29 mei 2023

Posted on mei 29, 2023Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!  Laten we ter afsluiting van onze beschouwing over de onvergeeflijke zonde de vraag beantwoorden waarom de evangelisten de nadruk leggen op de derde hypostase van de Godheid – de Heilige Geest.  Wat is het antwoord op de onvergeeflijkheid van de zonde? We hebben opgemerkt dat alle zonden en godslasteringen worden vergeven door bewustwording en berouw. En het is de Heilige Geest die de mens daartoe brengt. Hij is de drager van … Continue reading “29 mei 2023”

26 mei 2023

Posted on mei 26, 2023Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!  Om terug te komen op het nadenken over de onvergeeflijke zonde van het lasteren van de Heilige Geest, wat gedefinieerd wordt als godslastering, het werd al streng veroordeeld in het Oude Testament. We lezen: “Wie zijn God lastert, zal zijn zonde dragen, en wie de naam des Heren lastert, zal sterven (Lev.24:15-16). Godslastering is een belediging van God, zowel in woord als in daad. Het is een vernedering van de waardigheid … Continue reading “26 mei 2023”

24 mei 2023

Posted on mei 25, 2023Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!  De evangelisten Mattheüs en Marcus behandelen het onderwerp van de onvergeeflijke zonde. Er staat: “Alle zonden en godslasteringen die zij gelasterd hebben, zullen de mensenkinderen vergeven worden; maar wie de Heilige Geest lastert, zal nooit vergeven worden, maar voor eeuwig veroordeeld worden” (Marcus 3:28,29). Het lasteren van de Heilige Geest is een nogal complexe en controversiële kwestie. Kan alleen de derde persoon van de drie-enige God niet gelasterd worden? Maar de … Continue reading “24 mei 2023”

22 mei 2023

Posted on mei 22, 2023Categories overdenking

Geliefden van God – vrede zij met u!  Wie van ons, levend op aarde, heeft niet gedroomd van een leven in overvloed. Materiële bezittingen zijn toch het eerste wat in deze gedachte wordt gestopt? Maar materiële rijkdom is zo illusoir en onwaar! Christus zei eens het volgende: “Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloedig hebben” (Johannes 10:10). Op welke overvloed doelde Jezus en op welk moment? Hij bedoelde zeker geestelijke goederen, het leven op aarde en het eeuwige … Continue reading “22 mei 2023”

19 mei 2023

Posted on mei 19, 2023Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!  Elk van de zeven brieven van de gemeenten in het boek Openbaring eindigt met goede beloften aan de overwinnaars. Zo lezen we in de brief van de kerk van Sardis: “Wie overwint, zal witte klederen aantrekken; en Ik zal zijn naam niet uitwissen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen”(Openbaring 3:5). Dit zijn de woorden van Jezus, onze Verlosser! Door … Continue reading “19 mei 2023”

17 mei 2023

Posted on mei 17, 2023Categories overdenking

Geliefden van God – vrede zij met u!  De Heilige Schrift spreekt in haar zedenleer veel over de juiste houding van de mens tegenover materiële bezittingen. De apostel Paulus zei tegen Timotheüs: “Vermaant de rijken in deze tijd, dat zij niet hoog van zichzelf denken en niet vertrouwen op onzekere rijkdommen, maar op de levende God, die ons rijkelijk alle dingen tot genoegen geeft…” (1 Tim. 6:17). De vraag is, wat is plezier voor ons? Eerder zei de apostel: “… … Continue reading “17 mei 2023”

15 mei 2023

Posted on mei 15, 2023Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! Ik nodig u uit om na te denken over de mysterieuze grootheid en glorie van Jezus Christus. De schrijver van de brief aan de Hebreeën stelt Hem als volgt voor: “Deze zijnde de uitstraling van Zijn heerlijkheid en het beeld van Zijn hypostase, en alle dingen houdende door het woord van Zijn macht, door Zichzelf de reiniging van onze zonden volbracht hebbende, is Hij gezeten aan de rechterhand van de troon … Continue reading “15 mei 2023”

12 mei 2023

Posted on mei 12, 2023Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!  Laten we eens kijken naar vers 3 van het eerste hoofdstuk van het boek Openbaring: Zalig zijn zij die lezen en horen wat deze profetie zegt, en bewaren wat daarin geschreven staat…” . We moeten dit vers en deze vermaning toepassen op absoluut alle boeken van de Schrift, want:  “…profetie is nooit gesproken door de wil van mensen, maar door heilige mannen van God, bewogen door de Heilige Geest” (2 Petrus … Continue reading “12 mei 2023”

10 mei 2023

Posted on mei 10, 2023Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!  Dit is niet de eerste keer dat men mij vraagt naar de eeuwige bestemming van Ananias en Sapphira, die voor de apostelen de ware prijs achterhielden van de verkochte bezittingen die aan de kerk werden geschonken. We lezen hierover in het boek Handelingen (Handelingen 5:1-11). De vraag is: gingen zij naar de “hel”? Ik zal een persoonlijke mening geven. Ik geloof dat de plotselinge fysieke dood van Ananias en Sapphira een … Continue reading “10 mei 2023”

8 mei 2023

Posted on mei 8, 2023Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!  Onze God is geen stille God, Hij spreekt! Als we Hem niet horen, zijn we geestelijk in slaap of geestelijk dood. David verwoordde het eens zo: “Tot U, o Heer, roep ik: Mijn bolwerk! Zwijg niet voor mij, opdat ik in uw zwijgen niet ben als zij die ten grave gaan”. Vrienden, laten we eerlijk zijn, vaak is ons gebed een monoloog. Hoe waardevol is het om Gods stem te horen … Continue reading “8 mei 2023”