bedrieglijk boven alle dingen, en buitengewoon verdorven, wie het erkent"(Jer.17:9). De reden voor ongeloof is het niet erkennen van iemands slechtheid, verdorvenheid en zondigheid; een gebrek aan...
Meer informatie

3 augustus 2022

Geliefde van de Heere - vrede zij met u! Nadenkend over de woorden van Apostel Paulus - "één Heer, één geloof, één doop", hebben wij opgemerkt dat er werkelijk maar één God is - de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, "en deze drie zijn één" (1 Johannes 5:7); geloof in deze God is de enige redding! Wat de ene doop betreft - zo verklaart Apostel Paulus: "...wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt" - de Kerk van Christus (1Kor.12,13). En wij werden gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Mattheüs 23:19). Is dit geen bewijs van de eenheid van de kinderen Gods, in Zijn ogen, behorende tot de gemeente van Christus. De verschillende vormen en rituelen van doop die in de verschillende christelijke denominaties worden toegepast, hebben geen betekenis voor het heil. De doop is slechts een symbool, een teken van toetreding tot de familie van Gods kinderen, net zoals de besnijdenis in haar tijd een teken en symbool was van toetreding tot de familie van het uitverkoren volk Israël. Beste vriend, behoor jij tot de familie van Gods kinderen? Dominee D.M. Vinogradsky 3.08.22
Meer informatie

1 augustus 2022

Geliefde van God - vrede zij met u! Het bestaan van één God, over wie de Bijbel spreekt, impliceert één enkel geloof in Hem; maar in werkelijkheid komen wij een veelheid van geloven, denominaties en kerkgenootschappen tegen. Wij christenen erkennen het gezag van de Bijbel en belijden de drie-enige God - de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wat het geloof betreft - er is maar één reddend geloof! Dit geloof moet persoonlijk zijn. Het wordt niet geërfd, maar door ieder van ons zelfstandig opgenomen. De mens is begiftigd met intelligentie - een aangeboren aanleg tot geloof. Wanneer de Heilige Geest onze geest en wil beïnvloedt, aanvaarden of verwerpen wij het voorwerp van het reddend geloof - de Zoon van God, de beloofde Messias, de Verlosser van de wereld. Hij is het verzoenend offer: "Om onze overtredingen is Hij verwond, om onze ongerechtigheden is Hij gekneusd... de Heere heeft de zonden van ons allen op Hem gelegd" (Jesaja 53:5,6). Tenslotte is het reddend geloof een levend geloof; het brengt heilige vruchten voort in het leven. De apostel Jakobus zegt: "Want gelijk het lichaam zonder de geest dood is, alzo is het geloof zonder werken dood" (Jakobus 2:26). Dominee D.M....
Meer informatie

27 juli 2022

Geliefde van God - vrede zij met u! De progressieve Openbaring stelde God aan de mensheid voor als de Almachtige Schepper, als Heerser, Heerser en Wetgever, door middel van de voorvaderen Abraham, Izaäk, Jakob; daarna door middel van Mozes, de man Gods. Maar dit was niet genoeg! De volledige en definitieve openbaring van de naam van God hebben wij in de persoon van Jezus Christus. In het Hogepriesterlijk gebed, dat de samenvatting is van deze bediening, zei Jezus: "Ik heb U verheerlijkt op aarde, Ik heb het werk volbracht dat Gij Mij gegeven hebt te doen, Ik heb Uw naam geopenbaard aan de mensen" (Johannes 17:4,6). De unieke, volmaakte en allesomvattende openbaring van Gods naam: Christus de Verlosser! In het allereerste begin zei de engel tegen Jozef: "Hij zal zijn volk redden van hun zonden" (Mattheüs 1:21). Het kennen en aanvaarden van de naam "Jezus de Verlosser" geeft eeuwig leven aan degene die in Hem gelooft. Jezus getuigde hiervan in het Hogepriesterlijk gebed: "Daar gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, zal hij aan alles wat gij hem gegeven hebt, eeuwig leven geven" (Johannes 17:2). Heb je deze naam ontdekt - "Redder"?  D.M. 27.07.22.
Meer informatie

26 juli 2022

Geliefde van God - vrede zij met u! Als wij nadenken over de openbaringen van God en Zijn verbonden, hebben wij geleerd dat God zich in de naam van "de Almachtige" openbaarde aan Abraham, Izaäk en Jakob, en "met hen een verbond oprichtte, om hun het land Kanaän te geven" (Exodus 6:4). Ook dit werd te zijner tijd verwezenlijkt door Gods uitverkorene, Mozes. Met dit doel onthult God hem een nieuwe naam. We lezen: God sprak tot Mozes en zei tegen hem: "Ik ben de Heer. Ik verscheen aan Abraham, Izaäk en Jakob met de naam "God Almachtig", maar Mijn naam "de HEERE" (Jehovah) werd hun niet geopenbaard" (Exodus 6:2,3). Wat betekent deze naam? - "Ik ben de Heer". Betekent het niet dat Hij de Heerser over het universum is zoals Hij het geschapen heeft. Hij is ook de Heerser, de Wetgever! Hij heeft het recht om de regels van het leven te bepalen. Het is geen toeval dat de Tien Geboden, op stenen tafelen, aan Mozes werden gegeven om in het leven van het volk Israël in te voeren. Na de ontdekking van deze naam aan de mensheid, werd de afhankelijkheid en verantwoordelijkheid van de mens tegenover God duidelijker....
Meer informatie

Locatie wijziging Oekraïnse kerkdienst met Ds. Vinogradsky 

dominee-dm-vinogradsky.email-provider.nl/web/vkazcuwtui/4bgdwifjvk/xyzcwfepw6/jkldpiyopc Dagelijkse overdenking Ds. D.M. Vinogradsky Bekijk de webversie [https://dominee-dm-vinogradsky.email-provider.nl/web/vkazcuwtui/4bgdwifjvk/xyzcwfepw6/jkldpiyopc] Locatie wijziging De Oekraïnse kerkdiensten met Ds. D.M. Vinogradsky zullen vanaf 7 augustus niet meer plaatsvinden in Kampen, maar in het Hervormd Centrum te Genemuiden, Stuivenbergstraat 51.   Aanvang 14.45 uur.   Graag delen!   Служения украинской церкви с пастором. Д.М. Виноградского будет проходить уже не в Кампене, а в Hervormd Centrum в Genemuiden, по адресу Stuivenbergstraat 51, начиная с 7 августа.   Начало 14.45 ч.   Пожалуйста, поделитесь!
Meer informatie

23 juli 2022

Geliefde van God - vrede zij met u! Zonder de goddelijke openbaring zouden de mensen niets weten over God, over het eeuwige leven. Eeuwig leven en kennis van God zijn twee met elkaar verbonden aspecten, en het eerste wordt geopenbaard in Zijn naam.  De openbaring aan de mensheid kwam geleidelijk, te beginnen bij Abraham. Hij is de stamvader van het volk door wie de mensheid de ware openbaring van God en het eeuwige leven heeft ontvangen. Laten wij stilstaan bij de openbaring van de naam van God aan Abraham, Izaäk en Jakob. Wij lezen in Genesis: "Abraham was negenennegentig jaar oud, en de Here verscheen aan Abraham en zeide: Ik ben de almachtige God; wandelt voor Mijn aangezicht en weest onberispelijk; en Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij en u, en Ik zal u grotelijks vermenigvuldigen (Gen.17:1,2). God Almachtig is de Schepper van het universum!  Deze kennis moet een gevoel van ontzag opwekken. David zegt: "Als ik kijk naar Uw hemel, het werk van Uw vingers, naar de maan en de sterren die Gij gesteld hebt, wat is dan de mens, dat Gij hem gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?" Het kennen van deze naam...
Meer informatie

20 juli 2022

Geliefde van God - vrede zij met u! Laten wij de vraag beantwoorden die bij het lezen van Romeinen hoofdstuk 9 opkwam: "Hoe kan een God van liefde tegelijk willoos zijn, zowel ten goede als ten kwade? Ik denk dat de vraag voortkwam uit een misverstand over de volgende tekst: "Want terwijl zij nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat de wil van God zou geschieden in de uitverkiezing... heb Ik (God) Jakob liefgehad en Ezau gehaat" (Rom.9:11,13). Let op de woorden: "opdat de wil van God geschiede door uitverkiezing". Wat kiest God? Goedheid! En alleen goedheid. God is absolute heiligheid ! "De wil van God, goed, welgevallig en volkomen" (Rom.12:2).God had niet Jakob lief, maar het goede in hem. God haatte Esau niet, maar het kwaad, de zonde in hem!  Jullie zullen zeggen... - "zij zijn nog niet geboren en hebben nog niets goeds of kwaads gedaan..." Zo! Wij denken en spreken als mensen, levend in de tijd. God bestaat "buiten tijd en ruimte". Hij heeft ons in Jezus Christus uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld (Ef.1:4). Wij allen, ook Jakob en Ezau, waren voor God, met al onze biografie, vóór de geboorte...
Meer informatie

18 juli 2022

Geliefde van de Heere - vrede zij met u! Gods belofte van de Heilige Geest werd in ons vervuld toen wij ons tot de Heer keerden, ons bekeerden en wedergeboren werden in een nieuw leven. Vanaf dat moment werkt de zalving van de Heilige Geest in het hart van de mens en brengt de vrucht van heiligheid voort, waarvan het einde het eeuwige leven is (Rom.6:22).  De vitale vrucht van de heiligheid van een christen is zowel holistisch als veelzijdig. Apostel Paulus zegt: "En de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing..." (Galaten 5:22,23). We kunnen zeggen dat dit een kwalitatief kenmerk is van de reddende vrucht van heiligheid van een wedergeboren christen. Maar wat is er met "kwantiteit". De maat van deze vrucht varieert. Als ik het zo mag zeggen, de mate van heiligheid is voor iedere christen verschillend. Sommigen dragen het honderdvoudige, anderen het zestigvoudige, weer anderen slechts het dertigvoudige. Jezus Christus, die de gelijkenis van de zaaier uitlegde en sprak over hen die het woord van verlossing aannemen, zei "...wat op goede grond gezaaid is, dat zijn zij die het Woord horen, en het aannemen, en vrucht voortbrengen, de een...
Meer informatie

15 juli 2022

Geliefde van de Heere - vrede zij met u! Als je nadenkt over de verzoekingen van Jezus na Zijn doop, vraag je je af wat het doel van de duivel was, en je komt tot de conclusie - Jezus op eigen houtje te laten handelen, zonder zich te onderwerpen aan Zijn hemelse Vader. Een verraderlijk plan! Jezus, die het getuigenis van de hemel had ontvangen - "Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in wie Ik Mijn welbehagen heb" (Marcus 1:11) - wordt op de proef gesteld: "...indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen brood worden" (Marcus 4:3). Met andere woorden, zorg ervoor dat je echt de Zoon van God bent. Na dit wonder te hebben verricht, zou Christus op eigen houtje hebben gehandeld, hetgeen is waarop Satan zat te wachten. Maar dit is niet gebeurd. Waarom niet? Het antwoord ligt in de woorden van Jezus tot de Joden: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: de Zoon kan uit zichzelf niets doen dan wat Hij de Vader ziet doen; want wat Hij doet, dat doet ook de Zoon (Johannes 5:19). Alles wat Jezus op aarde deed, werd door God zelf gedaan. Dit is de betekenis van de woorden: "Gelijk Gij...
Meer informatie

13 juli 2022

Geliefde van de Heere - vrede zij met u! Laten wij eens kijken naar de woorden en daden van Johannes de Doper in de omgang met de Farizeeën en Sadduceeën die tot hem kwamen om gedoopt te worden. We lezen: "Toen Johannes zag dat vele Farizeeërs en Sadduceeërs tot hem kwamen om zich te laten dopen, zei hij tegen hen: 'Adders, wie heeft jullie bezield om te vluchten voor de toekomende toorn? Wees vruchtbaar in de bekering" (Mattheüs 3:7,8). Er kwamen mensen tot Johannes de Doper die hun zonden hadden beleden, berouw hadden en hun zonden aan hem en aan de Heer hadden beleden. De doop was geen vergeving, maar belijdenis en berouw. De doop was slechts een symbool van gerechtigheid en vergeving. Daarom werd de Farizeeën gezegd zich eerst te bekeren, en niet te vertrouwen op je afstamming van Abraham, de rechtvaardige man van God. Niet de vorm en het ritueel in de godsdienst zijn van belang, maar de innerlijke toestand van het hart en de ziel. De Heer zei eens tegen de profeet Samuël: "Ik kijk niet zoals de mens kijkt, want de mens kijkt naar het gezicht, maar de Heer kijkt naar het hart" (1 Samuël 16:7)....
Meer informatie

11 juli 2022

Geliefde van de Heere - vrede zij met u! De vraag naar het wezen van de persoon van Jezus Christus, Zijn ware natuur, verdient bijzondere aandacht. De status van de Verlosser van de wereld moest bijzonder, ongeëvenaard en onvergelijkbaar zijn. En zo was het! Dit is wat de Heilige Schrift ons vertelt. In het boek Openbaring van Johannes de Evangelist lezen wij de woorden van de Heer: "Ik ben de Alfa en Omega, het begin en het einde ... Ik ben de eerste en de laatste en leef; Ik was dood en leef eeuwig, Amen; en Ik heb de sleutels van hel en dood" (Openbaring 1:8,17,18). Wat zegt dit getuigenis ons anders dan over Zijn bijzondere status in deze stoffelijke wereld; "Wiens uitgang is van den beginne, van eeuwige dagen" (Micha); "Die het beeld is van de onzichtbare God, verwekt vóór alle schepselen" (Kol.1 De Heilige Schrift zegt: "In Hem is alles geschapen, in hemel en op aarde, zichtbaar en onzichtbaar; hetzij tronen, hetzij heren, alles is door Hem en voor Hem geschapen" (Kol.1:16; Joh.1:3; Efeziërs 1:2). Zo de Zoon van God het begin was van het materiële universum, zal Hij ook het fysieke einde ervan zijn. Dit is hoe...
Meer informatie

Uitzending DANK-concert

We kregen een heel aantal verzoeken om het concert van vanavond uit te zenden. Er zal geen speciale livestream zijn. Wel zal het concert online te volgen zijn via het Youtubekanaal van Kerkomroep Hervormd Genemuiden. Deze is HIER te vinden [https://www.youtube.com/channel/UCWC7BqvKU5DxC4DhRAOiCRA] Vanavond 20.00
Meer informatie

8 juli 2022

Geliefde van de Heer - vrede zij met u! De vierennegentigste Psalm van het Boek der Psalmen geeft een waarheidsgetrouw beeld van de huidige tijd. De psalmist vraagt: "Tot de Heer, o goddelozen, tot de goddelozen triomferen" (Psalm 94:3). Vervolgens somt hij de feiten op: "zij spuwen onbeschaamde taal uit... zij vertrappen het volk... zij onderdrukken uw erfdeel, zij doden de weduwe en de vreemdeling en zij doden de wees" (vs.4-6). Is dat niet waar we vandaag voor staan? Is dat niet wat ons in de problemen brengt, en waar is de uitweg? Er is een uitweg: "Welgelukzalig is de mens die U onderwijst, o Heer, en die Uw wetten leert om hem rust te geven in de dagen van benauwdheid, totdat voor de goddelozen een kuil is gegraven" (vs.12-13). Vrede en rust van hart wordt ons gegeven door Hem die zei: "Ik heb wraak, Ik zal vergelden, zegt de Heer" (Hebreeën 10:30). Waarheid - "het oordeel over slechte daden wordt niet snel openbaar; daarom is het hart van de mensenkinderen niet bevreesd om kwaad te doen" (Prediker 8:11). Maar vergelding zal zeker komen te zijner tijd. De tijd is in de macht van God. Dit moet ons toevluchtsoord zijn,...
Meer informatie

6 juli 2022

Geliefde van God - vrede zij met u Beste ouders en kinderen. De schrijver van Asaf Psalm 78 hechtte groot belang aan deze zaak. Hij zei: "Wat wij gehoord en geleerd hebben, en wat onze vaderen ons gezegd hebben, zullen wij voor hun kinderen niet verbergen, door aan het geslacht dat komen zal, de heerlijkheid des Heren te verkondigen, en zijn kracht, en zijn wonderen, die Hij gedaan heeft" (vs.3,4). De auteur concentreert zich op de glorie, macht en kracht van de Schepper, gezien in zijn werken, kijkend naar de natuur. De apostel Paulus bevestigt deze gedachte in zijn brief aan de Romeinen: "Want de onzichtbare dingen van Hem, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar geworden door het aanschouwen van de schepselen, zodat zij zonder antwoord zijn"(Rom 1,20). Hoe belangrijk het is om kinderen hierop te wijzen wanneer zij op school met deze zaken in aanraking komen. De glorie, macht en kracht van God, de Schepper, is duidelijk daarbuiten. Even belangrijk in de opvoeding is het meegeven van persoonlijke levenservaring aan kinderen - om hen te leren "hun hoop op God te stellen, en de werken Gods niet te vergeten en zijn geboden...
Meer informatie

4 juli 2022

Geliefde van de Heere - vrede zij met u! Twee offers aan God: het offer van Kaïn en het offer van Abel. Wij lezen in Hebreeën: "Door het geloof bracht Abel een beter offer aan God dan Kaïn..." (Hebreeën 11:4). Vraag! Hoe is het offer van Abel beter dan dat van Kaïn? Er zijn verschillende meningen hierover. Ik denk dat het niet uitmaakte wat er geofferd werd. Natuurlijk bracht Kaïn als boer van de vruchten van het land. Later zal de wet zeggen: "Gij zult de eerstelingen van uw land brengen naar het huis van de Here, uw God" (Exodus 34:26). Abel, als herder van de schapen, bracht uit de eerstgeborenen van zijn kudde voort (Gen.4:4). Zo brachten beiden wat ze hadden. Naar mijn mening was het "beste" niet wat er werd gebracht, of hoeveel, maar met welk hart en met welke geest het werd gedaan. David zei eens: "Het offer voor God is een gebroken geest; het hart van de gebrokenen en nederigen zult Gij niet verachten, o God"  En Salomo verklaart: "Het offer van de goddelozen is een gruwel voor de Heere"(Pr.15:8). De Heer greep Abel en zijn gave en getuigde daarmee van zijn gerechtigheid. Dit gebeurde niet...
Meer informatie
1 2 3 4 9