Overdenkingen

 

 

21 januari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u! De tijd van de scheiding van de Meester van zijn discipelen naderde. Ze waren op weg naar Jeruzalem. Ze moesten door Samaria. In een dorp werden de discipelen, die eerder door Jezus waren gezonden, zeer vijandig ontvangen door de Samaritanen. Toen de discipelen terugkwamen, zeiden Jacobus en Johannes tot Jezus: "Heere, wilt U dat wij hun zeggen dat er vuur uit de hemel zal neerdalen en hen zal verteren zoals Elia deed?” Maar Hij wendde Zich tot hen en zei: “Gij weet niet van wat voor geest gij zijt' (Lukas 54:55). Beste vrienden, is het soms niet zo dat we niet handelen in de Geest van God? Hoe belangrijk het is om onszelf te beheersen? Christus heeft in twee jaar veel lessen in verdraagzaamheid gegeven. Iedereen kent de gelijkenis van de "barmhartige Samaritaan". Opmerkelijk is dat één van de tien mensen die van melaatsheid genezen waren en dankbaar naar Jezus terugkeerden, ook een Samaritaan was (Lucas 17:16). Nog een voorbeeld van de discipelen die handelen uit de geest van God. Johannes zei eens tot Jezus: "Meester, wij zagen een man die demonen uitdreef in uw naam, en wij verboden het hem, want...
Meer informatie

20 januari 2022

Geliefde door de Heere, vrede zij met u! Dit is mijn gebruikelijke boodschap en groet aan u. Vandaag wil ik dieper ingaan op de essentie van deze groet. Het is geen nieuwe begroeting. In het Oude Testament horen we vaak de term "shalom". Toen Christus de discipelen uitzond om te werken,gaf Hij Zijn discipelen het advies te groeten met "Vrede aan dit huis", wanneer zij een woning zouden betreden (Mattheüs 10:12). Deze groet kwam uit de mond van de Verrezen Heiland toen Hij Zijn discipelen ontmoette in de bovenzaal in Jeruzalem. Het is een geliefde groet in de brieven van de apostel Paulus. Voor Zijn lijden, bij het laatste paasmaal, zei Jezus: "Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden." (Johannes 14:27). Deze woorden van Jezus bevatten het geheim van deze vrede in de begroeting. Laten we eens kijken naar de oorzaak van alle onrust en angst. Christus zegt, "Laat uw hart niet verontrust zijn. De grootste oorzaak van angst is angst voor de dood. Wat is er enger dan de dood? Niets! Maar voor de christen is...
Meer informatie

15 januari 2022

Geliefden van de Heere, vrede zij met u! Wat weten wij over gerechtvaardigd zijn voor God? De apostel Paulus schreef eens: "...weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet." (Gal. 2:16). Let op de zinsnede - "door het geloof"! Heeft de vervulling van Gods geboden geen waarde voor de rechtvaardiging? Natuurlijk heeft het waarde! Paulus verklaart: "Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet." (Rom. 3, 28). Omdat het juiste geloof het juiste begrip geeft van de wet, namelijk wat zonde is en wat niet. Alleen waar geloof leidt tot oprecht berouw over zonden. Berouw leidt tot vergeving. Vergeving tot rechtvaardiging. Het geloof is dus het voornaamste; het onderhouden van de geboden het daaropvolgende! Zonder geloof is er geen berouw, geen vergeving en geen rechtvaardiging. Dit is het verband waarin wij de uitspraak van de apostel Jacobus over Abraham moeten begrijpen: "Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en...
Meer informatie

14 januari 2022

Geliefden van de Heere, vrede zij met u! In onze overdenkingen komen we tot de vraag naar de oplossing van het vraagstuk van de zonde in de nieuwtestamentische tijd. Zoals reeds opgemerkt, vereist zonde genoegdoening door een offer. Dit was reeds duidelijk in de Hof van Eden na de zondeval. God laat de mens niet in het ongewisse. Met de verkondiging van de belofte van verlossing van de zonde vanaf het begin, door het volmaakte offer - Zijn Zoon - waarvan de oudtestamentische instelling van het offersysteem sprak, zendt God een Verlosser in de wereld. Christus, die de wereld binnentreedt, zegt: " Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en graanoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd. Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten.(Hebreeën 10:5,9). Dus Jezus Christus is het volmaakte verzoenende offer. Hij is het onschuldige en reine Lam van God, dat vóór de grondlegging der wereld is aangewezen (1 Petr. 1:19,20; Openb. 13:8). Zijn hele leven getuigde hiervan. Zelfs...
Meer informatie

13 januari 2022

Geliefde van God, vrede zij met u! Zoals we gisteren zagen is zonde een groot probleem dat wordt tenietgedaan door genoegdoening, namelijk door een offer. Dit zien we bij de instelling in het Oude Testament van het offersysteem volgens de wet van Mozes, dat het voorbeeld werd van het algemene en allesomvattende Nieuw Testamentische offer van Jezus Christus. Laten we eens kijken naar de genoegdoening van de zonde in de wet van Mozes. Drie soorten offers zien we: het schuldoffer en het zondeoffer, het brandoffer en het vredesoffer. De schuld- en zondeoffers spraken van vergeving. Er was behoefte aan bewustwording en diep berouw door het belijden van iemands zonde door het opleggen van de handen op het te offeren dat werd gebracht. Pas nadat het zondoffer was gebracht, kon het brandoffer worden geofferd. Het toonde dat de toegang tot God open is. De Heere is bereid tot gemeenschap met ieder mens na bekering. Het vredeoffer getuigde van het herstel van de gemeenschap van de mens met God. Alle vastgelegde rituelen van het Oude Testament waren slechts een "schaduw van de toekomstige zegeningen" van het offer van Jezus Christus. Het toont ons de zegeneningen die wij hebben in Zijn dood en...
Meer informatie

12 januari 2022

Geliefden van de Heere, vrede zij met u! Sinds de val van onze voorvaderen in de Hof van Eden, wordt de mensheid voortdurend geconfronteerd geweest met het probleem van de zonde. Voor sommigen zijn deze woorden (begrijpelijk) uiterst onaanvaardbaar, omdat zij het als uitsluitend religieus beschouwen. Het is noodzakelijk om te verduidelijken. Goed en kwaad zijn voor iedereen duidelijk. Dus, het kwaad is zonde en het goede is heilig! Zonde is een ernstig probleem in het leven van de mens. De zonde heeft een scheiding gemaakt tussen de mens en God, tussen absolute heiligheid en het kwade. De profeet Jesaja, die het volk Israël berispte, zei: "...uw ongerechtigheden hebben een scheiding veroorzaakt tussen u en uw God; en uw zonden hebben zijn aangezicht van u afgewend, zodat Hij u niet kan horen" (Jesaja 59:2). De zonde heeft ernstige gevolgen voor de mens. Deze heeft zijn persoonlijke gemeenschap met God verbroken, wat de geestelijke dood betekendeBovendien veroorzaakte deze kloof de fysieke dood van een persoon op aarde. "Het loon van de zonde is de dood," lezen we in Romeinen 6:23. Over de gevolgen van zonde in de fysieke sfeer gesproken: hoeveel verdriet, lijden en kwaad zien we dagelijks, elk uur in...
Meer informatie

11 januari 2022

Geliefden van de Heere, vrede zij met u! Alle gelovigen kennen de drieëntwintigste psalm van David: "De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken...". Hoeveel bemoediging en troost brengt dit in ons leven, vooral wanneer wij door het dal van de schaduw des doods gaan! Hoe, hoe gebeurt dit? Allereerst is het noodzakelijk dat we beseffen dat we Zijn kinderen zijn. Wij moeten vast geloven dat wij onder Zijn bescherming staan. Dat wij door Hem verlost zijn en dat Hij zorgt voor onze positie in de wereld. Laten we denken aan de gelijkenis over de goede herder. Hij zei tot Zijn discipelen: "Ik ben de Goede Herder. De Goede Herder geeft zijn leven voor de schapen... Ik ken de Mijnen en de Mijnen kennen Mij" (Johannes 10:11,14). Christus gaf zijn leven en werd voor ons allen de deur naar het eeuwige leven. Als wij door die deur binnengaan en in Hem blijven, vinden wij altijd groene weiden (Psalm 22:2; Johannes 10:9). Zij verkwikken en sterken onze ziel in deze weerbarstige en verdorven wereld. Zij leiden ons op de paden van gerechtigheid, en zullen ons brengen naar de gewenste rustplaats welke is het eeuwige leven. Zo zullen genade en barmhartigheid...
Meer informatie

10 januari 2022

Geliefden van de Heere, vrede zij met u! Het is vreemd, maar tegenwoordig ontmoeten we mensen die zegen: “Als ik God zou zien, zou ik in Hem geloven.” Hoeveel doen zij ons niet denken aan Filippus, die eens zei: “Heere, toon ons de Vader en het is genoeg voor ons” (Johannes 14:8) In dergelijke gevallen moet u weten dat er altijd waarheden zijn waarvoor geen bewijs nodig is. Zonder “oorzaak” kan er ook geen “gevolg” zijn. Deze twee zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De reden voor een verschijnsel wordt vaak niet gezien. We zien alleen het gevolg, het resultaat. God, en alleen God de Schepper is de oorzaak van de schepping, Hij is de oorsprong. Deze waarheid hangt niet af van mijn waarneming. Als we over de gevolgen discussieren zien we de gevolgen van een onzichtbare oorzaak, zoals de apostel Paulus ooit zei: “Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien…” (Romeinen 1:20) Om dit onbegrip weg te nemen, werd de Zoon van God naar de aarde gezonden. Toen hij Hem ontmoette, getuigde Johannes de Doper: “Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in...
Meer informatie

8 januari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u! De vervulling van de geheimenis van de Menswording begon met het feit dat de Zoon van God de heerlijkheid van de hemel moest verlaten om zich te beperken in Zijn goddelijke eigenschappen en de Zoon des Mensen te worden. Hij kwam in vernedering ter wereld, maar voltooide het werk om de mensheid te redden. De apostel Paulus besloot zijn uitleg van het wonder van de menswording met de woorden: “Hij was verhoogd in heerlijkheid” (1 Tim. 3:16). Wat betekent dit? De terugkeer van de heerlijkheid die Hij had vóór de grondlegging van de wereld; de terugkeer naar alle eigenschappen van de Godheid, achtergelaten tijdens het verblijf in het lichaam (Johannes 17:24). Wat dit laatste betreft, zijn we overtuigd door het lezen van de evangelieverslagen van de verschijning van de verrezen Heiland aan de discipelen. Zijn alomtegenwoordigheid! De deuren van de bovenkamer, waar de discipelen zijn verzameld, zijn stevig gesloten - "Jezus kwam en stond in het midden en zei: Vrede zij u! Dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en voeten en Zijn ribben” (Johannes 20:19, 20). Als Jezus vóór de opstanding beperkt was in macht en almacht, dan verklaart Hij...
Meer informatie

6 januari 2022

Geliefden van de Heere, vrede zij met u! We denken na over het wonder van de menswording. De apostel Paulus schreef verder dat Jezus Christus “zich aan de engelen toonde, tot de volken predikte, door het geloof in de wereld aanvaard” (1 Tim. 3:16). Het mysterie van conceptie, geboorte, openbare dienst, dood en opstanding van de Verlosser van de wereld werd aan de mensheid geopenbaard door goddelijke boodschappers, de engelen. We zullen de wonderbaarlijke feiten die in de evangeliën worden vermeld, niet opsommen. Ze zijn allemaal een overtuigend bewijs van de waarheid van de reddingswerk die is volbracht door Jezus Christus, die in de wereld kwam. Ter afsluiting van Zijn werk op aarde zegt Jezus tegen zijn discipelen: “Ga de hele wereld over en predik het evangelie aan de hele schepping, wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden (Marcus 16:15, 16). De grote opdracht voor de volgelingen van Jezus is om tot de volken te prediken. En vandaag wordt de prediking van het evangelie over de hele wereld gehoord. "Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden." Er wordt zo weinig van ons gevraagd; alleen om de gave van God - redding - te geloven en te...
Meer informatie

5 januari 2022

Geliefden door de Heere, vrede zij met u! O! "Groot mysterie van vroomheid." God, in de persoon van de Mensenzoon - Jezus Christus, verscheen in de wereld. Verder geeft de apostel ruimschoots bewijs dat de mensenzoon de Zoon van God is, Die Zich volledig "gerechtvaardigd heeft in de Geest" (1 Tim. 3:16). Hoe kan men niet bedenken dat er bij de doop in Jordanië een stem uit de hemel was: "U bent mijn geliefde Zoon, in wie ik welbehagen heb ... en de hemelen open en de Geest, als een duif die op Hem toekomt " ​​(Marcus 1: 10,11) ... Dit is niets anders dan een bevestiging van de oorsprong van de Geest en de rechtvaardiging van Zichzelf in de Geest. Vervolgens sprak het hele leven van Jezus van goddelijke leiding door de Geest, heiligheid en zondeloos leven. Hij sprak alleen wat hij van de Vader had gehoord, deed wat de Vader Zelf door Hem deed (Johannes 5:19; 8:26,28). En tenslotte kwam de rechtvaardiging in de Geest tot uiting in het feit dat Christus door de opstanding uit de doden werd geopenbaard als de Zoon van God in de geest van heiligheid!' (Rom. 1:4). Ook voor ons geopend! Hiervoor: "......
Meer informatie

4 januari 2022

We gaan verder met de overdenkingen over de de tekst "het geheimenis van de godsvrucht". De apostel Paulus vervolgt: “… God verscheen in het vlees…” Wat betekent dit? De christen accepteert bij voorbaat, ongeacht zijn ervaring, het bestaan ​​van de Drie-enige, Oorsprongloze God, Die het begin is van alles, zowel in het fysieke als in het geestelijke rijk. Om Zijn volheid aan de mensheid te openbaren in de Heilige Drie-eenheid, verschijnt God op aarde in het vlees. De geboorte van de Messias in de persoon van Jezus Christus is het wonder van de menswording. Hoe is dit zo gekomen? De tweede persoon van de Heilige Drie-eenheid, de Zoon van God, beperkt zich vrijwillig een tijdlang in Goddelijke eigenschappen: het Beginloze en Eeuwige wordt geboren in de tijd. Alomtegenwoordig zijn wordt beperkt in de ruimte. Het evangelieverhaal van Jezus' leven op aarde getuigt van de beperking van Zijn alwetendheid. Jezus sprak tot zijn discipelen over zijn wederkomst en zei: "van die dag en dat uur weet niemand iets, noch de engelen des hemels, noch de Zoon, maar alleen de Vader" (Marcus 13:32). Laten we niet verbaasd zijn dat de Zoon van God, die op aarde was, niet altijd in staat was...
Meer informatie

3 januari 2022

Geliefden van de Heere, vrede zij met u! Nadat we het nieuwe jaar hebben ontmoet, zullen we blijven nadenken over het wonder van de geboorte van de Verlosser van de wereld. Bovendien nadert de viering van Kerstmis volgens de Juliaanse kalender. De geboorte van Jezus Christus is een “de verborgenheid der godzaligheid” (1 Tim. 3:16). Dit werd verklaard door de apostel Paulus. Als we erover nadenken, moeten we aan onszelf toegeven dat we binnen het christelijke wereldbeeld omgeven zijn door wonderen, te beginnen met de drie-eenheid van God, de menswording en eindigend met de toerekening van de gerechtigheid van Jezus Christus aan de mensen. Laten we niet vergeten dat Goddelijke geheimen geen geheimen zijn die God voor de mensheid verborgen houdt. Nee, nee! Dit zijn waarheden die in de Heilige Schrift worden geopenbaard voor zover de menselijke geest ze op dit moment kan begrijpen. We kunnen materiële dingen niet volledig begrijpen, laat staan geestelijke verschijnselen. De materiële wereld kan oneindig gevarieerd worden in ontwikkeling, al naar gelang de wil en kracht van de Schepper. De geestelijke wereld, het bewustzijn enzovoort zijn hetzelfde. Wat voor ons nu een geheim is, kan morgen uitkomen. De menswording was een wonder, maar: "... toen...
Meer informatie

Dominee Vinogradsky

De 91-jarige dominee Vinogradsky is meer dan 50 jaar voorganger geweest van de Evangelie Christen Baptisten gemeente “Rosdestwa” te Zhitomir, Oekraïne. Tijdens de strenge vervolgingen in de voormalige Sovjet-Unie zat dominee Vinogradsky meerdere jaren in gevangenschap vanwege zijn rol in het kerkelijk werk. Hij is oprichter van de christelijk school in Zhitomir. Hij was jarenlang de contactpersoon van de stichting Kom Over En Help voor Oekraïne en andere Sovjetstaten. Op dit moment is hij bezig met de oprichting van een christelijk kinderdagverblijf. Sinds het begin van de pandemie in 2020 schrijft dominee Vinogradsky iedere dag overdenkingen, in eerste instantie bedoeld waren voor zijn kinderen en kleinkinderen in Oekraïne, Nederland en Amerika. Inmiddels worden deze overdenkingen dagelijks gedeeld in via de social media groepen met duizenden leden wereldwijd. U kunt deze ontvangen via whatsapp en E-mail. Wilt u deze dagelijkse overdenkingen ontvangen op uw mobiel via Whatsapp, klik dan HIER. Wilt u ze ontvangen via E-mail, klik dan hier HIER.
Meer informatie
1 8 9 10