Overdenkingen

 

 

27 maart 2023

Geliefden van God - vrede zij met u! Gods onovertroffen geschenk is zijn woord!  Wat zouden we het moeten koesteren en vereren. De profeet Jesaja citeert de woorden van God: "Mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, keert niet ledig tot mij terug, maar volbrengt wat ik verlang en waartoe ik het heb gezonden" (Jesaja 55:11). Het Woord van God op aarde volbrengt en vervult de grootste missie - de essentie van God en de mens te openbaren: God als Schepper en Redder; de mens die verlossing nodig heeft. De apostel Paulus beschrijft aldus de zending van het Woord: "Alle Schrift is door God ingegeven, en is nuttig voor de leer, voor terechtwijzing, voor verbetering, voor onderricht in de rechtvaardigheid..." (2 Tim. 3:16). (2 Tim. 3:16) Dus! Het woord onderricht - openbaart de eigenschappen van God. Wat ons betreft, berispen - "...doordringen tot de scheiding van ziel en geest...en oordelen over de gedachten en bedoelingen van het hart", leidend tot bekering - redt ons. Looft Hem! Pastor D.M. 27.03.23.  
Meer informatie

24 maart 2023

Geliefden van de Heer - vrede zij met u! De Bijbeltekst die Jezus voorlas in de synagoge in Nazareth trekt uw aandacht. "Want Hij heeft Mij gezalfd om aan de armen het evangelie te verkondigen, en om Mij te zenden om de gebrokenen van hart te genezen, om de gevangenen bevrijding te verkondigen, om de blinden het zicht te prediken, om de verdrukten vrij te maken, om de zomer van de Heer te verkondigen..." (Luk.4:18-19; Jes.61:1-2). Wanneer we de presentatie van de twee bronnen vergelijken, zien we dat Jezus het profetische woord van Jesaja niet tot het einde toe voorlas, maar stilstond bij de woorden: "...en de dag van de wraak van onze God...". Waarom? Omdat Jezus Christus, toen Hij zijn evangeliebediening begon, zich in de eerste plaats richtte op genade en Gods liefde. De dag van de wraak is een ander onderwerp en een andere tijd. Bovenal moet de prediker van het evangelie de waarheid van Gods liefde en vergeving van zondaars benadrukken en oproepen tot bekering. Laat dit de regel zijn van iedere evangelist. Pastor D.M. . 24.03.23.  
Meer informatie

22 maart 2023

Geliefden van de Heer - vrede zij met u!  De vorige keer hadden we het over godsvrucht. Vandaag gaan we aandacht besteden aan de woorden van Paulus' opdracht aan Timoteüs: "... een groot gewin is godvruchtig en tevreden te zijn" (1 Timoteüs 6:6). Hij zei deze woorden nadat hij had gewaarschuwd dat godsvrucht niet "voor het gewin" is (1 Tim. 6:3-5). We moeten niet verwachten dat we persoonlijke materiële voorspoed bereiken, noch dat we succesvol zijn op elk gebied van het leven. Veeleer moet men in alles dankbaar en tevreden zijn. Ware godsvrucht is voorbereid op tegenspoed en verlies. We moeten hierop voorbereid zijn als we ons liefdadigheidswerk doen. Door onszelf uit te putten, worden we rijk in God. Amen! Pastor D.M. 22.03.23.
Meer informatie

Helpt U Sergej?

dominee-dm-vinogradsky.email-provider.eu/web/vkazcuwtui/7fs7dyrvmp/xyzcwfepw6/jkldpiyopc Nieuwsbrief Stichting Help Zhitomir Bekijk de webversie [https://stichting-help-zhitomir.email-provider.eu/web/5b9anj5rz3/2zragd765h] [http://www.helpzhitomir.nl] Helpt U Sergej? [https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=Sn8kr16P2QT2bPigcPSeASnRJ46dq0NI] [https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=Sn8kr16P2QT2bPigcPSeASnRJ46dq0NI] DIT IS HET BEEN VAN SERGE....ALTHANS EEN RÖNGENFOTO VAN HET BEEN VAN SERGEJ. SERGEJ KOMT UIT ZHITOMIR. HIJ HEEFT ONS HEEL VEEL GEHOLPEN MET DE HULPVERLENING BINNEN OEKRAÏNE. Sergej vocht ook aan het front. Helaas werd zijn tank vernietigd door de Russen. ZIjn kameraden werden daarbij gedood. Sergej overleefde. Inmiddels ligt Sergej al meer dan 2 maand in een ziekenhuis in Lutsk (West Oekraïne). Waarschijnlijk moet hij daar nog anderhalve maand blijven. Voor hem en zijn vrouw is dit erg zwaar. Financieel hebben ze niet genoeg om alle medische zorg te kunnen betalen. Wij proberen hen enigszins bij te staan.Helpt u Sergej en z'n vrouw deze moeilijk tijd door te komen? HELP NU HIER [https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=Sn8kr16P2QT2bPigcPSeASnRJ46dq0NI] _Met vriendelijke groet, Cor & Katja Ploeg-Vinogradskaya - Musici_ [https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=Sn8kr16P2QT2bPigcPSeASnRJ46dq0NI] Stichting Help Zhitomir [http://www.helpzhitomir.nl] Karwij 19 8281 KS Genemuiden info@helpzhitomir.nl Bankrekeningnummer: NL87 INGB 0006 8860 36 Kvk.: 63042908 RSIN: 855068930 _De Stichting Help Zhitomir is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw gift is daardoor belastingaftrekbaar._
Meer informatie

20 maart 2023

Geliefden van de Heer - vrede zij met u!  Godsvrucht is het kenmerk van de ware christen.  De apostelen moedigden in hun instructies hun kudde vaak aan zich in te spannen om dit doel te bereiken. De apostel Paulus schreef aan Timotheüs: "...oefen u in godsvrucht"(1 Timotheüs 4:7), en Petrus stelt in zijn brief dat: "Uit de goddelijke kracht ... zijn ons alle dingen gegeven die nodig zijn voor het leven en de godsvrucht, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft met heerlijkheid en goedheid ..." (2 Petrus 1:3). Wat is ons gegeven tot godsvrucht? - Zijn kracht; de Heilige Geest. Die ons "deelgenoten van de goddelijke natuur" heeft gemaakt. Daarom moeten wij ons verre houden van "het verderf van de wereld door de begeerte ..." en alles in het werk stellen om Gods geboden te gehoorzamen. Want "vanaf de dagen van Johannes de Doper tot op heden wordt het koninkrijk der hemelen met kracht ingenomen, en wie zich inspant, verhoogt het"(Matteüs 11:12). Als we ons inspannen, oefenen we godzaligheid.  Pastor D.M. 20.03.23
Meer informatie

17 maart 2023   

Geliefden van de Heer - vrede zij met u!  Apostel Paulus somt alle bezoedelingen van het vlees op, waarvan een christen bevrijd wordt door het werk van de Heilige Geest, die de morele gerechtigheid in hem herstelt, en spreekt over de innerlijke deugden die door Hem worden voortgebracht: "De vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, barmhartigheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing" (Gal. 5:22,23). Het zijn er negen en zij bepalen de eerste, innerlijke toestand van de christen. Liefde, vreugde, vrede vullen zijn hart, maken zijn levenshouding aantrekkelijk. Vervolgens geduld, vriendelijkheid, barmhartigheid. Dit zijn de deugden die betrekking hebben op de relaties met anderen. Zij brengen voorspoed en vrede, niet alleen aan zijn omgeving, maar ook aan hen die ver weg zijn. Ten slotte hebben geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing betrekking op onze relaties en uitingen met God zelf. Heer, vermenigvuldig al deze vruchten van de Heilige Geest in ons!  Pastor D.M. . 17.03.23.
Meer informatie

Wij gaan door

dominee-dm-vinogradsky.email-provider.eu/web/vkazcuwtui/1pe5tqnvkx/xyzcwfepw6/jkldpiyopc Nieuwsbrief Stichting Help Zhitomir Bekijk de webversie [https://stichting-help-zhitomir.email-provider.eu/web/5b9anj5rz3/drrtpuxpzg] [http://www.helpzhitomir.nl] We gaan door [https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=Lp6YFSDZtf4nMCC7xdJ1GgKBCgTgJQuK] Goddank is vrijwilliger Ivan uit Krivy Rig inmiddels buiten levensgevaar. Helaas moest wel zijn arm geamputeerd worden.  Na onze oproep van vorige week ontvingen wij van een ondernemer uit Staphorst een bus. Deze bus is inmiddels in Oekraïne. Daarnaast zullen we deze week nog een personen bus naar Oekraïne sturen voor het team uit Krivy Rig, die hun bus vorige verloren is gegaan. We gaan gewoon door. Vandaag is er weer een trailer vol kostbaar voedsel doorgestuurd naar Cherson. Met gevaar voor eigen leven brengen de jongens dit naar de frontlinie. Iedereen hartelijk dank voor de hulp. Blijft u ons helpen? Maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL87 INGB 0006 8860 36 t.n.v. Stichting Help Zhitomir onder vermelding van "hulp vrijwilligers Krivy Rig" of gebruik bijgaande betaallink: DONEER HIER... [https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=Lp6YFSDZtf4nMCC7xdJ1GgKBCgTgJQuK] _Stichting Help Zhitomir heeft de ANBI-status. Uw gift is daardoor belasting aftrekbaar._   [https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=Lp6YFSDZtf4nMCC7xdJ1GgKBCgTgJQuK] Stichting Help Zhitomir [http://www.helpzhitomir.nl] Karwij 19 8281 KS Genemuiden info@helpzhitomir.nl Bankrekeningnummer: NL87 INGB 0006 8860 36 Kvk.: 63042908 RSIN: 855068930 _De Stichting Help Zhitomir is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw gift is daardoor belastingaftrekbaar._
Meer informatie

15 maart 2023   

Geliefden van de Heer - vrede zij met u! De boodschap van het evangelie is goed nieuws; de boodschap van redding! De profeet Jesaja sprak erover: "Hoe mooi zijn op de bergen de voeten van hem die goed nieuws brengt, die vrede verkondigt, die blijde tijdingen van vreugde brengt, die redding verkondigt, die tot Sion zegt: 'Uw God troont'"(Jesaja 52:7). Sinds de hemelse boodschappers aan de mensheid verkondigden dat "...op aarde vrede"(Luk.2:14), en de beloofde Verlosser in de wereld kwam, brengt dit goede nieuws vrede, vreugde en verlossing aan duizenden en duizenden door zonde verwonde zondaars. Hoe onverstandig zijn velen om de oproep van de Heiland te negeren: "Komt tot Mij, allen die arbeiden en zwaar beladen zijn, en Ik zal u rust geven" (Matteüs 11:28). Hij alleen, de beloofde Messias voor de mensheid, geeft de zondaar vergeving van zonden en vrede met God. Laten we Zijn liefde gebruiken! Pastor D.M. 15.03.23
Meer informatie

13 maart 2023   

Geliefden van de Heer - vrede zij met u! De evangelieleer roept ons op om in alle omstandigheden van het leven vrede en rust te bewaren. Dit is vooral moeilijk bij tegenslag. Als we vast geloven dat "alle dingen medewerken ten goede voor hen die God liefhebben en naar zijn wil geroepen zijn", dan zullen we niet alleen de vrede van het hart en de rust bewaren, maar we zullen Hem ook voor alles danken, zoals de apostel ons oproept: "Dankt voor alles, want dit is de wil van God voor u in Christus Jezus..." (1 Thess. 5:17-18). En deze wil is, wat hen betreft die de Heer liefhebben, goed, aanvaardbaar en volmaakt. En tenslotte, laten we in benauwde en ongunstige omstandigheden "kostbare dingen zoeken en ontlenen aan het onbeduidende" (Jeremia 15:19); dan zullen bitterheid en wanhoop geen plaats hebben in ons hart. Moge God ons hierin zegenen. Pastor D.M. 13.03.23.
Meer informatie

10 maart 2023   

Geliefden van God - vrede zij met u!  Bij het lezen van de Heilige Schrift kan een christen niet anders dan aan het verleden denken, het heden overdenken en naar de toekomst kijken. Apostel Paulus schreef: "Daarom hebben wij, gerechtvaardigd door het geloof, vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook door het geloof toegang hebben tot die genade waarin wij staan en ons verheugen in de hoop op de heerlijkheid van God" (Rom. 5:1,2). Het verleden zonder Christus is voor ieder van ons zondig geweest, en alleen het geloof in de verzoening van de zonden door Jezus heeft ons rechtvaardiging en vrede met God gebracht. Het heden van de christen is dus goddelijke vrede, vrede van het hart en de vreugde van de verlossing. Wat de toekomst betreft, zo leven wij in de hoop op de heerlijkheid van God, want: "het oog heeft het niet gezien, het oor heeft het niet gehoord en het is niet tot het hart van de mens doorgedrongen, wat God bereid heeft voor degenen die Hem liefhebben" (1 Kor. 2:9).  Pastor D.M. 10.03.23
Meer informatie

8 maart 2023 

Geliefden van God - vrede zij met u!  Laten we ons de vraag stellen - waarvoor leeft de mens?  Is het leven zelf een doel! Het blijkt dat dit doel onbereikbaar is; iedereen begrijpt dat hij/zij zeker zal sterven. Het is geen toeval dat miljoenen mensen leven volgens de regel "eet, drink en wees vrolijk, want morgen zul je sterven". Weten zij dat dit de regel is van de "dwaze rijke man" uit de gelijkenis van Jezus (Lucas 12:19)? "Eten, drinken" is slechts een middel om het leven in stand te houden, niet het doel ervan! Het ware doel van het tijdelijke leven op aarde is ooit door apostel Paulus in Athene verklaard: "God, die de wereld geschapen heeft ... heeft het gehele menselijke geslacht voortgebracht om op de gehele aarde te wonen, ... opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem zouden voelen of vinden, hoewel Hij niet ver van ieder van ons was" (Handelingen 17:24-27). Gezegend is hij die dit doel heeft bereikt en een persoonlijke ontmoeting met God heeft gehad, in de persoon van Jezus Christus.  Pastor D.M. 8.03.23.
Meer informatie

6 maart 2023 

Geliefden van de Heer - vrede zij met u! Ik stel voor dat u de volgende tekst overdenkt: "Het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer" (Romeinen 6:23). Over wat voor soort dood hebben we het hier en over wat voor soort leven? In letterlijke zin is er maar één dood - de lichamelijke. In dit geval wordt de dood van ons lichaam bedoeld, en die is onvermijdelijk. "Door één mens is de zonde in de wereld gekomen, en door de zonde is de dood tot alle mensen doorgedrongen" (Rom. 5:12). Let wel, de lichamelijke dood staat geheel los van ons. Later of eerder zullen we hoe dan ook sterven. Maar "Gods geschenk van eeuwig leven" houdt rechtstreeks verband met onze aanvaarding van het geschenk van genade. De profeet en psalmist David zegt daarover: "...wie de zegen niet wil, die zal ook van hem wijken" (Psalm 108:17). Onder grote vraag blijft de eeuwige toekomst van zielen die de gave van het eeuwige leven in Christus niet hebben ontvangen. Pastor D.M. 6.03.23.
Meer informatie

Gebed en Hulp gevraagd

dominee-dm-vinogradsky.email-provider.eu/web/vkazcuwtui/xd3v2ms1j3/xyzcwfepw6/jkldpiyopc Nieuwsbrief Stichting Help Zhitomir Bekijk de webversie [https://stichting-help-zhitomir.email-provider.eu/web/5b9anj5rz3/8wdxwemkci] [http://www.helpzhitomir.nl] Gebed en Hulp gevraagd [https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=a47YLGucL5Vb5b0250KGypijVfuhr6Sn] DRINGEND GEBED EN HULP GEVRAAGD!!!! GISTEREN ZIJN EEN AANTAL AANTAL VRIJWILLIGERS UIT KRIVY RIG WAARMEE WIJ SAMENWERKEN IN OEKRAÏNE IN MORTIERVUUR TERECHT GEKOMEN TIJDENS HUMANITAIRE WERKZAAMHEDEN ROND GERSON. EEN VAN DE JONGENS LIGT LEVENSGEVAARLIJK GEWOND IN HET ZIEKENHUIS. Wij vragen uw gebed voor deze vrijwilliger en z'n mede-teamgenoten. Daarnaast ondersteunen wij hen in eventuele medische kosten en proberen wij zo snel mogelijk bij te dragen aan een vervangende bus. HELPT U ONS? [https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=a47YLGucL5Vb5b0250KGypijVfuhr6Sn] Maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL87 INGB 0006 8860 36 t.n.v. Stichting Help Zhitomir onder vermelding van "hulp vrijwilligers Krivy Rig" of gebruik bijgaande betaallink: DONEER HIER... [https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=a47YLGucL5Vb5b0250KGypijVfuhr6Sn] _Stichting Help Zhitomir heeft de ANBI-status. Uw gift is daardoor belasting aftrekbaar._   [https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=a47YLGucL5Vb5b0250KGypijVfuhr6Sn] Stichting Help Zhitomir [http://www.helpzhitomir.nl] Karwij 19 8281 KS Genemuiden info@helpzhitomir.nl Bankrekeningnummer: NL87 INGB 0006 8860 36 Kvk.: 63042908 RSIN: 855068930 _De Stichting Help Zhitomir is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw gift is daardoor belastingaftrekbaar._
Meer informatie

3 maart 2023 

Geliefden van de Heer - vrede zij met u! De boodschap van het Evangelie is ongeëvenaard - "de kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood en daarna voor de Griek" (Rom. 1:16). Let op, er wordt hier niet gediscrimineerd: "...wie de naam van de Heer zal aanroepen, zal behouden worden" (Joël 2:32). Het is alleen belangrijk om tot Hem te komen en Hem te ontvangen! Ja, de Zoon van God "kwam tot de Zijnen, en de Zijnen namen Hem niet aan. Maar zij die Hem hebben aangenomen, aan hen die in zijn naam geloven, heeft Hij de bevoegdheid gegeven kinderen van God te worden" (Johannes 1:11-12). Van nature wordt ieder mens gekenmerkt door twijfel en aarzeling bij het aanvaarden van het heil. Paulus merkte eens op dat "...voor de Joden (Christus gekruisigd) verleiding, maar voor de Grieken dwaasheid"(1Kor.1:23). De mens kan de goddelijke wijsheid niet begrijpen met zijn verstand, tenzij hij verlicht wordt door het Licht van boven. "Daar was het ware Licht, dat ieder mens verlicht die in de wereld komt"(Joh.1:9). De verlichting door de Heilige Geest en de geboorte van een christen van boven is dus "de kracht van God tot...
Meer informatie

1 maart 2023 

Geliefden van God - vrede zij met u! Vraag: Wat gaat er vooraf aan het ware berouw, hetzij bij de bekering (aan het begin van de geestelijke vorming), hetzij bij de vervolmaking ervan. Een voorbeeld voor ons is de geestelijke ervaring van de psalmist David. Hij legt het uit in Psalm 38. We lezen: "... ik ben mij bewust van mijn ongerechtigheid, ik ben gebroken om mijn zonde..." (vers 19). Allereerst moet men zich de ware toestand van zijn situatie realiseren; zichzelf een waarheidsgetrouwe beoordeling geven van zijn bedoelingen, daden en handelingen. In hoeverre deze in overeenstemming zijn met Gods geboden. Indien het tegendeel wordt vastgesteld, moet men zich bewust zijn van zijn zondigheid. Maar dit is nog niet genoeg! David roept uit: "...ik heb spijt van mijn zonde...". Wat betekenen deze woorden? Berouw is een toestand van grote bezorgdheid, benauwdheid, ontevredenheid. Het is de schreeuw van de ziel! Hier is hoe de Psalmist deze toestand beschrijft: "...Mijn zweren stinken, ze etteren vanwege mijn dwaasheid...Want mijn lendenen zijn vol zweren, en mijn vlees is niet heel... Ik ben buitengewoon vermoeid en gerafeld; ik huil met smart in mijn hart" (vers 6,8,9). Het is het besef van schuld en gebrokenheid van...
Meer informatie

Zij hebben hulp nodig!

dominee-dm-vinogradsky.email-provider.eu/web/vkazcuwtui/uc4ijhf2xp/xyzcwfepw6/jkldpiyopc Nieuwsbrief Stichting Help Zhitomir Bekijk de webversie [https://stichting-help-zhitomir.email-provider.eu/web/5b9anj5rz3/2a4ub4sdeo] [http://www.helpzhitomir.nl] ZIJ HEBBEN DRINGEND UW HULP NODIG! [https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=5teJluhCmMJqDOUybK7wzed7gIXJjYg1] [https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=LlzBY1GtgdnWUbceGZx4CRnK8VOIbCkk] Groot tekort aan bloedstelpende middelen. Vanmorgen bereikte ons een noodkreet vanuit Bachmut met betrekking tot medicijnen en dan met name bloedstelpende middelen voor voor eerste hulp bij verwondingen. Zoals u vanmorgen in de media heeft kunnen lezen, is het op dit moment zeer spannend bij Bachmut. De Russen voeren heftige aanvallen uit om door de Oekrainsche linies te kunnen breken. Dit gaat helaas gepaard met grote verliezen. Daarnaast zijn er veel gewonden die snel behandeld moeten worden. Hiervoor zijn er niet voldoende medicamenten ter plaatse om de gewonden snel en doeltreffend te kunnen helpen. Aan ons is de vraag gesteld of wij kunnen helpen deze medicamenten zo snel mogelijk daar te krijgen. _Helpt u ons dit te realiseren? Ja toch? Hoe? Maak snel uw gift over._ U HELPT TOCH OOK? Stichting Help Zhitomir heeft de ANBI-status. Daardoor is uw gift in de meeste gevallen aftrekbaar van de belasting. Klik hier om ons te helpen. [https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=LlzBY1GtgdnWUbceGZx4CRnK8VOIbCkk] [https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=LlzBY1GtgdnWUbceGZx4CRnK8VOIbCkk] Stichting Help Zhitomir [http://www.helpzhitomir.nl] Karwij 19 8281 KS Genemuiden info@helpzhitomir.nl Bankrekeningnummer: NL87 INGB 0006 8860 36 Kvk.: 63042908 RSIN: 855068930 _De Stichting Help Zhitomir is door de belastingdienst...
Meer informatie

27 februari 2023 

Geliefden van de Heer - vrede zij met u! Ik denk na over de tekst van het boek Numeri: "De Heer is lankmoedig en barmhartig, vergeeft ongerechtigheid en overtreding en laat niet ongestraft" (Numeri 14:18). God is een vergevingsgezinde God, maar Hij blijft niet ongestraft! Hoe moet dit begrepen worden? Hoe gaat vergeving samen met straf?  Het lijkt erop dat vergeving ons vrijmaakt van straf. Ik durf een suggestie te doen. Geen enkele menselijke daad, zelfs geen woord of gedachte, kan voorbijgaan. Alles heeft gevolgen. Als we Gods geboden overtreden en tegen ons eigen lichaam zondigen, hebben we schade in ons lichaam. De angel van de zonde laat een teken achter. Dat is de straf waarover de tekst spreekt. Laten we niet vergeten dat ons wezen afhankelijk is van de onverbiddelijke fysieke wetten die God heeft vastgesteld en dat het overtreden daarvan leidt tot fysieke gevolgen. Zo wordt de mens gestraft voor de zonde. Wat vergeving betreft, dit raakt de kwestie van de verantwoordelijkheid voor de zonde, voor God, van onze onsterfelijke ziel. Met berouw wordt deze verantwoordelijkheid weggenomen en wordt de eeuwigheid geopenbaard. Loof Hem! Pastoor D.M. 27.02.23.
Meer informatie

24 februari 2023 

Geliefden van de Heer - vrede zij met u! Christus vertelde eens de volgende gelijkenis: "Welke koning, die ten strijde trekt tegen een andere koning, gaat niet eerst zitten en overweegt of hij met tienduizend man sterk genoeg is om stand te houden tegen hem die met twintigduizend man tegen hem komt? Of anders stuurt hij, terwijl hij nog ver weg is, een gezantschap naar hem toe om vrede te vragen" (Lucas 14:31). Wat wil de Heer tegen ieder van ons zeggen? Er is een inherent gevoel van zelfredzaamheid in de mens, vooral als er succes bij komt kijken. Hoe belangrijk is het te beseffen dat er Eén over ons is die ons tot leven heeft geroepen, een Koning die zoveel sterker is dan wij. Hem confronteren is waanzin. Oude wijsheid zegt, "wie anders dan Hij denkt over de aarde? En wie regeert het universum? Als Hij Zijn hart tot Zich zou keren, en de Geest en de adem daarvan tot Zich zou nemen, - zou plotseling alle vlees vergaan, en de mens tot stof wederkeren"(Job 34:13-15). Laten we voorzichtig zijn en voortdurend vrede met Hem zoeken! Pastor D.M. 24.02.23. Vandaag is het één jaar oorlog Rusland tegen Oekraïne. Bekijk...
Meer informatie

22 februari 2023 

Geliefden van de Heer - vrede zij met u! De prachtige groet die we in alle brieven van de apostel Paulus vinden luidt: "Genade en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus" (Gal. 1:3). Het geschenk van de genade van de Vader komt tot uitdrukking in het offer van de Zoon van God, "Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou bevrijden uit de tegenwoordige boze tijd" (Gal. 1, 4). Hoe zouden we niet kunnen denken aan het getuigenis van Jezus zelf, toen Hij het volk uitlegde welke reddingsopdracht Hij op het punt stond te ondernemen. Hij zei: "Ik leg mijn leven af, opdat ik het weer ontvang; niemand neemt het van mij, maar ik leg het zelf af; ik heb macht om het te geven en ik heb macht om het te ontvangen; dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen" (Johannes 10:17-18). Alleen dit vrijwillige en liefdevolle offer van de Zoon van God kon voldoende zijn om de zonden van de hele wereld te bedekken. Loof Hem! Dominee D.M. 22.02.23
Meer informatie

20 februari 2023 

Geliefden van God - vrede zij met u! Het is heel belangrijk voor een christen om een zuiver geweten te hebben. Apostel Petrus spoort aan: "...heb een goed geweten..." (1 Petrus 3:16). Waarom is dit zo belangrijk? Paulus schreef eens bij wijze van voorbeeld: "... met geloof en een goed geweten, dat sommigen verloochend hebben, hebben zij schipbreuk geleden" (1 Tim. 1:19). Het geweten is Gods bewaker en als wij wakker zijn signaleert het altijd een zondig gevaar. Hoe belangrijk is het om tijdig en bewust op deze signalen te reageren. Let wel, het geweten wordt verontreinigd door de zonde. Met oprecht berouw - "...zal het bloed van Christus... ons geweten reinigen van dode werken, om de levende en ware God te dienen (Hebreeën 9:14). Loof Hem! Pastor D.M. 20.02.23.
Meer informatie
1 2 3 13