30 april 2022

Posted on april 30, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 30 april 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! De gezegende gevolgen van de opstanding voor de vrienden van Jezus zijn vreugde en vrede. Daarentegen voor de vijanden van Christus droefheid en schaamte. Reeds vóór de opstanding leidden de onzekerheid en ongerustheid van de overpriesters en Farizeeën tot het verzoek van Pilatus om bewakers bij het graf te plaatsen. Het heeft niet geholpen! In een oogwenk “daalde een engel van de Heere neer uit de hemel, en rolde de steen … Continue reading “30 april 2022”

29 april 2022

Posted on april 29, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 29 april 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! Laten wij in deze belangrijke dagen, de verrijzenis van Jezus Christus, nadenken over de betekenis die de verrijzenis had voor de directe deelnemers aan en de getuigen van deze gebeurtenis van het tijdperk, en nu voor allen die op aarde leven. Wat betekent de opstanding van Jezus voor de discipelen?  Christus had hen de dag ervoor gewaarschuwd: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: gij zult wenen en weeklagen, maar de wereld zal … Continue reading “29 april 2022”

28 april 2022

Posted on april 28, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 28 april 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! De opgestane Jezus verscheen veertig dagen lang aan zijn discipelen en sprak over het koninkrijk van God (Handelingen 1:3). Op een van deze ontmoetingen, bij de Zee van Tiberias, vroeg Jezus aan Petrus: “Simon Ionin! Hebt gij Mij meer lief dan zij?”(Johannes 21:15). Wat zat er achter deze oproep? Waarom was de vraag specifiek aan Petrus gericht. Niet alleen heb je “meer lief dan zij”, d.w.z. meer dan de rest van … Continue reading “28 april 2022”

27 april 2022

Posted on april 27, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 27 april 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! Nu wij verder nadenken over het fenomeen van de twijfel, laten wij opmerken welke schade die twijfel toebrengt aan het geestelijk leven van de christen en hoe wij die twijfel kunnen bestrijden. Laten we ons wenden tot het voorbeeld van het Evangelie. Thomas – twijfel beroofde hem van vreugde en dompelde hem onder in moedeloosheid. Wij moeten aannemen dat hij een week lang terneergedrukt was, totdat de verschijning van Jezus hem … Continue reading “27 april 2022”

26 april 2022

Posted on april 26, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 26 april 2022

Geliefde van God – vrede zij met u! Is het eerlijk dat de naam van Thomas, net als Judas, een bijnaam is geworden onder de mensen? Zeker niet! Het feit van Thomas’ twijfel is niet uniek. Aandachtige lezers van het Evangelie zullen gemakkelijk opmerken dat ook andere discipelen die dag in twijfel verkeerden (lees Marcus 16:9-14). Het feit van de twijfels van de discipelen geeft ons aanleiding tot ernstige overdenking van de aard van twijfel als verschijnsel. Om te beginnen … Continue reading “26 april 2022”

25 april 2022

Posted on april 25, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 25 april 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! De tweede zondag na Jezus’ verrijzenis wordt in de volksmond Thomas’ dag genoemd.  De opgestane Christus verscheen aan de discipelen bij de eerste opstanding. Thomas was toen niet één van de discipelen. Wij kunnen ons de reactie van Thomas voorstellen toen hij van de discipelen hoorde: “…wij hebben de Heer gezien. Hij zei tot hen: “Tenzij ik in zijn handen de afdrukken van de spijkers zie, en mijn vinger in de … Continue reading “25 april 2022”

23 april 2022

Posted on april 23, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 23 april 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! De vorige keer hadden we het over de dood van Jezus. Over de dood volgens het profetische woord, voor de redding van de verloren mensheid. Maar deze verlossing door de dood, zonder Zijn opstanding is niet overtuigend, want zonder de opstanding van de Verlosser is er geen rechtvaardiging, want Christus is “om onze zonden overgeleverd en om onze rechtvaardiging opgewekt” (Romeinen, 4:25). Jezus’ opstanding werd, evenals Zijn dood, door het profetische … Continue reading “23 april 2022”

Het huis van onze vrienden uit Irpin is gebombardeerd.

Posted on april 22, 2022Categories overdenking   Leave a comment on Het huis van onze vrienden uit Irpin is gebombardeerd.

*Het huis van onze vrienden uit Irpin is gebombardeerd.* Daarnaast heeft deze man te horen gekregen dat hij maagkanker heeft. Graag willen we hem ondersteunen.  Wie helpt ons helpen? Helpt u de familie van Mischa Kluchenko? Stichting Help Zhitomir heeft de ANBI-status. Uw gift is dus aftrekbaar voor de belastingdienst. www.helpzhitomir.nl/help-familie-kluchenko-uit-irpin/

22 april 2022

Posted on april 22, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 22 april 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! Het evangelie is de boodschap van Jezus Christus, zijn dood en verrijzenis. Het is vanaf het begin in de Schriften verkondigd. Er wordt over gesproken in het meest getrouwe profetische woord. Let op de essentie van deze verkondiging, die herhaaldelijk door de profeten is bevestigd. De apostel Paulus schreef in zijn brief aan de Korinthiërs: “Ik herinner u, broeders, aan het evangelie dat ik u verkondigd heb … want ik heb … Continue reading “22 april 2022”

21 april 2022

Posted on april 21, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 21 april 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! Het voornaamste kenmerk van de opstanding is een nieuw, onomkoopbaar, verheerlijkt lichaam, dat niet onderworpen is aan de wetten van de materiële wereld. Deze opstanding wacht alle mensen die op aarde leven, zonder uitzondering. Christus spreekt hierover. Hier is Zijn verklaring: “Verwondert u hierover niet, want de tijd komt, dat allen, die in de graven zijn, de stem van de Zoon van God zullen horen; en zij zullen wegnemen, die goed … Continue reading “21 april 2022”