31 januari 2022

Posted on januari 31, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 31 januari 2022

Geliefde van God, vrede zij met u! De vorige keer hebben we gekeken naar het probleem van de zonde waarmee men bij de geboorte wordt geconfronteerd. Wij hebben het vermogen om te zondigen van onze ouders geërfd en de bitterheid van de erfzonde wordt van generatie op generatie doorgegeven. Zoals we al hebben opgemerkt, is de fysieke dood onvermijdelijk geworden. Dit is de realiteit van het heden. “De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren, of, als wij zeer … Continue reading “31 januari 2022”

29 januari 2022

Posted on januari 29, 2022januari 30, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 29 januari 2022

Geliefde van God, vrede zij met u! Herhaaldelijk hebben wij in onze overwegingen het probleem van de zonde in onze wereld aangeroerd. De profeet Ezechiël, die het volk Israël in de Babylonische gevangenschap onderrichtte, schreef: “De mens die zondigt, díe zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op … Continue reading “29 januari 2022”

28 januari 2022

Posted on januari 28, 2022januari 30, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 28 januari 2022

Geliefde van God, vrede zij met u! Terwijl wij verder nadenken over de almacht van God, komen de woorden van de profeet Jesaja ons voor de geest: “De HEERE is immers onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning;” (Jesaja 33:22). De Heeer is Koning! Elke heerser heeft zijn bezit, heeft zijn onderdanen. Gods domein is de hele schepping. Hij is de Schepper van alle dingen. Zijn onderdanen zijn zij die leven, in de hemel en … Continue reading “28 januari 2022”

27 januari 2022

Posted on januari 27, 2022januari 30, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 27 januari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u! Het is heel belangrijk te weten wie de God is die wij aanbidden en die wij dienen; Zijn koninklijke waardigheid, Zijn macht, Zijn kracht. Hier volgt een beschrijving door de profeet Jeremia: “De Heere God is de waarheid, Hij is de levende God, de eeuwige Koning … Hij heeft de aarde gemaakt met zijn macht, het heelal gevestigd met zijn wijsheid en de hemelen uitgestrekt met zijn verstand”(Jer.10:10,12). Kortom, Gods almacht en … Continue reading “27 januari 2022”

Gebed voor Oekraïne

Posted on januari 26, 2022januari 31, 2022Categories overdenking   Leave a comment on Gebed voor Oekraïne

GEBED VOOR OEKRAÏNE Wereldwijd wordt er vandaag gebeden voor vrede in Oekraïne. Door de oplopende spanningen tussen Rusland, Oekraïne en de Navo vrezen veel mensen voor een Russiche inval door Rusland. Zeker 100.000 militairen zijn naar de Oekraïense grens gestuurd. Meerdere gesprekken tussen het Westen en Rusland hebben tot nu toe niets opgeleverd. Veel westerse diplomaten worden inmiddels geëvacueerd. Ook Nederland bereidt zich voor op terugtrekking van haar ambassadepersoneel. Voor de bevolking van Oekraïne brengt dat grote spanningen met zich … Continue reading “Gebed voor Oekraïne”

26 januari 2022

Posted on januari 26, 2022januari 30, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 26 januari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u! Een derde van de evangelieverhalen gaat over een gebeurtenis van het grootste belang, namelijk het proces, de kruisiging en de dood van Jezus Christus. Golgotha is de plaats van de kruisiging. Dit is de berg Moriah in Jeruzalem. Het is veelbetekenend dat Abraham hier zijn enige zoon moest offeren. Toen zag God een plaatsvervangend offer in de plaats van Izaäk: het was een ram, waarvan de horens in het struikgewas verstrikt waren … Continue reading “26 januari 2022”

25 januari 2022

Posted on januari 25, 2022januari 30, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 25 januari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u! Laten we het verder gaan met Jezus’ laatste avondmaal in de bovenzaal in Jeruzalem. Het was moeilijk voor de discipelen om het idee te aanvaarden dat zij afscheid namen, niet alleen van hun Meester, die meer dan drie jaar bij hen was geweest, maar ook van de Messias, die voor hen de verwerkelijking was van de gelukkige, aardse Messiaanse toekomst van hun land. En plotseling, terwijl zij spraken, zei Jezus tot hen: … Continue reading “25 januari 2022”

24 januari 2022

Posted on januari 24, 2022januari 30, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 24 januari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u! Steeds als we weer terugkomen op de laatste avond die Jezus met zijn discipelen doorbracht in de bovenzaal van Jeruzalem, begrijpen wij de spanning, de verwarring en het verdriet van de discipelen. Zij scheidden van hun Leraar, hun Meester, maar Hij troostte hen. Die avond zei Jezus: “Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij altijd bij u zij” (Johannes 14:16). Dit was de grootste … Continue reading “24 januari 2022”

22 januari 2022

Posted on januari 22, 2022januari 30, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 22 januari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u! Vandaag hebben wij het over de oproep van de Heere “Blijft in Mij en Ik in u” (Johannes 15:4). Wat betekent dat voor Gods kinderen? Ten eerste: niemand kan in de Heere blijven, tenzij de Heere eerst in ons blijft. “Ik ben in jullie” zegt Jezus. Hij verblijft in de Heilige Geest in de harten van Gods wedergeboren kinderen, een voldongen feit bij de wedergeboorte. Welnu, in Hem blijven is aan een … Continue reading “22 januari 2022”

21 januari 2022

Posted on januari 21, 2022januari 30, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 21 januari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u! De tijd van de scheiding van de Meester van zijn discipelen naderde. Ze waren op weg naar Jeruzalem. Ze moesten door Samaria. In een dorp werden de discipelen, die eerder door Jezus waren gezonden, zeer vijandig ontvangen door de Samaritanen. Toen de discipelen terugkwamen, zeiden Jacobus en Johannes tot Jezus: “Heere, wilt U dat wij hun zeggen dat er vuur uit de hemel zal neerdalen en hen zal verteren zoals Elia deed?” … Continue reading “21 januari 2022”