31 maart 2022

Posted on maart 31, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 31 maart 2022

Geliefde van de Heer – vrede zij met u! Een christen ontmoet en ervaart verschillende perioden en omstandigheden in zijn leven terwijl hij op aarde leeft. Zij kunnen gunstig zijn of integendeel droevig, bedroevend en gevaarlijk. Paulus beschrijft een van de perioden van zijn leven en bediening als volgt: “… Wij worden op alle plaatsen verdrukt, maar niet verpletterd; wij verkeren in wanhopige omstandigheden, maar wij wanhopen niet; wij worden vervolgd, maar niet verlaten; wij worden nedergeworpen, maar niet vernietigd. … Continue reading “31 maart 2022”

30 maart 2022

Posted on maart 30, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 30 maart 2022

Geliefde van de Heer – vrede zij met u! De tweede brief van Petrus is in wezen een sterfbedinstructie en een testament aan de kudde. Met welke ijver, zorg en liefde spreekt hij tot hen, zeggende: “Ik acht het goed, zolang ik in dit huis des vleses ben, u op te wekken door een vermaning, wetende, dat ik weldra mijn huis moet verlaten, gelijk onze Heere Jezus Christus het mij geopenbaard heeft” (1 Petr. 1:13,14). Meer dan dertig jaar waren … Continue reading “30 maart 2022”

29 maart 2022

Posted on maart 29, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 29 maart 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! Vandaag stond ik weer stil bij de staat van Jezus als de Zoon van God. Ik werd tot deze overdenkingen aangespoord door de woorden van de Heere Zelf. In een gesprek met Nicodemus zei Jezus: ‘Als Ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald … Continue reading “29 maart 2022”

25 maart 2022

Posted on maart 27, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 25 maart 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! Een ontroerend verhaal wordt verteld in het evangelie van Lucas, de bekering van een grote zondares en haar vergeving. Christus zei toen tot haar drie grote woorden: ‘Uw zonden zijn u vergeven…; uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede’ (Lukas 7:48,50). De drie sleutelfiguren in dit verhaal zijn de Farizeeër die Jezus in zijn huis uitnodigde, de zondige vrouw en Jezus zelf. Ja, het verleden van de vrouw was … Continue reading “25 maart 2022”

24 maart 2022

Posted on maart 27, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 24 maart 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! De vorige keer hadden we het over vrijsteden in oudtestamentische tijden. Vandaag kan iedere zondaar de toevlucht nemen tot de vrijstad “De Naam van de Heere”! Het is een sterke toren waarin iemand vlucht die zich realiseert dat hij schuldig is aan Gods gerechtigheid.  De hele mensheid kan worden vergeleken met onopzettelijke moordenaars. De opzettelijke moordenaar is de duivel! Hij was de eerste die in opstand kwam tegen de gerechtigheid van … Continue reading “24 maart 2022”

23 maart 2022

Posted on maart 27, 2022maart 27, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 23 maart 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! Laten we aandacht besteden aan de strengheid en eerlijkheid van de oudtestamentische normen van de wet: “… een ziel om een ​​ziel, een oog om een ​​oog, een tand om een ​​tand, een hand om een ​​hand, een voet voor een voet” (Deut. 19:21). Van nature is God zowel goed als streng en rechtvaardig. Zijn strengheid is duidelijk zichtbaar in de wet op de bloedwraak. De wreker van het bloed zelf … Continue reading “23 maart 2022”

22 maart 2022

Posted on maart 27, 2022maart 27, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 22 maart 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! Als afronding van onze overdenkingen over de beproeving van het geloof, willen we aandacht besteden aan de derde les en wel de mooiste en meest waardevolle, namelijk de positieve gevolgen van lijden. Ondanks het feit dat de kracht van vuur die zeven keer groter is dan de kracht om het leven te behouden, zond de God van Sadrach, Mesach en Abednego “Zijn engel, en verloste Zijn knechten, die op Hem vertrouwd … Continue reading “22 maart 2022”

21 maart 2022

Posted on maart 27, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 21 maart 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! Een serieuze en belangrijke les is om de juiste keuze te maken in welke geloofsbeproeving dan ook; de keuze van waarheid, de keuze van het goede. Ik wil ook uw aandacht vestigen op het feit dat de beproevingen voor iedereen anders kunnen zijn. Ieder van ons heeft zijn eigen “vurige oven”. Oorlog is een veel voorkomende beproeving! Sadrach, Mesach en Abednego waren ballingen in een vreemd land. Velen van ons ervaren … Continue reading “21 maart 2022”

19 maart 2022

Posted on maart 20, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 19 maart 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u! We zijn tot de conclusie gekomen dat het echte leven het eeuwige leven is. De Heilige Schrift is hier duidelijk over. Christus waarschuwde: „U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.” (Johannes 5:39). Dit is de eenvoudige weg naar het eeuwige leven. De mensheid blijft niet onwetend over het echte eeuwige leven. Vanaf de eerste pagina’s van de Bijbelse … Continue reading “19 maart 2022”