31 oktober 2022

Posted on oktober 31, 2022Categories overdenking

Geliefden van God – vrede zij met u! De Heilige Schrift, de Bijbel, werd aan de mensheid gegeven om het mysterie van de schepping en het eeuwige leven te ontdekken. Christus zei ooit: “Bestudeer de Schriften, want gij denkt dat gij daardoor eeuwig leven hebt, en zij getuigen van Mij”(Johannes 5:39). Laten we onze aandacht richten op twee teksten die voldoende zijn om de waarheid te bevestigen van redding en eeuwig leven door de Messias die God heeft gezonden – … Continue reading “31 oktober 2022”

28 oktober 2022

Posted on oktober 28, 2022Categories overdenking

Geliefden van God – vrede zij met u! Laten we, nu we blijven nadenken over de verschillende wegen van het leven, ons concentreren op het smalle pad, het pad van waarheid, goedheid en leven. Christus zei: “…Ik ben de weg, de waarheid en het leven…” (Johannes 14:6). Dit is de weg van verzoening van de zondige mens met God. De enige manier, door het offer van Golgotha van Jezus Christus. De zonde van de mens heeft de toegang tot de … Continue reading “28 oktober 2022”

26 oktober 2022

Posted on oktober 26, 2022Categories overdenking

Geliefden van God – vrede zij met u! Het beeld van de wereld is dubbelzinnig, met een grote verscheidenheid aan economische, politieke, sociale, culturele en religieuze systemen. In werkelijkheid zijn er echter slechts twee perspectieven op het leven, slechts twee wegen: de weg van het goede, de waarheid en het leven en de weg van het kwade, de leugen en de dood. Christus zegt: “Gaat in door de nauwe poort; want de poort is wijd en de weg is gemakkelijk … Continue reading “26 oktober 2022”

24 oktober 2022

Posted on oktober 24, 2022Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! De kwestie van Jezus’ verraad verdient enige reflectie. Bij de verkiezing van de twaalf was Judas Iskariot, “die toen een verrader werd” (Lucas 6:16), een van de uitverkorenen onder de vele discipelen die Hem volgden. Dit roept de vraag op – waarom werd hij door Jezus gekozen? Ik heb geen antwoord op die vraag! Het lijkt erop dat dit Gods voorzienigheid was. De reden waarom Judas verraad pleegde, staat in de … Continue reading “24 oktober 2022”

22 oktober 2022

Posted on oktober 22, 2022Categories overdenking

Geliefden van de Heere – vrede zij met u! Een paar woorden over de onzichtbare God: “Niemand heeft ooit God gezien…” “en niet kan zien” (Johannes 1:18; 1 Timoteüs 6:16). Dit zijn twee getuigenissen van openbaringen over God in het Nieuwe Testament. Het eerste zijn de woorden van Johannes de Doper, het tweede zijn de woorden van de apostel Paulus. Let wel, de openbaring dat God onzichtbaar is, werd aan de mensheid gegeven in het Oude Testament. Toen Mozes vroeg … Continue reading “22 oktober 2022”

19 oktober 2022

Posted on oktober 19, 2022Categories overdenking

Geliefden van God – vrede zij met u! De vorige keer hadden we het over het materiële aspect van ons leven, vandaag gaan we het hebben over het spirituele. Hoewel de mens is geschapen uit het stof der aarde, dat zijn materiële rijk bepaalt, mogen we het geestelijke rijk niet vergeten. “God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem”(Genesis 1:27), en “God is geest…”(Johannes 4:24), daarom is de mens niet zonder “geestelijke dingen”. … Continue reading “19 oktober 2022”

17 oktober 2022

Posted on oktober 17, 2022Categories overdenking

Geliefden van God – vrede zij met u! De vraag die in het leven van ieder weldenkend mens opkomt is het doel en de zin van het menselijk bestaan. We vinden het antwoord door na te denken over de waarheid van de schepping! “De Here God schiep de mens uit het stof der aarde en blies hem de levensadem in, en de mens werd een levende ziel” (Genesis 2:7). Twee aspecten van het leven van de mens op aarde: fysiek … Continue reading “17 oktober 2022”

14 oktober 2022

Posted on oktober 14, 2022Categories overdenking

Geliefden van God – vrede zij met u! Vanaf de eerste dag van de zondeval behoort het initiatief om de mensheid te redden toe aan God, want Zijn wezen is Liefde! De Heer zegt tot de profeet Ezechiël: “Zeg hun (het volk): Ik leef, zegt de Here God; Ik wil niet dat de zondaar sterft, maar dat de zondaar zich van zijn weg afkeert en levend wordt. Keer u af van uw boze wegen, waarom sterft u …”(Ezechiël 33:11). De … Continue reading “14 oktober 2022”

12 oktober 2022

Posted on oktober 12, 2022Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! God beloont iedereen naar zijn daden. De apostel Paulus schreef aan de Romeinen: “Aan hen die door hun goede werken glorie, eer en onsterfelijkheid zoeken, het eeuwige leven…” (Romeinen 2:7). Volharding in goede werken – hoe kostbaar is het, vooral in het volgen van de Heer, om het eeuwige leven te beërven. Christus riep zijn volgelingen herhaaldelijk op tot volharding in geloof en gebed. De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter komt … Continue reading “12 oktober 2022”

10 oktober 2022

Posted on oktober 10, 2022Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! De Messiaanse Psalm 110 verdient bijzondere aandacht. Het bevestigt de godheid van Jezus Christus, Zijn nieuwtestamentische titel, “Heer”! David schreef: “De Heer zei tegen mijn Heer: ‘Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden tot uw voetbank maak’” (vers 1). Jezus zelf verwees naar deze tekst in Zijn gesprek met de schriftgeleerden en Farizeeën toen Hij hen vroeg “Wat denkt u van Christus, wiens zoon Hij is? De drie evangelisten bevestigen … Continue reading “10 oktober 2022”