27 juli 2022

Posted on juli 27, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 27 juli 2022

Geliefde van God – vrede zij met u! De progressieve Openbaring stelde God aan de mensheid voor als de Almachtige Schepper, als Heerser, Heerser en Wetgever, door middel van de voorvaderen Abraham, Izaäk, Jakob; daarna door middel van Mozes, de man Gods. Maar dit was niet genoeg! De volledige en definitieve openbaring van de naam van God hebben wij in de persoon van Jezus Christus. In het Hogepriesterlijk gebed, dat de samenvatting is van deze bediening, zei Jezus: “Ik heb … Continue reading “27 juli 2022”

26 juli 2022

Posted on juli 26, 2022Categories overdenking 1 reactie op 26 juli 2022

Geliefde van God – vrede zij met u! Als wij nadenken over de openbaringen van God en Zijn verbonden, hebben wij geleerd dat God zich in de naam van “de Almachtige” openbaarde aan Abraham, Izaäk en Jakob, en “met hen een verbond oprichtte, om hun het land Kanaän te geven” (Exodus 6:4). Ook dit werd te zijner tijd verwezenlijkt door Gods uitverkorene, Mozes. Met dit doel onthult God hem een nieuwe naam. We lezen: God sprak tot Mozes en zei … Continue reading “26 juli 2022”

Locatie wijziging Oekraïnse kerkdienst met Ds. Vinogradsky 

Posted on juli 23, 2022Categories overdenking   Leave a comment on Locatie wijziging Oekraïnse kerkdienst met Ds. Vinogradsky 

dominee-dm-vinogradsky.email-provider.nl/web/vkazcuwtui/4bgdwifjvk/xyzcwfepw6/jkldpiyopc Dagelijkse overdenking Ds. D.M. Vinogradsky Bekijk de webversie [https://dominee-dm-vinogradsky.email-provider.nl/web/vkazcuwtui/4bgdwifjvk/xyzcwfepw6/jkldpiyopc] Locatie wijziging De Oekraïnse kerkdiensten met Ds. D.M. Vinogradsky zullen vanaf 7 augustus niet meer plaatsvinden in Kampen, maar in het Hervormd Centrum te Genemuiden, Stuivenbergstraat 51.   Aanvang 14.45 uur.   Graag delen!   Служения украинской церкви с пастором. Д.М. Виноградского будет проходить уже не в Кампене, а в Hervormd Centrum в Genemuiden, по адресу Stuivenbergstraat 51, начиная с 7 августа.   Начало 14.45 ч.   Пожалуйста, поделитесь!

23 juli 2022

Posted on juli 23, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 23 juli 2022

Geliefde van God – vrede zij met u! Zonder de goddelijke openbaring zouden de mensen niets weten over God, over het eeuwige leven. Eeuwig leven en kennis van God zijn twee met elkaar verbonden aspecten, en het eerste wordt geopenbaard in Zijn naam.  De openbaring aan de mensheid kwam geleidelijk, te beginnen bij Abraham. Hij is de stamvader van het volk door wie de mensheid de ware openbaring van God en het eeuwige leven heeft ontvangen. Laten wij stilstaan bij … Continue reading “23 juli 2022”

20 juli 2022

Posted on juli 20, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 20 juli 2022

Geliefde van God – vrede zij met u! Laten wij de vraag beantwoorden die bij het lezen van Romeinen hoofdstuk 9 opkwam: “Hoe kan een God van liefde tegelijk willoos zijn, zowel ten goede als ten kwade? Ik denk dat de vraag voortkwam uit een misverstand over de volgende tekst: “Want terwijl zij nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat de wil van God zou geschieden in de uitverkiezing… heb Ik (God) Jakob liefgehad en … Continue reading “20 juli 2022”

18 juli 2022

Posted on juli 18, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 18 juli 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! Gods belofte van de Heilige Geest werd in ons vervuld toen wij ons tot de Heer keerden, ons bekeerden en wedergeboren werden in een nieuw leven. Vanaf dat moment werkt de zalving van de Heilige Geest in het hart van de mens en brengt de vrucht van heiligheid voort, waarvan het einde het eeuwige leven is (Rom.6:22).  De vitale vrucht van de heiligheid van een christen is zowel holistisch als veelzijdig. … Continue reading “18 juli 2022”

15 juli 2022

Posted on juli 15, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 15 juli 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! Als je nadenkt over de verzoekingen van Jezus na Zijn doop, vraag je je af wat het doel van de duivel was, en je komt tot de conclusie – Jezus op eigen houtje te laten handelen, zonder zich te onderwerpen aan Zijn hemelse Vader. Een verraderlijk plan! Jezus, die het getuigenis van de hemel had ontvangen – “Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in wie Ik Mijn welbehagen heb” (Marcus 1:11) – … Continue reading “15 juli 2022”

13 juli 2022

Posted on juli 13, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 13 juli 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! Laten wij eens kijken naar de woorden en daden van Johannes de Doper in de omgang met de Farizeeën en Sadduceeën die tot hem kwamen om gedoopt te worden. We lezen: “Toen Johannes zag dat vele Farizeeërs en Sadduceeërs tot hem kwamen om zich te laten dopen, zei hij tegen hen: ‘Adders, wie heeft jullie bezield om te vluchten voor de toekomende toorn? Wees vruchtbaar in de bekering” (Mattheüs 3:7,8). Er … Continue reading “13 juli 2022”

11 juli 2022

Posted on juli 11, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 11 juli 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! De vraag naar het wezen van de persoon van Jezus Christus, Zijn ware natuur, verdient bijzondere aandacht. De status van de Verlosser van de wereld moest bijzonder, ongeëvenaard en onvergelijkbaar zijn. En zo was het! Dit is wat de Heilige Schrift ons vertelt. In het boek Openbaring van Johannes de Evangelist lezen wij de woorden van de Heer: “Ik ben de Alfa en Omega, het begin en het einde … Ik … Continue reading “11 juli 2022”