28 september 2022

Posted on september 28, 2022Categories overdenking

Geliefden van God – vrede zij met u! Voor de schepping had God een plan om de mensheid te redden. Hier is zijn formule: “…uit genade bent u gered door het geloof…” (Ef. 2:8). Redding is dus een geschenk van God. De mens ontvangt het door geloof in de verlossende kracht van het bloed van Jezus en de vergeving van zonden.  Het enige wat iemand moet doen is oprecht berouw tonen en toegeven dat hij een zondaar is. Dus redding … Continue reading “28 september 2022”

26 september 2022

Posted on september 26, 2022Categories overdenking

Geliefden van de Heer, vrede zij met u!  Ter afsluiting van zijn instructies aan het volk voordat Israël de Jordaan overstak, zei Mozes: “Daarom, Israël, wat verlangt de Heer, uw God, van u? Alleen dat u de HEER, uw God, vreest, in al zijn wegen wandelt en hem liefhebt en de HEER, uw God, dient met heel uw hart en met heel uw ziel, om de geboden van de HEER en zijn inzettingen te onderhouden, die ik u vandaag opleg, … Continue reading “26 september 2022”

23 september 2022

Posted on september 23, 2022Categories overdenking

Geliefden van de Heere – vrede zij met u! Alvorens het Beloofde Land binnen te gaan, in de vlakten van Moab, voorbij de Jordaan, vond Mozes het nodig het volk Israël te waarschuwen en een belangrijke instructie te geven die nuttig zal zijn voor ons, die gered zijn van de slavernij van de zonde, net zoals het volk Israël gered was van de slavernij van Egypte. De instructie gaat als volgt: “En gij zult in uw hart niet zeggen: Vanwege … Continue reading “23 september 2022”

21 september 2022

Posted on september 21, 2022Categories overdenking

Geliefden van God – vrede zij met u! De mens begrijpt licht en fysieke duisternis. Duisternis is de afwezigheid van licht. Maar er is ook geestelijke duisternis. Daar gaan we het over hebben. Paulus schreef: “God die het licht uit de duisternis heeft laten schijnen om onze harten te verlichten, zodat de kennis van de heerlijkheid van God in de persoon van Jezus Christus ons verlicht” (2 Korintiërs 4:6). Het roept een analogie op met de schepping van de materiële … Continue reading “21 september 2022”

19 september 2022

Posted on september 19, 2022Categories overdenking

Geliefden van de Heere – vrede zij met u! Paulus’ eerste zendingsreis was naar Antiochië van Pisidië. In Antiochië van Pisidië zei hij tot de synagoge: “Wij verkondigen u dat de belofte aan de vaderen door God is vervuld…” (Handelingen 13:32). Over welke belofte ging dit? Natuurlijk, de beloofde Messias. Ik denk aan de verbazingwekkende profetie van de bijbelse profeet Daniël, die precies zo werd vervuld als voorspeld. We lezen: “…zeventig zevens werden aangesteld voor uw volk…opdat overtredingen zouden worden … Continue reading “19 september 2022”

16 september 2022

Posted on september 16, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 16 september 2022

Geliefden van God – vrede zij met u! In onze beschouwingen over de wereld komen we tenslotte bij de toekomst van hemel en aarde. Johannes de Theoloog schrijft in het boek Openbaring: “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de vroegere hemel en de vroegere aarde waren voorbijgegaan…” (Openb.21:1). Let wel, de Goddelijke Openbaring over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is een waarheid die door God al in het Oude Testament werd verkondigd ( … Continue reading “16 september 2022”

14 september 2022

Posted on september 14, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 14 september 2022

Geliefden van God – vrede zij met u! In onze beschouwingen zijn we gekomen tot de wereld van de huidige tijd, na de val van de mens. Ik ben getroffen door de waarheidsgetrouwe typering van de wijze Salomo – de man Gods. We lezen: “En ik keerde mij om, en zag elke verdrukking die onder de zon gemaakt wordt; en zie, de tranen der verdrukten…, en in de hand van hen die hen verdrukken is macht, en zij hebben geen … Continue reading “14 september 2022”

12 september 2022

Posted on september 12, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 12 september 2022

Geliefde van God – vrede zij met u! Als we verder nadenken over het verleden van de schepping, moeten we ons tot de Bijbel wenden. Het eerste vers luidt: “In den beginne schiep God de hemelen en de aarde” (Genesis 1:1) en vervolgens wordt in drie hoofdstukken gesproken over het verleden, de prehistorische periode van de schepping. De schepping van de wereld verliep volgens wetten die ons nu onbekend zijn, zoals ieder van ons het verschil kan zien van de … Continue reading “12 september 2022”

9 september 2022

Posted on september 9, 2022Categories overdenking 1 reactie op 9 september 2022

Geliefde van God – vrede zij met u! Laten we bij het nadenken over de scheppingskwestie kijken naar het profetische woord van het Oude Testament: “In den beginne hebt Gij de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn het werk Uwer handen; zij zullen vergaan, maar Gij zult blijven; en zij allen zullen, als een kleed, verweerd worden, en als een kleed zult Gij hen veranderen. Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet vergaan” (Psalm 101:26-28). De Psalmist spreekt … Continue reading “9 september 2022”

7 september 2022

Posted on september 7, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 7 september 2022

Geliefde van God – vrede zij met u! Zij die wedergeboren zijn uit de Heilige Geest hebben een bijzondere status als kinderen van God. “Als zij kinderen zijn, zijn zij erfgenamen, erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus” – getuigt Apostel Paulus (Romeinen 8:17). Paulus (Romeinen 8:17). De vraag is – hebben we echt die status? In het bovenstaande vers legt de schrijver van de brief dat uit: “…deze zelfde Geest (die ons wedergeboren heeft tot nieuw leven) getuigt met onze … Continue reading “7 september 2022”