30 mei 2022

Posted on mei 30, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 30 mei 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! Paulus schreef eens in zijn brief aan de Korintiërs: “Ik heb, door de genade die mij door God gegeven is, als een wijs bouwmeester een fundament gelegd, maar iedere bouwer bouwt daarop… Maar ieder ziet hoe hij bouwt… Of iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi, stro, zijn werk zal ontdekt worden; … vuur zal ieders werk beproeven” (1 Korintiërs 3:10,12,13). Over wat voor soort gebouw hebben … Continue reading “30 mei 2022”

27 mei 2022

Posted on mei 26, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 27 mei 2022

Geliefde van de Heer – vrede zij met u! Psalm 49 van de kinderen van Korach is gericht tot allen die op aarde leven, ongeacht nationaliteit, klasse, rijkdom; en spreekt over de angst van de mensen die rampen veroorzaken. Tegelijkertijd herinnert hij ons aan de oorzaak van rampen. Zij worden volgens hem veroorzaakt door ongerechtigheden die begaan zijn door mensen die op aarde leven. Deze angst wordt veroorzaakt door het gevaar van de dood. Wat de dood betreft.  daar kan … Continue reading “27 mei 2022”

25 mei 2022

Posted on mei 25, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 25 mei 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! Ik zou graag uw aandacht willen vestigen op een nogal intrigerende passage in het boek Maleachi: “…zegt de Heer: Ik heb Jakob liefgehad, maar Ezau heb Ik gehaat” (Maleachi 1:3,4). Het gaat over de tweeling Izaäk en Rebekka, van wie er één (Jakob) de stamvader werd van de natie Israël. De apostel Paulus specificeert dat het gezegd werd “toen zij nog niet geboren waren en geen goede of kwade daden hadden … Continue reading “25 mei 2022”

23 mei 2022

Posted on mei 23, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 23 mei 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! Berouw en vergeving zijn twee categorieën van het geestelijk leven van de mens. Ze moeten ons altijd vergezellen! Sommigen menen dat het voldoende is dat iemand bij zijn bekering en wedergeboorte tot een nieuw leven erkent dat hij een verloren zondaar is en berouw heeft over zijn zondige leven in het verleden. Dat is prima, maar alleen zonden uit het verleden worden vergeven. Bij bekering en berouw herinneren wij ons vaak … Continue reading “23 mei 2022”

20 mei 2022

Posted on mei 21, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 20 mei 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! Iedereen kent de woorden van Jezus uit de Bergrede: “Denk niet dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te breken; Ik ben niet gekomen om ze te breken, maar om ze te vervullen” (Mattheüs 5:17). De apostel Paulus, die het idee van rechtvaardiging door geloof in de gekruisigde Christus ontwikkelde, bevestigde dat de wet door het geloof niet teniet wordt gedaan, maar integendeel wordt bevestigd (Romeinen 3:31). Hoe … Continue reading “20 mei 2022”

18 mei 2022

Posted on mei 18, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 18 mei 2022

Geliefde van de Heer – vrede zij met u! Het geloof van Mozes, de leider van het volk Israël, is opmerkelijk! Wij lezen het volgende getuigenis: “Door het geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen was geworden, zich de zoon van Farao’s dochter te laten noemen, en gaf hij er de voorkeur aan met het volk van God te lijden, liever dan tijdelijk het genot van de zonde te genieten, en achtte hij de smaad van Christus groter rijkdom voor zichzelf … Continue reading “18 mei 2022”

16 mei 2022

Posted on mei 16, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 16 mei 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! Ik ben immens blij dat ik u weer kan begroeten met deze prachtige groet! Wegens ziekte en op advies van mijn dokter beperk ik mij nu al bijna twee weken tot lichaamsbeweging en heb ik geen enkel virtueel contact met u gehad. In een oude hymne zingen wij: “Hoe dierbaar is mij de gemeenschap met de heiligen der aarde, maar dit genot is mij niet altijd mogelijk. De psalmist David schreef: … Continue reading “16 mei 2022”

4 mei 2022

Posted on mei 4, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 4 mei 2022

Geliefde van de Heer – vrede zij met u! Het thema van de angst wordt door David aangesneden in Psalm 26. “De Heer is mijn licht en mijn redding, wie zal ik vrezen? De Heer is de kracht van mijn leven, wie zal ik vrezen (v.1). Dan is er een lijst van redenen voor angst. “Als kwaaddoeners, tegenstanders en mijn vijanden tegen mij komen om mijn vlees te verslinden, zullen zij zelf bukken en vallen. Als een regiment zich tegen … Continue reading “4 mei 2022”