Overdenkingen

 

 

26 December 2022

Geliefden van de Heer - vrede zij met u! “De geboorte van Jezus Christus was", zo begint het evangelieverslag over de komst van de Verlosser in de wereld. Wat betekent dit voor de mensheid? Het grote geschenk van God! Het mysterie van het eeuwige leven, het begin van de vervulling van Gods verlossingsplan van de vernietiging en de dood die de zonde over de hele mensheid had gebracht. Dus, de geboorte van Jezus Christus was echt! Ik herinner me de tragische jaren van het atheïstische regime, mijn adolescentie, mijn zoektocht naar de waarheid en de waarheid van God, in een sfeer van goddeloosheid. Het ging zo ver dat het op elk niveau de historiciteit van de persoon van Jezus ontkende. De mythologische theorie over de oorsprong van het christendom, door de Duitse filosoof Strauss en andere obscurantisten uit de 19e eeuw, werd de jeugd en de opkomende generatie ingeprent. De waarheid van het evangelie over de geboorte van Jezus is onverwoestbaar. Het is tegenwoordig zeldzaam om een geleerd persoon te vinden die de historiciteit van de persoon van Jezus Christus ontkent. Een onbevooroordeelde lezing van het evangelie laat niemand onverschillig die waarheid en gerechtigheid zoekt. Pastor D.M. 26.12.22
Meer informatie

25 december  2022

Christus is geboren - prijs Hem! De boodschap van Kerst is de boodschap van vrede! Het is geen toeval dat de engel die de herders in de velden van Bethlehem de geboorte van de Verlosser aankondigden, zongen: "Eer aan God in den hoge, en op aarde en de mensen een welbehagen. Kostbaar woord "vrede", in onze tijd! Wat verlangen de mensen ernaar, waar onschuldig bloed wordt vergoten in oorlogen, ontketend door hen die het geschenk van de hemel - de geboren Verlosser - hebben verwaarloosd. Jezus is de bron van genadevolle vrede. "En Hij is vrede", zo verkondigde de profeet Micha in oude tijden, sprekend over de geboorte van de Messias (Micha 5:5). Vanaf het begin van de val was en is de mensheid in vijandschap met God. De oorzaak was rebellie tegen God in de hof van Eden en vervolgens de overerving van de zondige natuur. Het gevolg is vijandschap tussen de mensen, ruzie, onenigheid en oorlogen. Ten behoeve van de verzoening van de mensheid met God werd een Redder, Christus, aan de wereld gegeven. "Om de mensen met God te verzoenen is de Redder, de Christus, aan de wereld gegeven. Door berouw te tonen voor God en zijn...
Meer informatie

23 december  2022

Geliefden van God, vrede zij met u! De hele nachtmerrie van de gevolgen van onverzettelijkheid en vijandschap tussen mensen kan alleen worden vermeden als ieder van ons de reden ervan inziet. Het ligt in de vervreemding van de mens van God. Het was omwille van de verzoening tussen mensen en God dat de Verzoener, Christus Jezus, in de wereld kwam. "... God was in Christus, de wereld met Zichzelf verzoenende, hun schuld niet toerekenende, en ons het woord der verzoening gevende" (2 Korintiërs 5:19). Dit is wat Apostel Paulus schreef aan de gemeente van Korinthe om de zending van Jezus Christus uit te leggen. Om dit te doen, hoeft iemand alleen het geschenk van vergeving te aanvaarden, zich te bekeren van zijn zonden, en vervolgens - zijn egoïsme en eigenliefde te temmen, zich neer te buigen en anderen te vergeven, "...zoals God in Christus u vergeven heeft" (Ef.4:32). Dan zal er harmonie zijn in gezinnen, begrip tussen mensen en geen vijandschap tussen landen. Christus is immers vrede! Pastor D.M. . 23.12.22.
Meer informatie

21 december  2022

Geliefden van de Heer - vrede zij met u! De profeet Micha, zeven eeuwen voor de geboorte van de Heiland, verkondigde niet alleen dat Hij geboren zou worden in Bethlehem in Judea (Micha 5:2), maar ook over Zijn belangrijkste missie op aarde: "...en Hij zal vrede zijn" (Micha 5:5). De kerstboodschap is een boodschap van verzoening, vrede en liefde. Dit werd bevestigd door de verheerlijking van de engelen die aan de herders van Bethlehem verschenen: "Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde, goede wil jegens de mensen" (Luk.2:14). Met de geboorte van Jezus werd het profetische woord van Micha vervuld. De apostel Paulus spreekt over de verzoening van de heidenen met God door het bloed van Jezus Christus: "...Hij (Christus) is onze vrede..."(Ef.2:14), daarmee de woorden van de profeet Micha bevestigend.  De mensheid is en blijft in vijandschap met God. Dit begon met rebellie tegen God in de hof van Eden - ongehoorzaamheid aan Zijn geboden; en als gevolg daarvan hebben wij een zondige natuur geërfd. Het staat haaks op God, het staat haaks op Hem. Deze verdorven menselijke natuur kweekt vijandschap tegen elkaar in persoonlijke relaties, familierelaties en zelfs kerkelijke relaties. We moeten ons niet verbazen...
Meer informatie

19 december  2022

Geliefden van de Heer - vrede zij met u! We staan aan de vooravond van de herdenking van een unieke gebeurtenis in de wereldgeschiedenis - de komst van de Verlosser van de wereld. De werkelijkheid was verdronken in het kwaad. De hele mensheid was behept met zonde, de oorzaak van het kwaad, en ter wille van hun redding moest Hij komen die de wortel van het kwaad in het hoofd sloeg (Gen. 3:15). Dit is gelukt. De apostel Petrus zegt: "...Tot dit heil behoren de studies en onderzoeken van de profeten, die de voor u bestemde genade hebben voorzegd, onderzoekende tot welke tijd en tot welke geest van Christus, die in hen bestond, hij het lijden van Christus en de daarop volgende heerlijkheid heeft voorzegd" (1 Pet.1:10-11). En "...toen de volheid des tijds gekomen was (zegt apostel Paulus), zond God zijn eniggeboren Zoon, die uit een vrouw geboren was, de wet gehoorzamend, om hen die onder de wet waren te verlossen, opdat wij aanneming zouden verkrijgen"(Gal.4:4-5). Het is vervuld - de eenentwintigste eeuw is aangebroken. De mensheid viert deze gebeurtenis - de geboorte van de Zoon van God, die de wereld met zich verzoent en ons de erfenis van het...
Meer informatie

16 december  2022

Geliefden van de Heer - vrede zij met u! Wat gebeurt er als een gelovige de Heilige Geest die in hem is lange tijd verwaarloost. Als hij zijn berispingen dag na dag negeert, zijn hart verhardt en vastgeroest raakt in zijn zonde. In zulke gevallen verzwakt de berisping van de Heilige Geest en wordt de persoon minder veeleisend voor zijn gedrag. Onberouwvolle zonde stapelt zich op als een sneeuwbal. De Heilige Geest wordt daardoor uitgeblust, en het ergste is dat Hij voor altijd kan zwijgen! In zijn brief aan de Tessalonicenzen dringt de apostel Paulus erop aan: "...doof de Geest niet uit" (1 Tessalonicenzen 5:19) - een ernstige waarschuwing. Wat zijn de tekenen en gevolgen van het doven van de Heilige Geest? Een christen die de Geest laat uitsterven, verandert geleidelijk in een nominale kerkganger. Hij verliest de vreugde van de verlossing, en de ijver om te dienen, te bidden en het Woord te lezen vermindert. Aanbiddingsdiensten worden een last. Hij is nu vatbaarder voor verleiding, valt vaak en verlaat dan de kerk. Dit is de weg naar de onvergeeflijke zonde van het lasteren van de Heilige Geest. Pastor D.M. 16.12.22.
Meer informatie

14 december  2022

Geliefden van de Heer - vrede zij met u! Het Heilige Evangelie roept allen die in Jezus Christus geloven op tot een heilig leven en godsvrucht. Het herinnert ons eraan dat gelovigen door de Heilige Geest een nieuwe schepping zijn geworden, geschapen naar God, en dat de oude manier van leven hen niet past. Door te zondigen beledigt hij de Heilige Geest die in zijn hart woont. De apostel Paulus aan de kerk van Efeze schreef: "...beledig de heilige Geest van God niet, door wie u op de dag van de verlossing verzegeld bent" (Ef.4:30). Wanneer en hoe wordt de Heilige Geest beledigd? In het hart van de mens is hij als een bewaker van God. De Geest kwam in de wereld om de zonde te berispen (Johannes 16:8). En als bij de bekering van een zondaar de Geest dit werk buiten het hart doet, zoveel te meer, door in het hart te wonen zal Hij ons berispen.  Door berisping te aanvaarden en oprecht berouw te tonen, vergeeft de Heer ons en rekent ons de zonde niet toe. Als we zondigen en geen berouw of berouw aanvaarden, worden we beledigd door de Heilige Geest. Laten we daarvoor oppassen! Pastor D.M....
Meer informatie

12 december  2022

Geliefden van God - Vrede zij met u! Geloof en werken!  Telkens weer duikt deze vraag op als we het tweede hoofdstuk van de apostel Jakobus lezen (Jakobus 2:14-26). Wordt iemand gered door geloof of door een heilig leven en werken van godsvrucht? Er kwam een gedachte bij me op tijdens het lezen vandaag. Er zou nooit reddend geloof zijn, er zou nooit een godvruchtig leven zijn, als de Heilige Geest niet in het hart van de mens zou werken. Dit is de effectieve kracht van genade die mens en wereld verandert. Zowel geloof als godsvrucht komen voort uit een vernieuwde en geregenereerde menselijke geest. Dit is het deel van de verlossing dat ook van ons afhangt. En de mens hoeft slechts te reageren op het regenererende werk van de Heilige Geest, die de personificatie is van Waarheid, Goedheid en Waarheid. Hij baart het ware reddende geloof en zet ons aan tot vrome geloofswerken. Geloof en werken zijn dus afgeleiden van de Heilige Geest! Pastor D.M. 12.12.22.
Meer informatie

12 december 2022

Geliefden van God - Vrede zij met u! Geloof en werken! Telkens weer duikt deze vraag op als we het tweede hoofdstuk van de apostel Jakobus lezen (Jakobus 2:14-26). Wordt iemand gered door geloof of door een heilig leven en werken van godsvrucht? Er kwam een gedachte bij me op tijdens het lezen vandaag. Er zou nooit reddend geloof zijn, er zou nooit een godvruchtig leven zijn, als de Heilige Geest niet in het hart van de mens zou werken. Dit is de effectieve kracht van genade die mens en wereld verandert. Zowel geloof als godsvrucht komen voort uit een vernieuwde en geregenereerde menselijke geest. Dit is het deel van de verlossing dat ook van ons afhangt. En de mens hoeft slechts te reageren op het regenererende werk van de Heilige Geest, die de personificatie is van Waarheid, Goedheid en Waarheid. Hij baart het ware reddende geloof en zet ons aan tot vrome geloofswerken. Geloof en werken zijn dus afgeleiden van de Heilige Geest! Pastor D.M. 12.12.22.
Meer informatie

9 december  2022

Geliefden van God - vrede zij met u! Laten we kijken naar het levensvoorbeeld van koning Asa van Juda.  In het elfde jaar van zijn goddelijke regering kwam de koning van Ethiopië met duizenden troepen naar Juda. Maar Asa had veel minder macht. En hij wendde zich tot God en zei: "Heer, ligt het niet in Uw macht om de sterken of de machtelozen te helpen? Help ons, o Heer onze God, want wij vertrouwen op U en in Uw naam zijn wij tegen deze menigte uitgegaan. O Heer! Gij zijt de onze; laat de mens U niet overwinnen" (2 Kronieken 14:11). En toen hij de grootste overwinning behaald had en terugkeerde, ging Azarja, de zoon van Oded, hem tegemoet en zei: "Hoor mij aan, Asa, en geheel Juda en Benjamin: de Here is met u, zolang gij bij Hem zijt; en indien gij Hem zoekt, zult gij Hem vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten"(2 Kronieken 15:2). Een universele formule voor de relatie van de mens met God. In mijn vele levensjaren ben ik herhaaldelijk overtuigd geweest van de waarheid van deze belofte van God en van deze ernstige waarschuwing. Asa toonde echter aan het eind...
Meer informatie

7 december  2022

Geliefden van de Heer - vrede zij met u! De apostel Paulus, die de evangelieleer over de genade van God uiteenzette, schreef: "Tot vrijheid bent u geroepen, broeders, alleen mag de vrijheid (van u) geen voorwendsel zijn om het vlees te behagen..." (Gal. 5:13). Over wat voor soort vrijheid hebben we het? Is het vrijheid om de wet van God niet te gehoorzamen?  Absoluut niet. De genade van God bevrijdt ons van de vloek van het breken van de wet. De opdracht van de Verlosser was deze: "Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder die aan een boom hangt..." (Gal. 3:13). Alles wat van de mens wordt verlangd is geloof in Hem die door Hemzelf het offer van verlossing bracht aan het kruis van Golgotha. En als hij dan de geboden van God overtreedt, buigt hij met diep geloof en oprecht berouw voor het kruis van de Verlosser. Pastor D.M. 7.12.22.
Meer informatie

5 december  2022

Geliefden van de Heer - vrede zij met u! Zoals de vorige keer is opgemerkt, wordt de verwaarlozing van het heil vooral gevonden bij de mensen van deze wereld. Hoe wordt het uitgedrukt? Tevredenheid met vleselijke materiële belangen, het nivelleert geestelijke behoeften, en richt alle aandacht op het zichtbare, vergankelijke. Over het onzichtbare en eeuwige - er is geen tijd, geen verlangen om het te overdenken en te bevatten. Maar het Koninkrijk der hemelen wordt met kracht ingenomen, en zij die zich inspannen hebben er toegang toe" (Mattheüs 11:12). Maar wanneer in een of ander geval het werk van Gods genade het geweten wakker schudt, reageert hij niet op de oproep van Christus en aarzelt hij om zich in berouw tot God te wenden. Dit is verwaarlozing van verlossing, wat leidt tot ondergang. Het is mogelijk dat een gered persoon zich niet bekommert om zijn verlossing. De schrijver van de brief zegt: "Daarom moeten wij bijzonder voorzichtig zijn met wat wij horen, opdat wij niet afvallen ... en elke overtreding en ongehoorzaamheid ontvangt rechtvaardige vergelding, hoe zullen wij ontkomen, als wij het heil verwaarlozen" (Hebr. 2:1-3). Het niet zorgen voor verlossing onder de geredden uit zich in het verwaarlozen van...
Meer informatie

2 december  2022

Geliefden van de Heer - vrede zij met u! Een belangrijk punt van overweging is de verwaarlozing van de verlossing. Het wordt door de schrijver van Hebreeën aan de orde gesteld en is gericht tot allen die op aarde leven - de geredden en de niet-geredden.  Verwaarlozen is onzorgvuldig, achteloos met jezelf omgaan. Het is zeer onverstandig en misdadig, zowel voor onszelf als voor God. Laten we grootsheid opmerken en de gevolgen van het verwaarlozen ervan. Redding van eeuwige vervreemding van God wordt gebracht door de Zoon van God zelf - Jezus Christus (Hebr.1:1-4). "Deze, die de uitstraling van zijn heerlijkheid en het beeld van zijn hypostase (de Vader) is en alle dingen vasthoudt door het woord van zijn macht, en door zichzelf de reiniging van onze zonden heeft volbracht, zit aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hoogte" (vs. 3). Zo werd de redding van de mensheid bereikt door de dood van de Zoon van God en zijn opstanding. De apostel Petrus zegt: "...dat u niet verlost bent met vergankelijke zaken als zilver of goud ... maar met het kostbare bloed van Christus ..." (1 Petrus 1:18-19). En de apostel Paulus bevestigt dat Jezus "...voor...
Meer informatie

1 december  2022

Geliefden van de Heer - vrede zij met u! In zijn gevangenschap schreef Paulus in een brief aan de Filippenzen: "Voor mij is het leven Christus, maar de dood is winst" (Fil. 1:21). Een buitengewone geloofsbelijdenis. Als je deze regels leest, verbaas je je over de houding van Paulus ten opzichte van het vraagstuk van de dood. De dood is een aanwinst! Als ieder van ons overliep van zo'n gevoel en vertrouwen, dan zou het leven ook een gemakkelijke wandeling lijken, op weg naar een gezegende eeuwigheid. Verder zegt de apostel: "... beide dingen trekken mij aan: ik heb het verlangen ontbonden te worden en met Christus te zijn, omdat het onvergelijkbaar beter is, en in het vlees te blijven is voor u noodzakelijker" (Fil.1:23-24). Merk op wat een weloverwogen en gezonde redenering. Hij begrijpt dat alles volgens Gods wil zal verlopen, hoewel hij die nu nog niet kent. Maar hij is op alles voorbereid. Dit is de gemoedstoestand waarin elke christen altijd moet verkeren. Laten we er naar streven! Dominee D.M. 30.11.22.
Meer informatie

26 november 2022

Geliefden van de Heer - vrede zij met u! Als we de brief aan de Hebreeën lezen, vinden we de volgende woorden: "... Laat ons daarom oppassen, wanneer de belofte om in te gaan in Zijn rust blijft, opdat niemand van u te laat komt... maar wij die geloofd hebben... zullen in Zijn rust ingaan" (Hebreeën 4:1,3). Over wat voor soort rust hebben we het? De schrijver van de brief herinnert de Hebreeën eraan dat hun voorouders, die uit de Egyptische slavernij waren gekomen, het Beloofde Land niet binnenkwamen vanwege hun ongeloof. Vandaag, wanneer Christus onze zielen rust biedt (Matteüs 11:29), is het belangrijk niet te laat te zijn. Deze rust heeft een belofte, zowel voor de huidige tijd als voor de komende tijd. In het heden, vertrouwend op God met de weg van het leven, tegenslagen geduldig tegemoet tredend, bewaart u de gemoedsrust: "De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten in Christus Jezus bewaken" (Fil.4:7). Wat de toekomst betreft: wie in hem gelooft, zal de vreugde van het eeuwige leven delen met alle heiligen. Pastor D.M. 28.11.22.
Meer informatie

25 november 2022

Geliefden van de Heer - vrede zij met u! Cornelius, gehoorzamend aan de woorden van de engel, zorgde ervoor dat Petrus bij zijn huis aankwam. Ter vervulling van Gods opdracht begon Petrus aan alle aanwezigen de waarheid van de verlossing uit te leggen. In het begin herinnerde hij hen eraan dat onze God onpartijdig was, en dat godsvrucht en waarachtigheid in het leven werden beloond doordat God zich aan hen openbaarde. De hele wereld was van God vervreemd, en om met Hem verzoend te worden "...zond Hij het Woord tot de kinderen Israëls, predikende het evangelie des vredes door Jezus Christus" (Handelingen 10:36). Er is geen andere weg: "...er is geen andere naam onder de hemel gegeven onder de mensen waardoor wij gered moeten worden"(Handelingen 4:12). Het leven van Jezus Christus, zijn dood en opstanding is een overtuigend getuigenis "... dat ieder die in Hem gelooft in zijn naam vergeving van zonden zal ontvangen" (Handelingen 10:43). Het zijn onze zonden die de scheiding tussen ons en God hebben veroorzaakt. Wanneer deze oorzaak is weggenomen, staat de toegang tot Gods Koninkrijk en het eeuwige leven open. Dit zijn de woorden van verlossing waarmee men gered wordt! Pastor D.M. 25.11.22.
Meer informatie

23 november 2022

Geliefden van de Heer - vrede zij met u! Een fascinerend en zeer leerzaam verhaal over de bekering van Cornelius de Romeinse centurio, beschreven in het tiende hoofdstuk van De Handelingen der Apostelen. Opmerkelijk is de typering die de auteur van het verhaal hem geeft. Cornelius was: "...vroom en godvrezend met heel zijn huis, gaf veel aalmoezen aan het volk en bad altijd tot God" (vers 2). Wat ontbreekt er nog meer om zeker te zijn van gerechtigheid voor God? Het blijkt dat het belangrijkste ontbrak - verlossing en eeuwig leven. Hebben de vrees voor God en een godvruchtig leven bijgedragen tot onze bekering en verlossing? Absoluut! "God toont geen vriendjespolitiek, maar in elk volk is wie hem vreest en gerechtigheid werkt, voor hem aanvaardbaar" (vers 34-35). Deze voorwaarde is echter slechts een voorwaarde, waarop God op wonderbaarlijke wijze reageert. De engel die aan Cornelius verscheen zei: "...stuur mannen naar Joppa en roep Simon die Petrus heet ... hij zal u de woorden zeggen waardoor u en uw hele huis gered zullen worden" (vers 5-6). Wat de woorden waarmee mensen gered worden betekenen, komt de volgende keer aan de orde. Pastor D.M. 23.11.22
Meer informatie

21 november 2022

Geliefden van de Heer - vrede zij met u! Voordat Hij zijn missie op aarde voltooide, zei Jezus: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen, en meer dan deze zal hij doen; want Ik ga naar Mijn Vader" (Johannes 14:12). Vrij verbazingwekkende woorden - wie in Jezus gelooft, zal hetzelfde doen als Jezus, en meer. Wat is de juiste manier om deze belofte te begrijpen? Om het te begrijpen, moeten we onthouden hoe Jezus zijn daden uitlegde. Hij heeft nooit iets van zichzelf gezegd of gedaan. Hier is Zijn getuigenis: "...wat Ik van Hem (de Vader) gehoord heb, zeg Ik aan de wereld (Johannes 8:26). En nogmaals: "De Zoon kan niets uit zichzelf doen, tenzij Hij het de Vader ziet doen, want wat Hij doet, doet de Zoon ook" (Johannes 5:19). Toen Hij aan Filippus uitlegde dat Hij en de Vader één zijn, zei Jezus: "Geloven jullie niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mijzelf; de Vader, die in mij is, doet de werken" (Johannes 14:10). Uit het bovenstaande wordt de tekst aan...
Meer informatie

18 november 2022

Geliefden van de Heer - vrede zij met u! Toen we nadachten over de eerste christelijke martelaar Stefanus en zijn dood, kwam de tekst in ons op, uit de Bergrede van Jezus Christus: "Ik zeg u: hebt uw vijanden lief, zegent hen die u vervloeken, doet goed aan hen die u haten en bidt voor hen die u hatelijk behandelen en vervolgen..." (Matteüs 5:44). De vraag is, of het mogelijk is deze vermaning tot in de details uit te voeren. Laat ik bot zijn - niet altijd en niet in elk detail. Volmaakt zijn "... zoals uw hemelse Vader volmaakt is" (Mattheüs 5:48). Maar perfectie is voor ieder van ons nog ver weg! Maar dat betekent niet dat we er niet naar moeten streven. Ja, onze vijanden liefhebben, hen zegenen die ons vervloeken, goed doen aan hen die ons haten, in zeldzame gevallen kan het zoiets zijn, en niet in de volle betekenis. Wat betreft het bidden voor onze vijanden, daar zijn we goed in. Maar wat zijn onze gebeden voor onze vijanden? Laat het gebed van Stefanus dan een voorbeeld voor ons zijn. We lezen: "...knielend riep hij met luide stem: "Heer, reken hun deze zonde niet toe. En...
Meer informatie

16 november 2022

Geliefden van de Heer - vrede zij met u! Nu we verder nadenken over de kruisiging van Jezus Christus en het gedrag van de twee boosdoeners die samen werden geëxecuteerd, dringt het tot ons door dat het gedrag van de laatste een welsprekend collectief beeld is van de hele mensheid.  Wat hebben wij allen die leven gemeen met de dieven die naast Jezus hangen? We hebben allemaal dezelfde zondige natuur die we van onze voorouders hebben geërfd en we zijn allemaal gedoemd tot de dood, want "...het loon van de zonde is de dood" (Romeinen 6:23). Anderzijds hadden de terechtgestelden, samen met Jezus, dezelfde kans op verlossing. De Heilige Bijbel zegt: "...wie de naam van de Heer aanroept, zal gered worden" (Joël 2:32). Ze gedroegen zich echter anders. Hetzelfde geldt voor de hele mensheid. Sommigen zijn zich bewust van de realiteit van hun ondergang, anderen niet! Sommigen geloven dat Jezus de Redder van de wereld is, anderen niet. Sommigen zijn zich bewust van hun zondigheid en denken aan de toekomst - wat staat hen te wachten in de eeuwigheid? Dan bekeren zij zich van hun zonden en knielen voor de Heer en belijden Hem als hun Verlosser. Anderen vergaan, zoals...
Meer informatie
1 2 3 4 12