31 augustus 2022

Posted on augustus 31, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 31 augustus 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! Het goede nieuws van redding in het evangelie omvat twee factoren – geloof en belijdenis. Apostel Paulus verklaart: “Als u met uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en in uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u gered worden” (Rom. 10, 9). We hebben veel gehoord over geloof, we hebben veel gehoord over geloof. Laten we eens kijken naar de uitspraak van velen: “Ik … Continue reading “31 augustus 2022”

29 augustus 2022

Posted on augustus 29, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 29 augustus 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! De Schrift heeft veel te zeggen over de juiste houding van de mens ten opzichte van materiële bezittingen. Mensen proberen meer te hebben, in de overtuiging dat rijkdom de garantie is voor hun welzijn in de wereld. Apostel Paulus, onderrichtend aan Timotheüs, zei: “Vermaan de rijken van deze wereld, dat zij niet hoog van zichzelf denken en niet vertrouwen op onzekere rijkdommen, maar op de levende God, die ons rijkelijk alles … Continue reading “29 augustus 2022”

27 augustus 2022

Posted on augustus 27, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 27 augustus 2022

Geliefde van God – vrede zij met u! Hoeveel mensen om ons heen zien niet wat de christen die naar de schepping kijkt, ziet. God is niet verborgen voor de mensen, Hij wordt aan de mensen geopenbaard in de schepping en niet alleen daarin! God heeft Zich vanaf het begin aan de mensheid geopenbaard in de profeten en daarna heeft Hij Zich geopenbaard in Zijn Zoon, Jezus Christus, als de Verlosser van de wereld. (Hebreeën 1:1-2). Laten we eens kijken … Continue reading “27 augustus 2022”

24 Augustus 2022

Posted on augustus 24, 2022augustus 24, 2022Categories overdenking 1 reactie op 24 Augustus 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! De apostel Paulus, die de tegenstelling tussen de oude natuur en de “nieuwe mens in Christus” uitlegt, schrijft: “…ik zie een andere wet in mijn leden, die de wet van mijn geest (wedergeboren, vernieuwd) tegenwerkt, en mij tot een gevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik ben een arm mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam des doods?”(Rom.7:23-24). De apostel spreekt verder over bevrijding … Continue reading “24 Augustus 2022”

22 augustus 2022

Posted on augustus 22, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 22 augustus 2022

Geliefde van God – vrede zij met u! Ieder van ons die in deze wereld leeft, ziet de inferioriteit van het menselijk bestaan. We moeten vechten voor het leven. De reden hiervoor is de zonde! De zondige natuur heeft een zekere macht over de mens, zijn daden en gedrag. Om deze situatie te veranderen heeft de mensheid getracht verschillende morele en filosofische systemen op te zetten. In het recente verleden zijn pogingen ondernomen om een nieuwe mens op te voeden … Continue reading “22 augustus 2022”

20 augustus 2022

Posted on augustus 20, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 20 augustus 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! Zo, in uw overdenking bent u gekomen tot het slot van de Gelijkenis van de Tien Maagden – het ontwaken uit de slaap en de wederkomst van de Verlosser. Eerder werd erop gewezen dat het tijdstip van de komst onbekend was. Geen van de maagden wist dat de bruidegom om middernacht zou komen, plotseling, onverwacht. Zijn aankomst trof velen in verwarring en onvoorbereidheid. Er was een kreet – “de bruidegom komt … Continue reading “20 augustus 2022”

17 augustus 2022

Posted on augustus 17, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 17 augustus 2022

Geliefde van de Heer – vrede zij met u! Er zij op gewezen dat de beroemde gelijkenis van de tien maagden de positie van de kerk beschrijft als tien maagden, en raakt aan de kwestie van wachten en waken, vóór de tweede komst van de Heer. Het is geen toeval dat de gelijkenis eindigt met de vermaning: “…waakt dan, want gij weet noch de dag, noch het uur, waarop de Zoon des mensen komen zal” (v. 13). Bij het lezen … Continue reading “17 augustus 2022”

16 Augustus 2022

Posted on augustus 16, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 16 Augustus 2022

Geliefde van de Heer – vrede zij met u! In de gelijkenis van de tien maagden gaan we verder in op de vijf onverstandigen – wie zijn dat? Naar alle waarschijnlijkheid zijn het nominale christenen. Uiterlijk verschillen zij niet veel van de wijzen. Fatsoen, opvoeding, behoren tot een of andere denominatie, plaatselijke kerk. Zij wonen diensten bij, nemen deel aan riten, zingen en bidden zelfs en beschouwen zichzelf als gelovigen. Wat onderscheidt hen van de wijzen – wat is de … Continue reading “16 Augustus 2022”

12 augustus 2022

Posted on augustus 12, 2022Categories overdenking 3 Reacties op 12 augustus 2022

Geliefde van God – vrede zij met u! Iedereen kent de gelijkenis van de tien maagden (Mattheüs 25:1-13). Het begint met: “Dan zal het koninkrijk der hemelen zijn als de tien maagden…” (v.1). “Dan” – op de dag dat de kerk van God haar hemelse Bruidegom zal ontmoeten. Dus de tien maagden zijn de zichtbare kerk op aarde. Alle gelovigen die hartlampen hebben – de essentie van de menselijke persoon, het centrum van de ziel en de geest. Dit is … Continue reading “12 augustus 2022”

10 augustus 2022

Posted on augustus 10, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 10 augustus 2022

Geliefde van God – vrede zij met u! De vorige keer bespraken we dat wanneer we de zonden van anderen opmerken, we hen niet onmiddellijk moeten veroordelen, maar veeleer goed in ons hart moeten kijken. Wij zijn allen onvolmaakt en zondigen vaak in gedachten of in daden. Het is veel nuttiger om onszelf te beoordelen. Hoe? Door onze intenties en daden te onderzoeken. Welke motieven drijven ons om dit of dat te doen. Als onze motieven onzuiver, zondig zijn, zullen … Continue reading “10 augustus 2022”