29 juni 2022

Posted on juni 29, 2022Categories overdenking 1 reactie op 29 juni 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! Als wij onze beschouwing over de Verbonden voortzetten, komen wij bij de belofte van het tweede Verbond. Het Nieuwe Testament is te vinden in het tweede deel van de Bijbel, in de 27 boeken en brieven van de apostelen. In het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament, voorspelden de profeten de superioriteit van het Nieuwe Testament. Ten eerste, en dat is het belangrijkste, zou het beschikbaar zijn voor de … Continue reading “29 juni 2022”

27 juni 2022

Posted on juni 27, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 27 juni 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! Het Boek der Boeken, de Heilige Bijbel, bevat twee Testamenten: het eerste en het tweede, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Deze verbonden gaan over de relatie van God met de mensheid. Het eerste daarvan, het Oude Testament, werd gemaakt in de woestijn van Sinaï, bij de berg Horeb, met het volk Israël, volgens de belofte aan Abraham. Het was toen dat de zedenwet met zijn tien geboden op stenen … Continue reading “27 juni 2022”

24 juni 2022

Posted on juni 24, 2022Categories overdenking 2 reacties op 24 juni 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! “Er is geen andere naam onder de hemel aan de mensen gegeven waardoor wij moeten worden gered” (Handelingen 4:12). Met deze woorden legde Petrus aan het Sanhedrin uit hoe het wonder van de genezing van de verlamde in de tempel tot stand was gekomen. In de naam van Jezus Christus, die zij gekruisigd hadden.  En sindsdien is de verkondiging van het heil gebaseerd op het feit van de kruisiging en verrijzenis … Continue reading “24 juni 2022”

22 juni 2022

Posted on juni 22, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 22 juni 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! Het zijn bekende woorden van Jezus Christus “Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven…” (Mattheüs 11:28). Dit is in wezen het begin van een nieuwe leer, na de Bergrede. Dit is de geloofsleer van het persoonlijk discipelschap. Dan lezen we: “Neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor … Continue reading “22 juni 2022”

20 juni 2022

Posted on juni 22, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 20 juni 2022

Geliefde van God – vrede zij met u! Laten we nadenken over ware geestelijkheid. Wat betekent dat? Geestelijkheid is het tegenovergestelde van vleselijk christendom. De wedergeboren en vernieuwde geest van geestelijke christenen heeft de overhand over de begeerten en lusten van het vlees. De apostel Paulus zegt: “Want het vlees begeert de (wedergeboren) geest en de geest het vlees; zij staan tegenover elkander” (Gal. 5:17). De geestelijke christen weerstaat effectief de zondige neigingen van het vlees. Niet alleen laat Hij … Continue reading “20 juni 2022”

17 juni 2022

Posted on juni 18, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 17 juni 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! Vijf woorden uit de Schrift: “Door genade zijt gij behouden, door het geloof…” (Ef.2:8). De vraag rijst: door wat worden wij gered, door genade of door geloof? We horen vaak – het is geloof dat redt! Maar dat is niet zo. Indien door geloof, dan behoort de verdienste van de verlossing ons toe. Wij zijn degenen die geloof tonen. Het is ons gegeven sinds de schepping van de mens. God heeft … Continue reading “17 juni 2022”

15 juni 2022

Posted on juni 17, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 15 juni 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! De apostel Paulus, die zijn naaste en trouwe helper Timotheüs onderrichtte in het geloof, schreef: “Er is één God, één middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus, die Zichzelf gegeven heeft tot verlossing van allen…” (1 Timotheüs 2:5,6). In korte bewoordingen gaf de apostel uitdrukking aan het doel van de komst van de Messias (Christus) naar onze aarde. Reeds Mozes was door God verteld over de Messias die … Continue reading “15 juni 2022”

13 juni 2022

Posted on juni 13, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 13 juni 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! Hoeveel gepraat is er in christelijke kringen over geloof en werken. Wat is de voorkeur in de zaak van de verlossing? Naar mijn mening is het soms tijdverspilling. Zij die het voordeel van werken voor de zaligheid bepleiten, verwijzen naar de woorden van de apostel Jacobus. Jakobus: “En uit werken is onze vader Abraham niet gerechtvaardigd, omdat hij zijn zoon Izaäk op het altaar offerde” (Jakobus 2:21). Maar als we de … Continue reading “13 juni 2022”

10 juni 2022

Posted on juni 10, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 10 juni 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! Laten we ons de vraag stellen: wat betekent het om met Christus te worden opgewekt? In de brief aan de Kolossenzen lezen we: “Zo gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen boven, waar Christus gezeten is aan de rechterhand Gods; acht de dingen boven, en niet de aardse” (Kol. 3:1,2). En boven App schreef Paulus: “…in Hem (Jezus Christus) zijt gij opgewekt door het geloof in de kracht van … Continue reading “10 juni 2022”

8 juni 2022

Posted on juni 8, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 8 juni 2022

Geliefde van God – vrede zij met u! Laten we kijken naar de ultieme belofte van God aan de mensheid in de Heilige Schrift. De Heere zegt: “Zie, Ik maak een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en aan het oude zal niet meer gedacht worden, noch ter harte gaan” (Jesaja 65:17). In de openbaring van Johannes de Evangelist, lezen we het volgende: “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de vorige hemel en de vorige … Continue reading “8 juni 2022”