Overdenkingen

 

 

10 januari 2022

Geliefden van de Heere, vrede zij met u! Het is vreemd, maar tegenwoordig ontmoeten we mensen die zegen: “Als ik God zou zien, zou ik in Hem geloven.” Hoeveel doen zij ons niet denken aan Filippus, die eens zei: “Heere, toon ons de Vader en het is genoeg voor ons” (Johannes 14:8) In dergelijke gevallen moet u weten dat er altijd waarheden zijn waarvoor geen bewijs nodig is. Zonder “oorzaak” kan er ook geen “gevolg” zijn. Deze twee zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De reden voor een verschijnsel wordt vaak niet gezien. We zien alleen het gevolg, het resultaat. God, en alleen God de Schepper is de oorzaak van de schepping, Hij is de oorsprong. Deze waarheid hangt niet af van mijn waarneming. Als we over de gevolgen discussieren zien we de gevolgen van een onzichtbare oorzaak, zoals de apostel Paulus ooit zei: “Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien…” (Romeinen 1:20) Om dit onbegrip weg te nemen, werd de Zoon van God naar de aarde gezonden. Toen hij Hem ontmoette, getuigde Johannes de Doper: “Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in...
Meer informatie

8 januari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u! De vervulling van de geheimenis van de Menswording begon met het feit dat de Zoon van God de heerlijkheid van de hemel moest verlaten om zich te beperken in Zijn goddelijke eigenschappen en de Zoon des Mensen te worden. Hij kwam in vernedering ter wereld, maar voltooide het werk om de mensheid te redden. De apostel Paulus besloot zijn uitleg van het wonder van de menswording met de woorden: “Hij was verhoogd in heerlijkheid” (1 Tim. 3:16). Wat betekent dit? De terugkeer van de heerlijkheid die Hij had vóór de grondlegging van de wereld; de terugkeer naar alle eigenschappen van de Godheid, achtergelaten tijdens het verblijf in het lichaam (Johannes 17:24). Wat dit laatste betreft, zijn we overtuigd door het lezen van de evangelieverslagen van de verschijning van de verrezen Heiland aan de discipelen. Zijn alomtegenwoordigheid! De deuren van de bovenkamer, waar de discipelen zijn verzameld, zijn stevig gesloten - "Jezus kwam en stond in het midden en zei: Vrede zij u! Dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en voeten en Zijn ribben” (Johannes 20:19, 20). Als Jezus vóór de opstanding beperkt was in macht en almacht, dan verklaart Hij...
Meer informatie

6 januari 2022

Geliefden van de Heere, vrede zij met u! We denken na over het wonder van de menswording. De apostel Paulus schreef verder dat Jezus Christus “zich aan de engelen toonde, tot de volken predikte, door het geloof in de wereld aanvaard” (1 Tim. 3:16). Het mysterie van conceptie, geboorte, openbare dienst, dood en opstanding van de Verlosser van de wereld werd aan de mensheid geopenbaard door goddelijke boodschappers, de engelen. We zullen de wonderbaarlijke feiten die in de evangeliën worden vermeld, niet opsommen. Ze zijn allemaal een overtuigend bewijs van de waarheid van de reddingswerk die is volbracht door Jezus Christus, die in de wereld kwam. Ter afsluiting van Zijn werk op aarde zegt Jezus tegen zijn discipelen: “Ga de hele wereld over en predik het evangelie aan de hele schepping, wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden (Marcus 16:15, 16). De grote opdracht voor de volgelingen van Jezus is om tot de volken te prediken. En vandaag wordt de prediking van het evangelie over de hele wereld gehoord. "Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden." Er wordt zo weinig van ons gevraagd; alleen om de gave van God - redding - te geloven en te...
Meer informatie

5 januari 2022

Geliefden door de Heere, vrede zij met u! O! "Groot mysterie van vroomheid." God, in de persoon van de Mensenzoon - Jezus Christus, verscheen in de wereld. Verder geeft de apostel ruimschoots bewijs dat de mensenzoon de Zoon van God is, Die Zich volledig "gerechtvaardigd heeft in de Geest" (1 Tim. 3:16). Hoe kan men niet bedenken dat er bij de doop in Jordanië een stem uit de hemel was: "U bent mijn geliefde Zoon, in wie ik welbehagen heb ... en de hemelen open en de Geest, als een duif die op Hem toekomt " ​​(Marcus 1: 10,11) ... Dit is niets anders dan een bevestiging van de oorsprong van de Geest en de rechtvaardiging van Zichzelf in de Geest. Vervolgens sprak het hele leven van Jezus van goddelijke leiding door de Geest, heiligheid en zondeloos leven. Hij sprak alleen wat hij van de Vader had gehoord, deed wat de Vader Zelf door Hem deed (Johannes 5:19; 8:26,28). En tenslotte kwam de rechtvaardiging in de Geest tot uiting in het feit dat Christus door de opstanding uit de doden werd geopenbaard als de Zoon van God in de geest van heiligheid!' (Rom. 1:4). Ook voor ons geopend! Hiervoor: "......
Meer informatie

4 januari 2022

We gaan verder met de overdenkingen over de de tekst "het geheimenis van de godsvrucht". De apostel Paulus vervolgt: “… God verscheen in het vlees…” Wat betekent dit? De christen accepteert bij voorbaat, ongeacht zijn ervaring, het bestaan ​​van de Drie-enige, Oorsprongloze God, Die het begin is van alles, zowel in het fysieke als in het geestelijke rijk. Om Zijn volheid aan de mensheid te openbaren in de Heilige Drie-eenheid, verschijnt God op aarde in het vlees. De geboorte van de Messias in de persoon van Jezus Christus is het wonder van de menswording. Hoe is dit zo gekomen? De tweede persoon van de Heilige Drie-eenheid, de Zoon van God, beperkt zich vrijwillig een tijdlang in Goddelijke eigenschappen: het Beginloze en Eeuwige wordt geboren in de tijd. Alomtegenwoordig zijn wordt beperkt in de ruimte. Het evangelieverhaal van Jezus' leven op aarde getuigt van de beperking van Zijn alwetendheid. Jezus sprak tot zijn discipelen over zijn wederkomst en zei: "van die dag en dat uur weet niemand iets, noch de engelen des hemels, noch de Zoon, maar alleen de Vader" (Marcus 13:32). Laten we niet verbaasd zijn dat de Zoon van God, die op aarde was, niet altijd in staat was...
Meer informatie

3 januari 2022

Geliefden van de Heere, vrede zij met u! Nadat we het nieuwe jaar hebben ontmoet, zullen we blijven nadenken over het wonder van de geboorte van de Verlosser van de wereld. Bovendien nadert de viering van Kerstmis volgens de Juliaanse kalender. De geboorte van Jezus Christus is een “de verborgenheid der godzaligheid” (1 Tim. 3:16). Dit werd verklaard door de apostel Paulus. Als we erover nadenken, moeten we aan onszelf toegeven dat we binnen het christelijke wereldbeeld omgeven zijn door wonderen, te beginnen met de drie-eenheid van God, de menswording en eindigend met de toerekening van de gerechtigheid van Jezus Christus aan de mensen. Laten we niet vergeten dat Goddelijke geheimen geen geheimen zijn die God voor de mensheid verborgen houdt. Nee, nee! Dit zijn waarheden die in de Heilige Schrift worden geopenbaard voor zover de menselijke geest ze op dit moment kan begrijpen. We kunnen materiële dingen niet volledig begrijpen, laat staan geestelijke verschijnselen. De materiële wereld kan oneindig gevarieerd worden in ontwikkeling, al naar gelang de wil en kracht van de Schepper. De geestelijke wereld, het bewustzijn enzovoort zijn hetzelfde. Wat voor ons nu een geheim is, kan morgen uitkomen. De menswording was een wonder, maar: "... toen...
Meer informatie

Dominee Vinogradsky

De 91-jarige dominee Vinogradsky is meer dan 50 jaar voorganger geweest van de Evangelie Christen Baptisten gemeente “Rosdestwa” te Zhitomir, Oekraïne. Tijdens de strenge vervolgingen in de voormalige Sovjet-Unie zat dominee Vinogradsky meerdere jaren in gevangenschap vanwege zijn rol in het kerkelijk werk. Hij is oprichter van de christelijk school in Zhitomir. Hij was jarenlang de contactpersoon van de stichting Kom Over En Help voor Oekraïne en andere Sovjetstaten. Op dit moment is hij bezig met de oprichting van een christelijk kinderdagverblijf. Sinds het begin van de pandemie in 2020 schrijft dominee Vinogradsky iedere dag overdenkingen, in eerste instantie bedoeld waren voor zijn kinderen en kleinkinderen in Oekraïne, Nederland en Amerika. Inmiddels worden deze overdenkingen dagelijks gedeeld in via de social media groepen met duizenden leden wereldwijd. U kunt deze ontvangen via whatsapp en E-mail. Wilt u deze dagelijkse overdenkingen ontvangen op uw mobiel via Whatsapp, klik dan HIER. Wilt u ze ontvangen via E-mail, klik dan hier HIER.
Meer informatie
1 10 11 12