26 november 2022

Posted on november 28, 2022Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! Als we de brief aan de Hebreeën lezen, vinden we de volgende woorden: “… Laat ons daarom oppassen, wanneer de belofte om in te gaan in Zijn rust blijft, opdat niemand van u te laat komt… maar wij die geloofd hebben… zullen in Zijn rust ingaan” (Hebreeën 4:1,3). Over wat voor soort rust hebben we het? De schrijver van de brief herinnert de Hebreeën eraan dat hun voorouders, die uit de … Continue reading “26 november 2022”

25 november 2022

Posted on november 25, 2022Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! Cornelius, gehoorzamend aan de woorden van de engel, zorgde ervoor dat Petrus bij zijn huis aankwam. Ter vervulling van Gods opdracht begon Petrus aan alle aanwezigen de waarheid van de verlossing uit te leggen. In het begin herinnerde hij hen eraan dat onze God onpartijdig was, en dat godsvrucht en waarachtigheid in het leven werden beloond doordat God zich aan hen openbaarde. De hele wereld was van God vervreemd, en om … Continue reading “25 november 2022”

23 november 2022

Posted on november 23, 2022Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! Een fascinerend en zeer leerzaam verhaal over de bekering van Cornelius de Romeinse centurio, beschreven in het tiende hoofdstuk van De Handelingen der Apostelen. Opmerkelijk is de typering die de auteur van het verhaal hem geeft. Cornelius was: “…vroom en godvrezend met heel zijn huis, gaf veel aalmoezen aan het volk en bad altijd tot God” (vers 2). Wat ontbreekt er nog meer om zeker te zijn van gerechtigheid voor God? … Continue reading “23 november 2022”

21 november 2022

Posted on november 21, 2022Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! Voordat Hij zijn missie op aarde voltooide, zei Jezus: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen, en meer dan deze zal hij doen; want Ik ga naar Mijn Vader” (Johannes 14:12). Vrij verbazingwekkende woorden – wie in Jezus gelooft, zal hetzelfde doen als Jezus, en meer. Wat is de juiste manier om deze belofte te begrijpen? Om het te begrijpen, … Continue reading “21 november 2022”

18 november 2022

Posted on november 18, 2022Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! Toen we nadachten over de eerste christelijke martelaar Stefanus en zijn dood, kwam de tekst in ons op, uit de Bergrede van Jezus Christus: “Ik zeg u: hebt uw vijanden lief, zegent hen die u vervloeken, doet goed aan hen die u haten en bidt voor hen die u hatelijk behandelen en vervolgen…” (Matteüs 5:44). De vraag is, of het mogelijk is deze vermaning tot in de details uit te voeren. … Continue reading “18 november 2022”

16 november 2022

Posted on november 15, 2022Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! Nu we verder nadenken over de kruisiging van Jezus Christus en het gedrag van de twee boosdoeners die samen werden geëxecuteerd, dringt het tot ons door dat het gedrag van de laatste een welsprekend collectief beeld is van de hele mensheid.  Wat hebben wij allen die leven gemeen met de dieven die naast Jezus hangen? We hebben allemaal dezelfde zondige natuur die we van onze voorouders hebben geërfd en we zijn … Continue reading “16 november 2022”

14 november 2022

Posted on november 14, 2022Categories overdenking

Geliefden van God – vrede zij met u! De kruisiging van Jezus is de grootste gruweldaad die ooit op aarde is begaan. Anderzijds is er het ondoorgrondelijke mysterie van Gods liefde voor de mensheid. De evangelist Lucas meldt: “Zij leidden twee boosdoeners met Hem naar hun dood. En toen zij bij een plaats kwamen die Golgotha heette, kruisigden zij Hem en de boosdoeners, de een rechts en de ander links. En Jezus zei: “Vader, vergeef het hun; zij weten wat … Continue reading “14 november 2022”

11 november 2022

Posted on november 11, 2022Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! De vorige keer hebben we nagedacht over het natuurlijke zaaien en oogsten. Vandaag kijken we naar het allegorische – geestelijk zaaien en oogsten. “Wie vanuit het vlees naar zijn vlees zaait, zal verderf oogsten, maar wie vanuit de geest naar de geest zaait, zal eeuwig leven oogsten” (Galaten 6:8). Zullen we erop letten hoe we in de geest zaaien? “Wie met tranen zaait, zal met vreugde oogsten; wie met geween zaad … Continue reading “11 november 2022”

9 november 2022

Posted on november 9, 2022Categories overdenking

Geliefden van God – vrede zij met u! Vaak horen we het bekende gezegde: “Wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten”. Maar wist je dat het door Paulus werd gebruikt in zijn brief aan de Galaten. Het luidt: “Laat u niet misleiden: met God wordt niet gespot. Wie in zijn vlees zaait, zal verderf oogsten, en wie in de Geest zaait, zal eeuwig leven oogsten” (Gal.6:7-8). Het blijkt dat er twee zaaien en twee oogsten zijn. Het eerste … Continue reading “9 november 2022”

7 november 2022

Posted on november 7, 2022Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! Toen ik het Evangelie las, viel me de volgende tekst op: “Wie in Hem (Jezus Christus) gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God” (Johannes 3:18). “Reeds veroordeeld” is een uitdrukking die me aan het denken zette. Hoezo? Misschien hoort iemand voor het eerst over Jezus Christus, dat Hij in de wereld kwam als … Continue reading “7 november 2022”