Overdenkingen

 

 

28 september 2022

Geliefden van God - vrede zij met u! Voor de schepping had God een plan om de mensheid te redden. Hier is zijn formule: "...uit genade bent u gered door het geloof..." (Ef. 2:8). Redding is dus een geschenk van God. De mens ontvangt het door geloof in de verlossende kracht van het bloed van Jezus en de vergeving van zonden.  Het enige wat iemand moet doen is oprecht berouw tonen en toegeven dat hij een zondaar is. Dus redding is niet uit werken. Goede werken, een godvruchtig leven, zal het resultaat zijn van de verlossing door de Heilige Geest. Daarbij is de vrije wil en keuze die iemand heeft verantwoordelijk voor zijn persoonlijke verlossing. Eerst de aanvaarding van die verlossing. Eens zei Paulus tegen de Joden: "... Jullie zouden de eersten zijn die het woord van God (over redding) verkondigden; maar aangezien jullie het verwerpen... verdienen jullie zelf het eeuwige leven niet..." (Handelingen 13:46). Ten tweede - verantwoordelijk voor de voltooiing van de verlossing, zoals wij met vrezen en beven onze verlossing moeten vervullen, levend op aarde (Fil. 2:12). Moge de Heer ons daarbij helpen. Pastor D.M. 28.09.22
Meer informatie

26 september 2022

Geliefden van de Heer, vrede zij met u!  Ter afsluiting van zijn instructies aan het volk voordat Israël de Jordaan overstak, zei Mozes: "Daarom, Israël, wat verlangt de Heer, uw God, van u? Alleen dat u de HEER, uw God, vreest, in al zijn wegen wandelt en hem liefhebt en de HEER, uw God, dient met heel uw hart en met heel uw ziel, om de geboden van de HEER en zijn inzettingen te onderhouden, die ik u vandaag opleg, opdat het u goed gaat"( Gen.10:12-13). Op het eerste gezicht lijken al deze eisen in de eerste plaats door God zelf nodig te zijn. Het is alsof er iets aan hem wordt toegevoegd, hij zal er beter van worden! Dit is wat de zondige natuur van de mens denkt. Maar al deze eisen van God hebben één doel: "dat het u goed gaat". Dat het ons goed mag gaan! Oh, als we dit maar diep zouden begrijpen en onthouden. Alle geboden zijn alleen aan de mens gegeven voor zijn eigen bestwil. Ze breken is niet slecht voor God, maar voor ons. De Tien Geboden zijn moreel hetzelfde als natuurkundige wetten in het dagelijks leven. Zelfs kinderen weten dat als je...
Meer informatie

23 september 2022

Geliefden van de Heere - vrede zij met u! Alvorens het Beloofde Land binnen te gaan, in de vlakten van Moab, voorbij de Jordaan, vond Mozes het nodig het volk Israël te waarschuwen en een belangrijke instructie te geven die nuttig zal zijn voor ons, die gered zijn van de slavernij van de zonde, net zoals het volk Israël gered was van de slavernij van Egypte. De instructie gaat als volgt: "En gij zult in uw hart niet zeggen: Vanwege mijn gerechtigheid heeft de Here mij in het bezit van dit land gebracht; noch vanwege de goddeloosheid van dit volk zal de Here hen uitzenden... Het is niet om uw gerechtigheid, noch om de gerechtigheid van uw hart, dat gij gaat om hun land te beërven, maar vanwege de goddeloosheid van dit volk..." (Deut. 9 Ch.). Mozes spreekt verder over alle "ongerechtigheid" van het volk Israël tijdens hun veertig jaar dolen in de woestijn. Is onze omzwerving naar de Heer, hier op aarde, onberispelijk? Hoe erg ergeren we de Heer met onze ongehoorzaamheid, ons ongeloof, ons gemopper. Laten we niet vergeten - we zijn niet gered om onze gerechtigheid, maar om "gerechtigheid" in ons leven. "Uit genade zijt gij behouden...
Meer informatie

21 september 2022

Geliefden van God - vrede zij met u! De mens begrijpt licht en fysieke duisternis. Duisternis is de afwezigheid van licht. Maar er is ook geestelijke duisternis. Daar gaan we het over hebben. Paulus schreef: "God die het licht uit de duisternis heeft laten schijnen om onze harten te verlichten, zodat de kennis van de heerlijkheid van God in de persoon van Jezus Christus ons verlicht" (2 Korintiërs 4:6). Het roept een analogie op met de schepping van de materiële wereld: "... de aarde was leeg en verlaten, en duisternis over de afgrond... En God zei: Laat er licht zijn..." (Genesis 1:2,3). De geestelijke duisternis op aarde werd verlicht door licht, want "God is licht". Dit licht op aarde scheen in de persoon van Jezus Christus. Dit is wat de apostel zegt in de bovenstaande tekst. Dit gezegende licht werd op aarde gebracht door Jezus. Hij had de vrijmoedigheid en het recht om te zeggen: "Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal niet in de duisternis wandelen, maar het licht des levens hebben" (Johannes 8:12). Beste vrienden, zijn we verlicht door dit licht en hebben we gemeenschap met Hem? Wandelen we in dit licht en onderscheiden we...
Meer informatie

19 september 2022

Geliefden van de Heere - vrede zij met u! Paulus' eerste zendingsreis was naar Antiochië van Pisidië. In Antiochië van Pisidië zei hij tot de synagoge: "Wij verkondigen u dat de belofte aan de vaderen door God is vervuld..." (Handelingen 13:32). Over welke belofte ging dit? Natuurlijk, de beloofde Messias. Ik denk aan de verbazingwekkende profetie van de bijbelse profeet Daniël, die precies zo werd vervuld als voorspeld. We lezen: "...zeventig zevens werden aangesteld voor uw volk...opdat overtredingen zouden worden bedekt, zonden zouden worden verzegeld en ongerechtigheden uitgewist..., en het Heilige der Heiligen zou worden gezalfd. Weet dan, en weet dit ... totdat Christus de Heer zeven zevens en tweeënzestig zevens is ... en na de tweeënzestig zevens zal Christus ter dood worden gebracht ..." (Dan.9:24-26). Er wordt duidelijk en rechtstreeks gesproken over de verzoenende dood van de Messias (Christus). De belofte is dat in de dood van de Zoon van God vergeving van zonden is voor berouwvolle zondaars. Omdat: "Christus is voor onze zonden gestorven volgens de Schriften"(1 Kor. 15:3)! "En stond op voor onze rechtvaardiging"(Rom.4:25). Loof Hem! Pastor D.M. 19.09.22.
Meer informatie

16 september 2022

Geliefden van God - vrede zij met u! In onze beschouwingen over de wereld komen we tenslotte bij de toekomst van hemel en aarde. Johannes de Theoloog schrijft in het boek Openbaring: "En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de vroegere hemel en de vroegere aarde waren voorbijgegaan..." (Openb.21:1). Let wel, de Goddelijke Openbaring over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is een waarheid die door God al in het Oude Testament werd verkondigd ( Jesaja 65:17). De komende wereld is een nieuwe fysieke wereld en nieuwe fysieke wetten; dit is wat het nieuwtestamentische boek Openbaring ons vertelt. Het is de droom van de hele mensheid. Een wereld zonder geweld en vijandigheid, een wereld zonder zonde en dood. De onsterfelijkheid van de mens in de Nieuwe Wereld wordt aangeduid door de rivier van levenswater, licht als kristal en de levensboom die twaalf maal vrucht draagt. Zo schetst Johannes de Theoloog ons een beeld van de komende wereld (Openbaring 22:1-6). Dit zal mogelijk zijn omdat de duivel en de zonde door de dood en opstanding van Jezus Christus zullen worden overwonnen. Wanneer u Openbaring 22 leest, zult u de boom van de kennis van goed en...
Meer informatie

14 september 2022

Geliefden van God - vrede zij met u! In onze beschouwingen zijn we gekomen tot de wereld van de huidige tijd, na de val van de mens. Ik ben getroffen door de waarheidsgetrouwe typering van de wijze Salomo - de man Gods. We lezen: "En ik keerde mij om, en zag elke verdrukking die onder de zon gemaakt wordt; en zie, de tranen der verdrukten..., en in de hand van hen die hen verdrukken is macht, en zij hebben geen trooster. En ik heb de doden, die lang geleden zijn gestorven, meer behaagd dan de levenden... . Maar gezegender dan beiden is hij die nog niet bestond, die de slechte daden die onder de zon gedaan worden niet heeft gezien" (Prediker 4:1-3). Na de zondeval is de wereld radicaal veranderd ten opzichte van het begin van de schepping. Fysiek werd de wereld een zelfvernietigend systeem; tijdelijk, eindig. Dit blijkt uit de gewijzigde (na de val van de mens) geldende natuurkundige wetten. Geestelijk gezien is de wereld moreel gebrekkig geworden, zoals Salomo in de aangehaalde tekst schrijft. De wet van de kracht, de onderdrukking van egoïsme en de dood heerst. Tegen deze achtergrond is de verdrijving van de gevallen voorvaderen uit...
Meer informatie

12 september 2022

Geliefde van God - vrede zij met u! Als we verder nadenken over het verleden van de schepping, moeten we ons tot de Bijbel wenden. Het eerste vers luidt: "In den beginne schiep God de hemelen en de aarde" (Genesis 1:1) en vervolgens wordt in drie hoofdstukken gesproken over het verleden, de prehistorische periode van de schepping. De schepping van de wereld verliep volgens wetten die ons nu onbekend zijn, zoals ieder van ons het verschil kan zien van de huidige toestand van de wereld na de val. De mens is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God (Gen. 1:27). Hij was volmaakt, zondeloos en lichamelijk onsterfelijk, zoals God zelf. Na de zondeval van de mens verloren wij de lichamelijke onsterfelijkheid, daarom spreken wij over de verandering van zijn fysieke natuur en natuurwetten. De figuurlijke onsterfelijkheid van de mens bij de schepping werd bevestigd door de "boom des levens" in het midden van het paradijs (Genesis 2:8,9). Wat de boom van kennis van goed en kwaad betreft, deze symboliseerde en getuigde van het bestaan van het kwaad in de persoon van de duivel vóór de schepping van de wereld en de mens. Het spreekt erover dat de mens...
Meer informatie

9 september 2022

Geliefde van God - vrede zij met u! Laten we bij het nadenken over de scheppingskwestie kijken naar het profetische woord van het Oude Testament: "In den beginne hebt Gij de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn het werk Uwer handen; zij zullen vergaan, maar Gij zult blijven; en zij allen zullen, als een kleed, verweerd worden, en als een kleed zult Gij hen veranderen. Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet vergaan" (Psalm 101:26-28). De Psalmist spreekt profetisch over het verleden, het heden en de toekomst van de wereld. Het verleden is de prehistorische wereld, het heden is de wereld na de val van de mens, en de toekomst is de toekomende wereld. Tegen de achtergrond van de tijd spreekt de auteur over "Die er vanaf het begin is" (1 Johannes 2:14) - de Schepper van het universum: "U bent Dezelfde, en Uw zomers zullen niet eindigen". Eeuwige en onveranderlijke Schepper van het universum staat tegenover een tijdelijke, veranderende en verouderende fysieke wereld. "U hebt de aarde gegrondvest en de hemelen zijn het werk van Uw handen, zij zullen vergaan... en zij zullen allen als een kleed verweerd raken, en als een kleed zult U veranderen...". Het...
Meer informatie

7 september 2022

Geliefde van God - vrede zij met u! Zij die wedergeboren zijn uit de Heilige Geest hebben een bijzondere status als kinderen van God. "Als zij kinderen zijn, zijn zij erfgenamen, erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus" - getuigt Apostel Paulus (Romeinen 8:17). Paulus (Romeinen 8:17). De vraag is - hebben we echt die status? In het bovenstaande vers legt de schrijver van de brief dat uit: "...deze zelfde Geest (die ons wedergeboren heeft tot nieuw leven) getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn"(Rom. 8:16). Hoe getuigt de Heilige Geest van onze geest? Hebben we hier persoonlijke ervaring mee? Dit is een vraag die ieder van ons persoonlijk moet beantwoorden, opdat wij niet misleid worden. Ik zal uit persoonlijke ervaring spreken. Ik geloof dat als wij een persoonlijke gebedservaring hebben, een andere keer de Heilige Geest ons hart vervult met zo'n betraande vreugde, dat het lijkt alsof wij deze ogenblikken van gemeenschap nooit zouden ruilen voor enig goed in de wereld. Het is een zeer kostbare tijd voor u en niets is te vergelijken met die tijd. Ik denk dat dit het moment van vervulling is door de Heilige Geest die getuigt dat je een kind van God...
Meer informatie

6 augustus 2022

Geliefde van God - vrede zij met u! In het verleden hebben we veel gesproken over het geloof in God. Wat voor soort geloof redt? Is het genoeg om te geloven dat Hij echt bestaat? Maar zelfs demonen geloven en beven. (Jakobus 2:19). Paulus verklaart: "Gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben wij vrede met God door onze Here Jezus Christus" (Romeinen 5:1). Hij (Paulus), op een keer, in antwoord op de vraag van de gevangenbewaarder in Filippi: "Wat moet ik doen om gered te worden? - antwoordde: "...geloof in de Here Jezus Christus, en gij en uw huisgenoten zult behouden worden" (Handelingen 16:31). Het geloof in Jezus Christus is dus het geloof in God, die alzo lief heeft gehad de wereld, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe" (Johannes 3:16). Het is geloof in de genade, het verzoenend offer van de Zoon van God; het is geloof in de ene reddende heilige drie-eenheid. Dominee D.M. Vinogradsky 5.09.22.  
Meer informatie

2 september 2022

Geliefde van de Heere - vrede zij met u! Laten wij de raad van Apostel Paulus in acht nemen: "Wreekt u niet, geliefden, maar geeft plaats aan de toorn van God" (Romeinen 12:19). Deze vermaning is zeer nuttig voor het bewaren van gemoedsrust en kalmte tegenover verschillende onaangename situaties en de daden van hen die een wrok tegen ons koesteren. In de Bergrede spoorde Christus ons aan het kwaad niet te weerstaan. Dit advies heeft betrekking op persoonlijke relaties. Op die manier kunnen we onze gemoedsrust bewaren. Integendeel, wraakgevoelens dompelen ons onder in duisternis en leiden ons tot zonde. De wens om wraak te nemen op de overtreder is een overtreding van Gods definitie. God zegt: "Ik heb wraak en vergelding" (Deuteronomium 32:35). Dus wraak is God's voorrecht. Wraak voelen is een zonde. Het oordeel en de wraak behoren God en zijn aangestelde rechters toe. Het zal zeker te zijner tijd komen. De waarheid is dat "het oordeel niet spoedig zal worden geveld over slechte daden; daarom zal het hart der mensenzonen niet bevreesd zijn om kwaad te doen" (Prediker 8:11). Zo'n geesteshouding houdt ons in vrede met elkaar en houdt ons in rechtschapenheid. Dominee D.M. Vinogradsky 2.09.22
Meer informatie

31 augustus 2022

Geliefde van de Heere - vrede zij met u! Het goede nieuws van redding in het evangelie omvat twee factoren - geloof en belijdenis. Apostel Paulus verklaart: "Als u met uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en in uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u gered worden" (Rom. 10, 9). We hebben veel gehoord over geloof, we hebben veel gehoord over geloof. Laten we eens kijken naar de uitspraak van velen: "Ik geloof in mijn hart". Is dat genoeg voor verlossing? De tekst uit de Schrift zegt dat belijdenis een wezenlijk deel is van het ware reddende geloof. Ons geloof moet zichtbaar zijn. Maar het geloof van het hart is "onzichtbaar". Alleen de belijdenis van het geloof met mond en leven (daden) maakt het effectief. Het begin van onze geloofsbelijdenis is ons antwoord "Ik geloof" in de doop, en de daad van de doop zelf is de geloofsbelijdenis in daad. Moge onze navolging van de Heer een voortdurende belijdenis van geloof zijn tegenover God en de mensen. Dominee D.M. Vinogradsky 31.08.22.
Meer informatie

29 augustus 2022

Geliefde van de Heere - vrede zij met u! De Schrift heeft veel te zeggen over de juiste houding van de mens ten opzichte van materiële bezittingen. Mensen proberen meer te hebben, in de overtuiging dat rijkdom de garantie is voor hun welzijn in de wereld. Apostel Paulus, onderrichtend aan Timotheüs, zei: "Vermaan de rijken van deze wereld, dat zij niet hoog van zichzelf denken en niet vertrouwen op onzekere rijkdommen, maar op de levende God, die ons rijkelijk alles geeft om te genieten, dat zij goed doen, rijk zijn in goede werken, vrijgevig en gezellig zijn"(1 Tim.6:17-18). Paulus noemt rijkdom onrechtvaardig, terwijl Christus, in de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester, rijkdom "onrechtvaardig" noemt (Lucas 16:9). In wezen is rijkdom op zichzelf niet slecht, als er goed mee wordt omgegaan; het is niet gehecht aan het hart. Salomo zegt, "Maak je geen zorgen over het verkrijgen van rijkdom ... . Werp uw ogen erop en het is weg, want het zal vleugels maken en naar de hemel vliegen als een adelaar" (Pr.23:4-5). Daarom zijn materiële goederen ontrouw en onrechtvaardig. Dus, volgens Jezus' advies, laten we vrienden worden met onrechtvaardige rijkdom! Dominee D.M. Vinogradsky 29.08.22
Meer informatie

27 augustus 2022

Geliefde van God - vrede zij met u! Hoeveel mensen om ons heen zien niet wat de christen die naar de schepping kijkt, ziet. God is niet verborgen voor de mensen, Hij wordt aan de mensen geopenbaard in de schepping en niet alleen daarin! God heeft Zich vanaf het begin aan de mensheid geopenbaard in de profeten en daarna heeft Hij Zich geopenbaard in Zijn Zoon, Jezus Christus, als de Verlosser van de wereld. (Hebreeën 1:1-2). Laten we eens kijken naar de goddelijke openbaring in de schepping. De profeet David verkondigt: "De hemelen verkondigen de heerlijkheid van God, en het uitspansel verkondigt de werken van zijn handen. De dag geeft spraak aan de dag en de nacht openbaart kennis". De natuurlijke orde der dingen in de wereld openbaart aan de gehele mensheid God de Schepper, Zijn grootheid, wijsheid en macht. In het zichtbare zit het onzichtbare. Apostel Paulus schreef in zijn Brief aan de Romeinen: "Want wat van God bekend is, is hun openbaar, omdat God het hun geopenbaard heeft; want zijn onzichtbare dingen, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn zichtbaar vanaf de grondlegging der wereld door de waarneming van de schepping ..." (Rom.1:19-20). God is ook zichtbaar in onverdiende...
Meer informatie

24 Augustus 2022

Geliefde van de Heere - vrede zij met u! De apostel Paulus, die de tegenstelling tussen de oude natuur en de "nieuwe mens in Christus" uitlegt, schrijft: "...ik zie een andere wet in mijn leden, die de wet van mijn geest (wedergeboren, vernieuwd) tegenwerkt, en mij tot een gevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik ben een arm mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam des doods?"(Rom.7:23-24). De apostel spreekt verder over bevrijding uit de macht van de wet van het vlees. Gods werking: - Hij verblijft in de wedergeboren nieuwe mens door Zijn wezen, de Heilige Geest. Dit is het proces van alle leven. De Heilige Geest overtuigt ons van onze zonden, wij komen tot inkeer en God vergeeft ons en reinigt ons van alle zonden. Ook ons geloof blijft niet onaangetast door dit proces. Het is een psychologische factor, die ons eraan herinnert dat "...wij dood zijn voor de zonde...; onze oude mens is met Hem gekruisigd, opdat het lichaam dat zonden doet, afgeschaft worde..." (Romeinen 6:1-14). Het is dus noodzakelijk te geloven dat wij niet alleen niet kunnen zondigen, maar dat wij van dag tot dag niet mogen zondigen, leven...
Meer informatie

22 augustus 2022

Geliefde van God - vrede zij met u! Ieder van ons die in deze wereld leeft, ziet de inferioriteit van het menselijk bestaan. We moeten vechten voor het leven. De reden hiervoor is de zonde! De zondige natuur heeft een zekere macht over de mens, zijn daden en gedrag. Om deze situatie te veranderen heeft de mensheid getracht verschillende morele en filosofische systemen op te zetten. In het recente verleden zijn pogingen ondernomen om een nieuwe mens op te voeden in de beginselen van de communistische moraal. We weten hoe dat is afgelopen. De oplossing voor de nieuwe mens wordt gevonden in Jezus Christus. De apostel Paulus verklaart: "...wie in Christus is, is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, nu zijn alle dingen nieuw. Maar alle dingen zijn van God, die ons door Jezus Christus met Zichzelf verzoend heeft"(2Kor.5:17-18). Laten we eens kijken naar de aard van de nieuwe mens in Christus. Het is niet de correctie van het oude, maar de geboorte van het nieuwe! "Hij die in Christus is, is een nieuw schepsel. Hij is geboren uit de heilige Geest, en "...wie uit de Geest geboren is, is geest" (Johannes 3:6). Deze nieuwe geestelijke essentie is Christus...
Meer informatie

20 augustus 2022

Geliefde van de Heere - vrede zij met u! Zo, in uw overdenking bent u gekomen tot het slot van de Gelijkenis van de Tien Maagden - het ontwaken uit de slaap en de wederkomst van de Verlosser. Eerder werd erop gewezen dat het tijdstip van de komst onbekend was. Geen van de maagden wist dat de bruidegom om middernacht zou komen, plotseling, onverwacht. Zijn aankomst trof velen in verwarring en onvoorbereidheid. Er was een kreet - "de bruidegom komt eraan!" De wijze maagden staken hun lampen bij. Dit was mogelijk omdat zij tevoren "verzegeld waren met de beloofde heilige Geest, die de waarborg is van onze erfenis, tot de verlossing van zijn erfdeel" (Ef.1:13,14). Zij vertrouwden niet op hun eigen gerechtigheid, maar op de toegerekende gerechtigheid van Jezus Christus. De Heilige Schrift zegt: "De rechtvaardige zal zevenmaal vallen en weer opstaan, maar de goddeloze zal in het verderf storten" (Spreuken 24:16). Dus, de wijze maagden gingen het huwelijksfeest binnen. Wat is er met de dwazen gebeurd? Zij waren ontwaakt, net zoals de hele wereld daarna ontwaakt zou zijn. De hele mensheid zal tot bezinning komen, een openbaring met diepe teleurstelling. Maar het zal te laat zijn - de tijd...
Meer informatie

17 augustus 2022

Geliefde van de Heer - vrede zij met u! Er zij op gewezen dat de beroemde gelijkenis van de tien maagden de positie van de kerk beschrijft als tien maagden, en raakt aan de kwestie van wachten en waken, vóór de tweede komst van de Heer. Het is geen toeval dat de gelijkenis eindigt met de vermaning: "...waakt dan, want gij weet noch de dag, noch het uur, waarop de Zoon des mensen komen zal" (v. 13). Bij het lezen van het Evangelie zien wij de algemene verwachting van de Verlosser in het apostolische tijdperk. Maar nu is het tweede millennium aangebroken! De gelijkenis zegt: "...toen de bruidegom aarzelde, dommelden zij allen in en vielen in slaap" (v. 5). "Vertragen" betekent niet dat je van de belofte afziet. De apostel Petrus verklaart in zijn brief: "De Here is niet traag om de belofte te vervullen, zoals sommigen menen, maar verlangt naar ons, niet willende dat iemand verloren ga, maar dat allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9). Gods onmetelijke genade, barmhartigheid en liefde! Maar de meeste mensen zijn onverschillig. "Maar om middernacht werd er geroepen: 'Zie, de bruidegom komt, komt hem tegemoet'"(v.6). Middernacht is het midden van de nacht, de...
Meer informatie

16 Augustus 2022

Geliefde van de Heer - vrede zij met u! In de gelijkenis van de tien maagden gaan we verder in op de vijf onverstandigen - wie zijn dat? Naar alle waarschijnlijkheid zijn het nominale christenen. Uiterlijk verschillen zij niet veel van de wijzen. Fatsoen, opvoeding, behoren tot een of andere denominatie, plaatselijke kerk. Zij wonen diensten bij, nemen deel aan riten, zingen en bidden zelfs en beschouwen zichzelf als gelovigen. Wat onderscheidt hen van de wijzen - wat is de reden? De gelijkenis zegt: "De dwazen namen hun lampen en namen hun olie niet mee" (v. 3). "Olie" is een symbool van de Heilige Geest! We moeten aannemen: de dwaze maagden zijn onherboren christenen. Zij hebben geen innerlijk geestelijk leven en hebben dat ook niet. Zij blijven niet in de Heer. Dit betekent dat zij geen persoonlijke gemeenschap met Hem hebben. Zij zijn onverschillig voor het Woord, zij geven er niet om de Bijbel te lezen. De Bijbel heeft op hen geen uitwerking, noch beschuldigend, noch instructief, noch opbouwend. Zulke christenen reageren weinig op de stem van het geweten wanneer zij verkeerde, zelfs zondige dingen doen. Ze zijn heel kalm en tevreden met zichzelf. In hun leven is de vrucht...
Meer informatie
1 2 3 9